Den blå hansken.Mobbefilm til 2.-3.trinn

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Elevundersøkelsen fra 2017 viste at hele 6,6 prosent av elevene i grunnopplæringen svarte at de ble mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever, 2-3 ganger i måneden eller oftere. Den viste også at det er mest mobbing på barneskolen, hele 7,8 % av elevene. Mobbing har alvorlige konsekvenser for de som blir rammet; barn som blir mobbet sliter oftere med å prestere på skolen og får flere alvorlige helserelaterte plager, både fysiske og psykiske. Redd Barna har erfart at lærere etterspør gode filmer som de kan bruke i det forebyggende arbeidet mot mobbing.

Målsetting for prosjektet

Overordnet målsetting for prosjektet er å bidra til at barn på småtrinnet får økt bevissthet om verdien av et trygt og inkluderende klassemiljø. Vi ønsker å inspirere klassen – som gruppe – til å verne om hver enkelt elevs rett til en trygg og god skolehverdag.

Målgruppe

Målgruppe er elever på 2.-3. trinn, som tilsvarer 120000 elever. Utvidet målgruppe er lærere, foreldre, helsesøstre, skoleledelse og elever på 1. og 4. trinn.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vårt mål med “Den blå hansken” er å inspirere elever til å verne om hver enkelt elevs rett til en trygg og god skolehverdag. Elevene skal forstå at et inkluderende klassemiljø skaper trygghet og trivsel for klassen som helhet, og de skal få kunnskap om hvordan de selv kan bidra til inkludering og til å motvirke mobbing og utestenging. Selv om vi i tegnefilmen vil ha hovedfokus på relasjoner barn imellom, og det viktige med å vise omsorg, støtte hverandre og behandle alle med respekt, vil vi tydelig formidle at det er voksnes ansvar å stoppe mobbing. Bivrost film vil ha hovedansvar for utvikling av tegnefilmen og samarbeide tett med Redd Barna og fagfolk med ekspertise på feltet. Redd Barna vil ha hovedansvar for utvikling av samtaleveilederen til lærere i samråd med referansegruppen. Både tegnefilmen og samtaleveilederen vil bli testet av en testskole. Redd Barna vil aktivt inkludere tegnefilmen «Den blå hansken» i vårt øvrige forebyggende arbeid mot mobbing i skolen, og vi vil spre tegnefilmen og samtaleveilederen til våre skolerelasjoner i hele landet, så lærere kan bruke dem i sitt forebyggende arbeid mot mobbing.

Fremdriftsplan for prosjektet

Finansiering: Mars – Juni 2018 Utvikling og manusarbeid 1: Juni – Oktober 2018 Arbeid med faggruppe / Redd Barna: September – November 2018 Manus og utvikling, fase 2: Oktober – November 2018 Produksjon/ Animasjon/ Etterarbeid: Januar – September 2019 Ferdig produksjon: 15. oktober 2019

