Det du ikke vet, har du vondt av

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Det er lite kunnskap om tuberkulose i Norge i dag. Det er også mange i risikoutsatte grupper, hovedsaklig innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose, som har liten tillit til det norske helsevesenet. Mangel på kunnskap og tillit gjør at personer med symptomer ikke oppsøker helsevesenet i tide, og dette fører til lengre perioder med smitteførende pasienter, unødige helsemessige og sosiale belastninger for pasienter og unødig ressursbruk i helsevesenet. LHL og en prosjektgruppe bestående av personer fra frivillige organisasjoner og helsevesenet, som jobber med risikogrupper, har

begynt å arbeide for å spre kunnskap om tuberkulose i disse gruppene.
Målsetning: Utvikle tiltak for å nå risikoutsatte grupper med tuberkuloseinformasjon. Informasjonen skal bidra til å spre kunnskap og dempe frykt slik at folk blir i stand til å oppsøke helsevesenet når de får symptomer. Prosjektgruppen ønsker derfor å utvikle en pakke med undervisningsmateriell (powerpoint-presentasjoner, plansjer og en informasjonsfilm) som kan brukes i undervisning av risikoutsatte, og et kursopplegg for bruk av materiellet. Det er et mål at informasjonen skal bidra til å spre kunnskap, skape tillit og dempe frykt slik at personer med symptomer oppsøker helsevesenet raskt.
Målgruppe: Personer med somalisk, etiopisk og eritreisk bakgrunn i Oslo, Buskerud og Akershus. På sikt ønsker vi å utvide arbeidet slik at vi når alle de største risikoutsatte gruppene over hele landet.
Gjennomføring: LHL vil ha hovedansvaret for administrering og gjennomføring av prosjektet, og prosjektgruppen vil i fellesskap stå for det faglige innholdet i undervisningspakken og gjennomføringen av aktivitetene. Prosjektgruppen vil ha jevnlige møter i løpet av hele prosjektåret og jobbe med å utvikle informasjonsmateriellet og drive undervisning. Der vi har mulighet, vil flere fra prosjektgruppen være med å undervise. Det at vi har forskjellige kompetanse, vil kunne gi noe ulik vinkling og belyse ulike sider ved det å ha tuberkulose. I den siste delen av prosjektperioden vil vi kurse personer utenfor prosjektgruppen i å bruke materiellet i undervisning.
Betydning: Vi forventer at prosjektet vil føre til økt kunnskap og mindre frykt for tuberkulose blant dem vi underviser, og at syke vil kunne oppsøke helsevesenet tidligere. Vi har som målsetning at materiellet vi utvikler, skal kunne brukes av personer i helsesektoren og «innvandrersektoren» over hele landet som driver, eller ønsker å drive, tuberkuloseundervisning. Dette prosjektet vil være et bidrag til å følge opp anbefalingen fra European Centre for Disease Prevention and Control, som anbefaler at man i land med lav forekomst av tuberkulose, setter i gang målrettede tiltak for å bekjemper tuberkulose i de store byene. Dette for å holde forekomsten lav, siden tuberkulose spres lettest i store byer. Vi forventer at erfaringer fra prosjektet er av nytte for tuberkulosearbeidet i andre byer i Norge, og at prosjektet dermed bidrar til å holde forekomsten av tuberkulose lav i hele landet. Vi mener prosjektet vil være med å bidra til å ivareta minoritetsspråkliges rett til likeverdige helsetjenester, som er en målsetning i norsk helsepolitikk.
Fremdriftsplan: Utvikle powerpoint-presentasjoner og plansjer (1.kvartal). Undervisning med powerpoint-presentasjoner og plansjer. Eventuelt videreutvikle/revidere presentasjoner (vil foregå gjennom hele prosjektperioden). Identifisere tidligere pasienter som vil dele sin historie i informasjonsfilmen (1. kvartal). Begynne arbeidet med informasjonsfilmen, innhente tilbud (1. kvartal). Utvikle kursopplegg for personer som skal bruke undervisningspakken (1. kvartal og 2. kvartal). Utvikle animasjonssekvenser av illustrasjoner (3. kvartal). Kurse ressurspersoner i å drive undervisning (3. og

4.

Kvartal). Sluttføre arbeidet med informasjonsfilmen (4. kvartal).

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport prosjekt nr. 2012-1-193 med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingunn Nordstoga

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Det du ikke vet, har du vondt av
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2013: kr 560 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
30.06.2015
Status
Avsluttet