“Det sa du jo nettopp” tegneserie ungdom

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Om lag 300 000 nordmenn er nær pårørende til en som har demens. Mange pårørende er ungdom. Å være nærmeste pårørende til en person med demens er vanskelig og det krever både kunnskap og åpenhet. I møte med ungdom som blir berørt av denne sykdommen er det lite tilgjengelig materiale, og det ønsker Kirkens Bymisjon Oslo, Pårørendeskolen å gjøre noe med. Med en tegneserie ønsker vi å nå ungdom, da de sjeldnere er på kurs eller på annen måte får kunnskap om sykdommen, og gi de en opplevelse av bekreftelse og gjenkjennelse i ulike «vanlige» situasjoner som kan oppstå i møte med sykdommen demens.

Målsetting for prosjektet

Å lage et tegneseriehefte som er rettet mot ungdom om demens, en sykdom som ofte er skambelagt og utilnærmelig. Skape en opplevelse av “at du ikke er den eneste” hos ungdommer som har en forelder som har sykdommen. Gjøre det lettere som ung pårørende å holde kontakt med en person med demens.

Målgruppe

Ungdom på ungdomskolen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Tegneserieskaperen Anders Kvammen vil lage en tegneserie for ungdom om demens. Tidligere har han fått Brageprisen i kategorien barne- og ungdomsbøker or tegneserieromanen «Ungdomskolen» i 2016. Vi vil opprette en referansegruppe bestående av: Demenskoordinator i Oslo kommune, tegneserieskaperen Anders Kvammen, en ansatt i Aldring og Helse, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. En ungdom som er pårørende og en ungdom som er glad i tegneserier. Referansegruppen skal ha tre møter. Referansegruppen vil bestå av en kontaktperson i Aldring og Helse, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, demenskoordinator i Oslo kommune, en ungdom som er pårørende, en ungdom som er glad i tegneserie, tegneserieskaper og leder av Pårørendeskolen. Prosjektleder: Benedikte G. Slørdal, leder av Pårørendeskolen i Kirkens Bymisjon, Oslo. Leder har også erfaring fra jobb som kultur- og frivilligleder på sykehjem. Der var hun ansvarlig for gjennomføring av store prosjekter og arrangementer. Prosjektet vil bli forankret i ledelsen i Kirkens Bymisjon Oslo, med avdelingsdirektør i Aldring og Kultur Gudmund Fosse som øverste ansvarlig.

