Det utadvendte Revmatismesykehus – desentrale tilbud

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange pasienter har lang reisevei og mange unge vegrer seg for sykehusopphold. Vi ønsker derfor å tilby desentrale og digitale tjenester som et tiltak for å øke tilgjengeligheten og bygge opp om det «utadvendte sykehuset». Den teknologiske utviklingen ligger godt til rette for at flere tjenester som bidrar til økt mestring av helsesituasjon kan ytes til pasientene utenfor sykehus. Behov for økt helsekompetanse underbygges i ny rapport fra Helsedirektoratet fra 2021. Økt helsekompetanse kan bidra til mindre bruk av helsetjenester og føre til at flere opprettholder deltagelse i arbeidslivet.

Målsetting

Målet med prosjektet er å sikre at aktuelle behandlings-, opplærings- og oppfølgingstilbud er tilgjengelige og tilpasset den enkeltes behov. Vi ønsker å styrke pasientens helsekompetanse og fremme samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe

Personer over 18 år med revmatisk sykdom i Innlandet som behersker norsk språk godt.

Antall personer i målgruppen

23003000

Beskrivelse av gjennomføring

For å nå målene med prosjektet må det først detaljplanlegges hvordan behandlingstilbud utenfor sykehus skal bekjentgjøres for målgruppa og helsepersonell samt praktisk gjennomføres. I denne fasen er Elverum kommune, brukerutvalg og Elverum revmatikerforening sentrale samarbeidspartnere. Planlegging kan foregå digitalt og ved fysiske møter. I gjennomføringsfasen skal det gjennomføres sju temadager og minimum én gruppe poliklinisk rehabilitering som går over seks enkeltdager i gruppe med to ukers mellomrom, og med en individuell oppfølgingskonsultasjon etter to mndr. Oppstartsamlingen går over to dager. Det gis også tilbud om individuell oppfølging underveis. Pasientene utarbeider egne mål og tiltak. Det blir også mulighet for enkeltkonsultasjoner på Elverum. Temadager kan være diagnosespesifikke eller diagnoseuavhengige som eksempelvis «Fatigue» eller «Helse og arbeid». Evaluering og brukerinvolvering er viktige elementer i denne fasen for å se om mål om økt helsekompetanse og endrede levevaner oppnås. Et tredje område er å styrke samhandlingen mellom tjenestenivå. Dette vil foregå gjennom alle faser i prosjektet og vil først innebære informasjon og planlegging, deretter deltakelse i aktivitetene for så å være med i evalueringer.

Fremdriftsplan

2021: Informasjonsmateriell utarbeides, informasjonsmøte for brukere holdes, praktisk gjennomføring planlegges. 2022: Gjennomføre temadager og poliklinisk rehabilitering. Evaluering gjennomføres, etter temadager og midtveis, og hospitering tilbys. 2023: poliklinisk rehabilitering avsluttes, erfaringssamling for samarbeidsparter gjennomføres, data analyseres og sluttrapport skrives. Formidling av resultater planlegges.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORTEN 2023..pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Det utadvendte Revmatismesykehus – desentrale tilbud
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Revmatismesykehuset AS
Beløp Bevilget
2021: kr 1 000 000, 2022: kr 400 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring