Desistance hos løslatte fra fengsler

Søknadssammendrag

Løslatelse fra fengsel er ofte kritisk for straffedømte, med stor risiko for tilbakefall til kriminalitet. God tilbakeføring og integrering i samfunnet bidrar til bedrede levekår for straffedømte og deres pårørende, og til store samfunnsøkonomiske gevinster. Kriminalomsorgen er ansvarlig for at straffegjennomføringen gjennomføres på en måte som motvirker tilbakefall til kriminalitet, og tilbakeføring er et felles ansvar på tvers av flere sektorer og forvaltningsnivåer. Straffedømte har ofte en livssituasjon med høy grad av psykiske og fysiske utfordringer, rusavhengighet, sosiale og økonomiske problemer, vanskelige levekår, arbeidsledighet og bostedsløshet. Disse faktorene utfordrer en god tilbakeføringsprosess. Studiens målsetting er økt forskningsbasert kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til at løslatte avstår fra nye kriminelle handlinger (desistance). Forskning i Norge har i liten grad tatt for seg hva både personer med egenerfaring fra fengselssoning og profesjonelle og frivillige som følger dem gjennom tilbakeføringsprosessen, opplever at bidrar til kriminalitetsfrihet etter soning. Prosjektet har til hensikt å styrke denne forskningsbaserte kunnskapen ved å løfte frem disse perspektivene. Studiens målsetting er også å kartlegge straffedømtes egenopplevde endringer relatert til desistance. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan opplever og beskriver straffedømte, profesjonelle og frivillige hva som fremmer og hemmer desistance? 2) Hvilke egenopplevde endringer, relatert til desistance, rapporterer straffedømte? For å besvare forskningsspørsmålene, benyttes metodetriangulering i et design med mixed methods. Datainnsamling skjer gjennom fokusgruppeintervjuer, deltakende observasjon og spørreundersøkelser. Studien integrerer brukermedvirkning, medforskning og erfaringskompetanse gjennom hele prosjektutarbeidelsen, forskningsprosessen og presentasjonen av resultatene.

Prosjektleder/forsker

Sylvia Koffeld-Hamidane

Hovedveileder

Bengt Karlsson

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Desistance hos løslatte fra fengsler
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Beløp Bevilget
2020: kr , 2021: kr , 2022: kr
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.08.2023
Status
Under gjennomføring