Fremdriftsplan for prosjektet

Våren 2019 oppstart og forberedelsesfase: Opprette en referansegruppe,Demenskoordinator i Oslo kommune, tegneserieskaperen Anders Kvammen, en ansatt i Aldring og Helse, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. En ungdom som er pårørende og en ungdom som er glad i tegneserier. Referansegruppen skal ha tre møter. Ved oppstart; Midt i prosjektperioden og ved det endelige resultatet. Høsten 2019 Trykke opp et opplag av tegneserier og spre.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Over 400 000 er nær pårørende til en med demens. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at minst 2 000 er under 65 år. Man kan lett tro at demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. (https://nasjonalforeningen.no/demens/hva-er-demens). Demens i nær omkrets utfordrer pårørende i stor grad, og det kreves kunnskap og forståelse for å håndtere situasjonen i alle aldre. Målgruppen for prosjektet er hovedsakelig ungdommer mellom 12-16 år. Vi så at det var behov for mer informasjon om demens til denne aldersgruppen. Det er allerede laget god litteratur om demens for barn og voksne, men her er målet å snakke “ungdommens språk”. Vi håper at det igjennom karakterene og situasjonene, åpnes for refleksjon og gjenkjennelse, og videre at man som ung pårørende i denne sammenhengen kan bli sett og i beste fall mer forstått. Vi ønsker at produktet kan bidra til økt kunnskap om demens og pårørenderollen i samfunnet generelt og i relevante fagmiljøer.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Pårørendeskolen skrev i søknad høsten 2018 at vi ønsker å øke kunnskap om demens og pårørenderollen som ung, både for den enkelte ungdom som står midt opp i dette eller ikke, for fagpersoner og for hele samfunnet. Det gjenstår å se i hvilken grad vi oppnår dette når tegneserien foreligger tilgjengelig for alle og målgruppen har gjort seg noen erfaringer. Likevel vet vi at det finnes lite eller ingen litteratur om demens som er tilpasset ungdom, og det er et tomrom å fylle. Effekten av et slikt tegneseriehefte vil vi kunne se blant ungdom som får lese heftet og deres direkte tilbakemelding. Selve måloppnåelsen vil være vanskelig å måle, men kan sees på som et langsiktig mål om bredere forståelse og kunnskap også blant den yngre delen av befolkningen om sykdommen demens. Kan interessen for sykdommen øke antall ungdom som velger en helsepersonellutdannelse vil vi også kunne se dette på antall nye søkere på de ulike helsefaglige utdanningene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosessen med å lage et tegneseriehefte om demens for ungdom startet i oktober 2017. Benedikte Guttormsen Slørdal som da jobbet som leder for Pårørendeskolen tok kontakt med Anders Kvammen som er en anerkjent tegneserieskaper. Hun hadde sett behovet for språk- og situasjonstilpasset litteratur for ungdom. Prosjektet mottok støtte fra Stiftelsen Dam i april 2017. Samme vår opprettet Pårørendeskolen en referansegruppe med fagpersoner fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse hvorav en med erfaring som ung pårørende til forelder med demens, demenskoordinator i bydel Bjerke i Oslo Kommune, tegneserieskaper og søker, leder av Pårørendeskolen. Tegneserieskaper styrte det meste av skriveprosessen med selvstudier av funnet og tildelt litteratur og kurs samt pårørende mest i egne nettverk som kilder. Tegneserieskaper og referansegruppe har likevel hatt jevn kontakt under hele skriveprosessen, både med tanke på utforming, etiske problemstillinger og å sette tegneserieskaper i kontakt med aktuelle fagpersoner og pårørende.

Resultater og resultatvurdering

Resultatet er blitt en tegneserie med tre historier. Hovedpersonen i første kapittel er en familiefar i full jobb som merker at han sakte, men sikkert, endrer seg. Det samme skjer i andre kapittel der hovedpersonen er en familiemor med minoritetsbakgrunn. Slik ønsker vi å vise at demens kan ramme alle, og nå ut til flere, da demens kan oppleves som spesielt vanskelig og tabu i enkelte minoritetsgrupperinger. Den tredje historien tar utgangspunkt i en gutt i skolealder som opplever at faren får demens. Igjennom informasjon og veiledning møtes gutten med respekt og omsorg. Vurderingen av resultat- og effektmål vil ses i tilbakemeldingene fra målgruppen. Underveis i prosessen, har ungdom og yngre pårørende fått se og videre gi tilbakemeldinger på innhold og utforming. Boken oppleves som troverdig, lettlest og fengende. Vi vil også kunne se resultatene igjennom boksalg og «blest», om den benyttes og omtales av målgruppen, presse og fagmiljøene.

Oppsummering og videre planer

Tegneserien er levert til trykking og selve lanseringen gjennomføres 21. september i Deichman Bjørvika med noe publikum. I tillegg kan man delta ditigalt. Søker og forlag kommer til å selge boken, mens Aldring og helse vil promotere den. Det har underveis blitt oppdaget flere muligheter for å «gjøre mer ut av» tegneserien, som for eksempel å søke midler til å lage en podkast for ungdom som tar utgangspunkt i tegneserien. Alle parter er stolte over resultatet. Hvis tegneserien skaper gjenkjennelse og forståelse og blir et naturlig sted å søke kunnskap, har vi kommet langt i å nå vårt mål.

Prosjektleder

Kari Ødelund Danielsen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
“Det sa du jo nettopp” tegneserie ungdom
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2019: kr 110 000
Startdato
31.03.2019
Sluttdato
30.05.2021
Status
Avsluttet