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

MERK: Denne rapporteringen gjelder for både Den blå hansken.Mobbefilm 2018 HE2-236936 og Filmtrilogi mot mobbing 2019HE2-282417. Prosjektene inngår i prosjektet «Klassevenne – ingen barn skal grue seg til skolen». Deler av støtten fra DAM ble godkjent omdisponert til å finansiere utviklingen av prosjektet i 2018. Dette ble vestlig for at prosjektet kom videre. Selve produksjonsperioden ble lengre enn planlagt. Det har styrket prosjektets innhold men vært en økonomisk utfordring for Bivrost Film. Samarbeidet med Redd Barna har igjen vært svært godt gjennom hele prosjektet. Produksjonen kom på plass når både NRK og NFI gikk inn i prosjektet med finansiering til siste utvikling og produksjon. Solid distribusjon, og gjennomarbeidet skolemateriell, er på plass, detaljer om dette står i sluttrapporten. Serien forteller viktige historier om temaet mobbing og utestengning på en ny måte som gir ettertanke og refleksjon. Målsettingen og bakgrunnen for prosjektet er fulgt opp etter intensjonen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Omfanget av animasjonsserien ble større enn planlagt. Totalt 3 episoder med samlet spilletid på 37 min. Samtaleveiledere og distribusjon har blitt mer omfattende en angitt i søknaden. Serien blir distribuert hos NRK Super/ Skole (med linker til alt materiell). Redd Barnas skolemateriell er fritt tilgjengelig. I tillegg er serien, med tilhørende eget materiell, en viktig del av Bufdirs nettressurs for skolene; «Jeg Vet». Vi treffer målgruppen i de kanalene de, og skolene, bruker daglig. Serien, og materiell, vil være tilgjengelig i mange år framover. Hos NRK Super vil serien være en del av det årlige «BliMe» prosjektet. Midlene i prosjektet har blir brukt etter intensjonen. Frivillighet og brukermedvirkning i prosjektet har vært ivaretatt av Redd Barna og prosjektets eksterne faggruppe/ ekspertgruppe. Det faglige innholdet i filmene har vært kvalitetssikret fra manus til ferdige filmer. Redd Barna har fått svært gode tilbakemeldinger fra brukerne og, NRK er svært fornøyd med serien.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

120000

Prosjektgjennomføring/Metode

Første del av prosjektet, utviklingsfasen, siktet seg inn på målgruppen 0-12 år med research og manusutvikling. Serien fikk først sin nåværende form når NRK og NFI kom inn i prosjektet med både finansiering og distribusjon. Redd Barna og Bivrost Film hadde allerede et langt samarbeid bak seg på flere produksjoner med en svært godt fungerende modell og metode for gjennomføringen av produksjonen. Det ble satt ned en faggruppe av eksperter som fulgte produksjonen fra manus til ferdige filmer. Dette, og brukermedvirkning, ble administrert gjennom Redd Barna. Samarbeid med Bufdir og «Jeg Vet» kom til underveis. Både Bivrost Film og Redd Barna samarbeidet med Salaby/ Gyldendal om dette arbeidet. Bortsett fra forsinkelser, og økte kostnader, grunnet Corona-pandemien forløp gjennomføringen godt. Metoden var god for prosjektet.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektets faggruppe, brukere og alle samarbeidspartnere, er svært tilfreds med resultatet. Både distribusjon og materiell til serien har blitt mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Redd Barnas skolemateriell blir brukt av om lag 1/3 av landets grunnskoler. Redd Barna gjør grundige evalueringer, og brukerundersøkelser, av sitt materiale. Filmene inngår også i Bufdirs skoleportal, «Jeg Vet» og ligger nå også der fritt tilgjengelig for skolene hos Salaby/ Gyldendal. Salaby er en av de mest brukte skoleportalen for grunnskolene i Norge. I år skal Bufdir gjøre en brukerundersøkelse i skolene for «Jeg Vet» både på kvalitet og utbredelse. Prosjektet har fått oppmerksomhet også utenfor Norges grenser. Undervisninigsdirektoratet på Island har laget sin versjon av «Jeg Vet» der «Klassevenner» inngår. Serien har også vært nominert til flere viktige priser for barnefilm/-TV.

Oppsummering og videre planer

Serien er nå tilgjengelig hos NRK Super/ NRK Skole i ti år (i første omgang). Hele trilogien skal være en del av NRK Supers årlige «BlimE» prosjekt. Det vil si filmene vil få et stort publikum hver høst i mange år framover. Alt materiell er nå tilgjengelig hos Redd Barna og «Jeg Vet – på nettressurser som er svært godt kjent for målgruppen. I forbindelse med lanseringen på «Jeg Vet» kjører Bufdir en kampanje, med annonser og filmer, rettet mot lærerne i skolen. Redd Barna og Bivrost Film har planer om videreføring av prosjektet, i første omgang med to nye episoder for å styrke helheten.

Prosjektleder

Anne Elin Kleva

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Den blå hansken.Mobbefilm til 2.-3.trinn
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2018: kr 600 000
Startdato
30.06.2018
Sluttdato
14.11.2023
Status
Avsluttet