Cortidlig? Coreffektivt?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Tidlig trening til hjerteinfarktpasienter har vært et tilbud til pasientene ved St

Bakgrunn: Tidlig trening til hjerteinfarktpasienter har vært et tilbud til pasientene ved St.Olavs Hospital i Trondheim siden 2003. Treningen starter ca to uker etter infarkt, er lav til moderat i intensitet og tilbys to ganger i uka i fire uker. Deretter får pasientene tilbud om ordinær hjerterehabilitering med høyere treningsintensitet i 12 uker. Hensikten med dette prosjektet var å evaluere kort- og langtidseffekter av tidlig trening sammenlignet med senere oppstart av hjerterehabilitering, både med tanke på fysisk arbeidskapasitet og livskvalitet.

 

Metode: Prosjektet ble gjennomført som en kontrollert, randomisert studie. Deltakerne ble rekruttert fra Hjertemedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital, og randomisert til enten treningsoppstart ca 14 dager etter infarkt (n=20), eller til en kontrollgruppe med treningsoppstart ca 6 uker etter infarkt (n=19). Inklusjonskriterier var begge kjønn, alder over 18, med diagnostisert hjerteinfarkt. Eksklusjonskriterier var ustabil angina, rytmeforstyrrelser, fysisk/psykisk ikke i stand til å delta i treningsgruppe, rusmisbruk. Primært effektmål var endring i fysisk arbeidskapasitet/ oksygenopptak (VO2max), sekundært effektmål var endring i livskvalitet. En tredemølletest ble gjennomført før randomisering, både for å klarere deltakerne for trening samt måle VO2max. Helserelatert livskvalitet ble målt med SF-36 og MacNew spørreskjema om helserelatert livskvalitet ved hjertesykdom. Målingene ble gjentatt etter 4 uker og etter 16 uker. Begge gruppene ble oppfordret til å være aktive ved å gå tur.

 

Resultat: Det var ingen forskjell mellom gruppene verken ved baseline (p= 0.68), etter 4 uker (p=0.94) eller etter 16 uker (p=0.96) vedrørende VO2max. VO2max var uendret fra baseline til 1. posttest i begge gruppene, og etter ordinær hjerterehabilitering hadde begge grupper 10% fremgang i VO2max. Treningsgruppa hadde en økning fra 30,7 (6,2) til 33,1 (7,1) og kontrollgruppa fra 30,8 (6,4) til 33,0 (8,6). Det var heller ikke forskjeller i helserelatert livskvalitet mellom gruppene ved noen av målingene.

 

Konklusjon: Lavintensitetstrening tidlig etter hjerteinfarkt bidrar til å beholde fysisk arbeidskapasitet, enten ved å delta i treningsgruppe eller ved å gå daglige turer. Tredemølletesting tidlig etter infarktet synes å ha en gunstig effekt på fysisk egenaktivitet.

Prosjektleder/forsker

Inger Lise Aamot

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Cortidlig? Coreffektivt?
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
St. Olavs hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, seksjon fysioterapi
Beløp Bevilget
2006: kr 265 000, 2007: kr 70 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.03.2007
Status
Avsluttet