Dette er mitt liv

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
2012 er og har vært det europeiske året for aktivitet og solidaritet mellom generasjoner. Dette tar opp og tematiserer en samfunnsutvikling hvor generasjonene lever mer og mer adskilt fra hverandre. I dette prosjektet vil vi jobbe for kontakten mellom barn og eldre, nærmere bestemt sykehjemsbeboere på St.Halvardshjemmet og barneskoleelever på Gamlebyen skole. Elevene blir utfordret på å lage en minnebok sammen med beboeren i samhandling med pårørende og personale. Dette gir beboerene muligheten til mestring og innsikt i sitt eget liv, samtidig som de får impulser og dialog med unge mennesker. Elevene blir utfordret på holdninger og verdier, samtidig som de kan tilegne seg praktisk kompetanse.
2. Prosjektets målsetting
Dette prosjektet vil ha to hovedmålsettinger. Ved å utvikle en minnebok for beboerne på sykehjem kan beboerne oppleve en styrket identitet, bedre dialogen og samvær med pårørende, ansatte og frivillige, samt at den enkelte beboer kan anerkjennes for det livet man har levd. Elevene vil øke sin forståelse for hva det vil si å bli gammel i Norge og kunne tilegne seg verdier av avgjørende viktighet for samfunnet i fremtiden. I tillegg kan elever som opplever utfordringer i en teoreisk skolehverdag øke sine ferdigheter i grafisk design, digital behandling av bilder, scanning etc og mestring av nye utfordringer. Kontakten og dialogen mellom generasjoner, og de møtene de involverte vil ha skaper en uvurderlig arena for mening og samvær.
3. Prosjektets målgruppe
Prosjektets målgruppe er sykehjemsbeboere på St.Halvardshjemmet og barneskoleelever på Gamlebyen skole. Det vil også involvere pårørende, ansatte og frivillige. I utvidet forstand omhandler prosjektet holdninger og verdiskapning på tvers av generasjoner og dette er en implikasjon av det arbeide som vil bli utført.
4. Beskrivelse av gjennomføring
2013 er oppstarts- og forberedelsesfase. Det vil bli opprettet styringsgruppe, referansegruppe med en prosjektleder som rapporterer til styringsgruppa. Prosjektet vil bli forankret i ledelsen i Kirkens Bymisjon Oslo, med avdelingsdirektør i Aldring og Kultur Anne Marie Johansen som øverste ansvarlige. Det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom St.Halvardshjemmet og Gamlebyen skole. Her lages det undervisningsopplegg som presenteres for elevene, motivering av elevene til deltakelse og i samarbeid med skolen forbrede deltakerne på hvordan vi skal jobbe. Det jobbes opp mot beboere og pårørende for å tilrettelegge arbeide med minneboka. Høst 2013 og vår 2014 er gjennomføring og produksjonsfase. Det innebærer de faktiske møter, hva en minnebok skal inneholde, innsamling av materiale, opplæring og produksjon av grafisk utforming, trykking og lansering. Videre skal det utformes et idehefte som dokumenterer og gir veiledning til hvordan man kan jobbe med denne typen prosjekt samt et halvdagsseminar for sykehjem i Oslo hvor erfaringen og kompetansen kan deles og nyttiggjøres av andre.
5. Prosjektets betydning
Her vil sykehjemsbeboere og barn jobbe sammen mot et felles mål. Det er med på å skape en kontakt og forståelse på tvers av generasjoner der holdninger og verdier blir jobbet med i praksis. Her kan vi legge grunnlaget for tiltak som vil øke livskvaliteten til sykehjemsbeboere samtidig som skolelever tilegner seg kompetanse og erfaringer det ikke møter i sin vanlige hverdag. Prosjektet handler om menneskesyn og en utfordring av stigmatisering av eldre. Det innebærer også et viktig arbeid med tanke på pårørende og personale som kan bruke minneboken aktiv i det daglige med tanke på erindring og dialog. Det hele mennesket og livshistorien til enkeltindividet tillegges betydelig vekt.
6. Framdriftsplan
Det er avgjørende at vi gjør et grundig forarbeid med tanke på hvordan vi skal tilrettelegge samarbeidet. Vår 2013 er oppstarts- og forberedelsesfase.
Høst 2013 og vår 2014 er gjennomføring og produksjonsfase, mens vi etter dette jobber med evaulering og dokumentasjonsfasen. Vi har en intensjon om at dette kan videreføres og utvikles som en del av det daglige arbeide.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Kjetil Sandsengen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Dette er mitt liv
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2013: kr 132 000, 2014: kr 199 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet