Da klokka klang! Bistand til skole/barnehagerettigheter, funksjonsvarierte barn

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Det er svært mange foreldre som har barn med funksjonsvariasjon eller sykdom som kontakter Løvemammaene med problemstillinger i forhold til å få oppfylt skole og barnehagerettigheter barna egentlig har i lovverket. Det finnes ingen uhildet instans som gir bistand til klagesaker som omhandler opplæring- og barnehagelovverket.

Aktivitet/tiltak/metode

“Da klokka klang!”, skal gi bistand til å få oppfylt rettigheter barn med sykdom og funksjonsvariasjon har i skole og barnehage lovverket. Foreldrene vil bli møtt av rådgivere som i tillegg til fagkompetanse, også har egne barn med sykdom/funksjonsvariasjon. Foreldrene kan få råd og veiledning, bistand til å skrive klager. I tillegg bistand til møter og slippe å stå alene. Saker knyttet til ufrivillig skolefravær, med bakgrunn i helse og funksjonsvariasjon vil bli prioritert i prosjektet. Målgruppen: Barn under 18 år med sykdom eller funksjonsvariasjon. Evaluering: Spørreundersøkelse til foreldrene, men også føring av statistikk over antall saker vi bistår i, hva slags typer klager og hva slags resultat klagesakene har fått. Personvernhensyn: Det utarbeides fullmakter som foreldre og samtykke kompetente barn over 16 år undertegner på at vi bistår de i klagesaken. Det innhentes tidligere vedtak, sakkyndige utredninger gjennom foreldrene eller direkte fra instansen med bakgrunn i fullmakt. Alle dokumenter med personsensitive opplysninger vil bli lagret i journalsystem som ivaretar personvernet for de barna og foreldrene vi bistår. Mulige problemstillinger er svært mange henvendelser som vil føre til kapasitetsproblemer. Da må vi se på evt. andre muligheter for inntekter i tillegg for utvidelse av våre ressurser til å kunne hjelpe flere familier.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Ved en bedre fungerende barnehage og skolehverdag kan barn med funksjonsvariasjon og sykdom oppleve mestring, god livskvalitet, sosial ivaretakelse og en selvfølt større egenverdi. For barn som sliter med skolenærvær vil det at foreldre får bistand til å formidle, både i klagesaker, men også i tilbakemeldinger til PPT og skole/barnehage, vedrørende barnets behov, fungering, ressurser og erfaringer kunne føre til mer treffende vurderinger og vedtak. Bedre sakkyndig vurderinger vil igjen føre til bedre vedtak som sikrer bedre individuelle rammer for undervisningen til barnet og derav sikrer at barnet blir i stand til å ta imot undervisningene. Bedre muligheter til å motta undervisning vil påvirke både fysisk og psykisk helse positivt. Løvemammaene er av den oppfatning at prosjektet vårt vil ha en stor forebyggende effekt ved at barn vil har større mulighet til å nå sine opplæringsmål. I andre rekke kan bistanden fra “Da klokka klang” forebygge utenforskap noe som gir større deltakelse i samfunnet, bedret psykisk helse og kan også føre til at flere barn og unge med funksjonsvariasjon vil kunne gjennomføre hele utdanningløp som kan føre til arbeid, god utvikling og god livskvalitet når de blir voksne. Løvemammaene vet at for foreldre oppleves det som en hjelp, i seg, at de møter rådgivere som helt faktisk forstår hvordan det er å oppleve at barnet sitt ikke blir forstått, ikke klarer å nå sine utviklingsmål og at det er tøft å stå i det som dessverre oppleves som “kamper” med opplæringssystemet, nettopp fordi de selv har barn med funksjonsvariasjon. “Da klokka klang” kan også bidra til færre barnevernsaker. Et godt informasjonsarbeid kan også føre til færre uberettigede bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i skolefraværsaker.

Plan for gjennomføring

Rådgiverne i “Da klokka klang” skal arbeide ut i fra hjemmekontor. Det skal avholdes team møter minst hver 14 dag for inntakt av nye “saker” og fordeling og drøfting/ veiledning. Det er prosjektleder som er ansvarlig i å invitere til og holde teammøter med rådgiverne. Sikkert journalsystem er på plass og således også verktøyet for å referatføre og for å skrive dokumenter, klagesaker. Rekruttering av de som ønsker bistand fra oss er allerede i gang. Vi får allerede massivt med henvendelser vedrørende skole/barnehage utfordringer. Informasjon om prosjektet vårt skal legges ut på våre plattformer på sosiale medier, med også gis gjennom informasjon i medlemsmail og i medlemsmøter. Vi har eget system i vårt journalsystem for mottak av nye henvendelser. Der kan foreldre registrerer seg og skrive kort om hva saken gjelder, så vil vi prioritere saker både ut ifra bosted og saksområde og fordelt til rådgiver som passer best. Vi vil avholde et første møte med foreldre over telefon eller teams, der vi bruker et skjema for å innhente informasjon slik at vi får nok informasjon og også sikrer at de får nok informasjon om vårt prosjekt. Vi finner ut i sammen med foreldre hva vi skal bistå de med. Vi kan bistå i klagesaker, delta i møter med skole, barnehage, PPT men også helse der det er viktig å få helsetjenester på plass i barnehage skolehverdagen. Vi kan veilede i saker som gjelder alt innenfor barnehage og skolelovverket. Vi ønsker å kjøpe inn testutstyr (noe vi også vil forsøke å søke midler til) som vår pedagogisk psykologiske rådgiver kan bruke der det er behov for testing av barnet i hjemme for å komme i posisjon til barnet og gjøre testing mulig. Det skal også være mulig på sikt, i de sakene det er spesielt behov for det, å kunne utføre sakkyndige vurderinger.

Prosjektleder

Nina Eileen Bakkefjord

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Da klokka klang! Bistand til skole/barnehagerettigheter, funksjonsvarierte barn
Organisasjon
Løvemammaene
Beløp Bevilget
2023: kr 350 000, 2024: kr 50 000
Startdato
15.02.2023
Sluttdato
15.02.2024
Status
Under gjennomføring