Deltakende Videokurs

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn

Hvert år kommer flere hundre enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Det har vært en kraftig økning i antallet enslige mindreårige asylsøkere(EMA) i det siste halvannet året (2008-2009). Så langt i år er det kommet 662, noe som tyder på at tallet for 2009 kan ligge på ca 2000 EMAer til Norge .

Asylprosessen kan være krevende og forvirrende selv for voksne asylsøkere. For enslige mindreårige – barn som kommer alene til et fremmed land, i mange tilfeller etter å ha blitt skilt fra sin familie under dramatiske omstendigheter – er det snakk om den vanskeligste situasjonen mange av dem noen gang vil befinne seg i.

Ungdommen må forholde seg til et nytt og ukjent samfunn, ofte uten familie rundt seg, og ofte med store språkbarrierer. Et viktig arbeid med disse ungdommene er å gi økt følelse av kontroll over sine egne liv, og struktur og fremtidsplaner.


2.Målet med et deltagende videoprosjekt.

’Deltagende video’ (DV) er et redskap for positiv sosial forandring, det er et redskap for styrking av marginaliserte grupper og det er en prossess som oppmuntrer individer og samfunn til å ta kontroll over sin egen situasjon.

Videoprosjektet har for det første som et formål å få/gi informasjon om Enslige Midreårige Asylsøker-ungdoms liv på mottaket. Gjennom å tilby ungdommene et filmkurs hvor de lærer å fortelle sine historier audiovisuelt kommer vi nærmere en forståelse av deres erfaringer og utfordringer. Et slikt filmkurs kan bidra til refleksjon, bevissthet og bearbeiding hos ungdommene.

3. Målgruppe er todelt. Første gruppe er Enslige Mindreårige Asylsøkere, andre gruppe er publikum av filmene; mennesker som jobber rundt temaet samt resten av samfunnet.

4. Prosjektets Betydning er å styrke Enslige Mindreårige Asylsøkere i den situasjonen den er i. Gjennom kurset vil de både få satt ord på, diskutert, og formidlet sine historier og sin situasjon til omverdenen. Kurset vil sette igang kommunikasjon mellom asylsøkere og resten av samfunnet, føre til opplysning og kommunikasjon.

5.Fremdriftsplan
Prosjektet vil starte 1.mars 2010, med to runder Deltakende Videokurs, og visning av filmene i mai og juni 2010. Filmene vil deretter brukes i undervisningsammenheng i forbindelse med den kulturelle skolesekken høsten 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0044.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det ble gjennomført 2 kurs i deltakende video på Hvalstad asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere våren 2010, ett på transittavdelingen og ett på ordinær avdeling. Deltagende video (DV)er et redskap for positiv sosial forandring, det er et redskap for styrking av marginaliserte grupper og det er en prosess som oppmuntrer individer og samfunn til å ta kontroll over sin egen situasjon.

Målsetningen ved  videokursene er at ungdommene skal uttrykke seg selv gjennom å jobbe kreativt med video. De jobber med egne historier, noe som gir rom for bearbeiding av erfaringer og sin egen situasjon. I tillegg er filmene et nyttig verktøy for å gi informasjon til og holdningsendringer i befolkningen knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og deres situasjon.

Resultatene fra kursene har vært udelt positive, både når det gjelder tilbakemeldinger fra deltakerne selv, mottaket og verger, beslutningstakere og andre som har sett filmene i ettertid. De enslige mindreårige asylsøkerne hadde et sterkt formidlingsbehov som de gjennom kurset fikk utløp for, og de ga underveis og i etterkant tilbakemeldinger om glede og stolthet for å ha deltatt og gjennomført. De opplevde en stor følelse av mestring som kom til uttrykk når de på premièredagen fikk stå foran en fullsatt sal og presentere sine historier og filmer.

Kursholderne har også tatt med seg mye verdifull læring fra disse kursene, og ønsker å fortsette å holde slike kurs for andre og lignende grupper i fremtiden. Vi ser at det har stor nytteverdi for asylsøkerne selv, for personer og instanser som er i kontakt med asylsøkere, samt for samfunnet for øvrig. Prosjektet fikk god medieomtale både underveis i og etter kursgjennomføring.

Prosjektleder/forsker

Tone Andersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Deltakende Videokurs
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Frilans filmskaper Tone Andersen
Beløp Bevilget
2010: kr 176 000
Startdato
01.03.2010
Sluttdato
01.07.2010
Status
Avsluttet