Digital kognitiv trening av ruspasienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Pasienter innlagt for langtidsbehandling av rus- og avhengighetsproblematikk har ofte redusert funksjonsnivå som følge av kognitive funksjonsvansker. Dette kan påvirke muligheten til å delta og nyttiggjøre seg behandling og gjøre varig bedring vanskeligere. Disse vanskene kan skyldes effekter av bruken av rusmidler i seg selv, hodeskader og forhold som var til stede før rusproblemet startet, f.eks. ADHD og psykiske lidelser. Dette prosjektet tar sikte på å prøve ut verktøyet CogMed for å trene arbeidshukommelse hos pasienter innlagt i langtids rusbehandling ved Kvamsgrindkollektivet.

Målsetting

Undersøke om det er faglig og praktisk gjennomførbart å gjennomføre digital kognitiv trening med unge ruspasienter innlagt i langtidsbheandling. Ønsker også å se på om treningen bidrar til forbedring av hos målgruppen. Ønsker i så fall å etablere og søke om et ordinært forskningsprosjekt senere.

Målgruppe

primær målgruppe er pasienter lagt inn for utredning og langtidsbehandling i NKS Kvamsgrindkollektivet. Alle i alderen 18-26 år gamle.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Cogmed Arbeidsminnetrening er et internettbasert treningsprogram. Treningen består av vitenskapelige testede øvelser som skal gjennomføres i en intensiv treningsperiode. Vi kommer til å gjennomføre 25 treninger per pasient. Deltagelse er frivillig. Treningen kombineres med aktiv coachstøtte og oppfølging via et brukervennlig treningsnett, som øker motivasjonen og gir mulighet til å vurdere hvor effektiv treningen er. Vi vil gjennomføre en oppmerksomhetstest (CPT-III) og en verbal læringstest før og etter gjennomført trening. Pasientene vil ogsårapportere egen opplevelse av effekt av treningen i et spørreskjema før, under og etter treningsperioden. Skjemaet vil inneholde spørsmål knyttet til subjektiv arbeidshukommelsesfunksjon, brukervennlighet, opplevd nytte og russug (VAS skala).Prosjektmedarbeiderne fyller også ut et spørreskjema etter trening for å kartlegge erfaringer med brukervennlighet, gjennomførbarhet i klinisk hverdag og observert nytte. Prosjektet gjennomføres over 9 måneder, i denne perioden vil det være cirka 40 pasienter innlagt ved kollektivet. Pasientene må aktivt reservere seg mot deltagelse i denne behandlingen. Cirka 25 treninger med hver elev, potensielt 1000 individuelle treninger.

Fremdriftsplan

Planen er å starte prosjektet i 3.kvartal 2018 og avslutte i 2. kvartal 2019. Vi starter med internt opplæringstiltak med ekstern spesialist i 3. kvartal 2018 samtidig med etablering av tekniske løsninger og deretter starter treningene i 4. kvartal 2018. Disse vil fortsette ut 1. kvartal, altså totalt 6 måneder og 2. kvartal vil bestå av evaluering, analyse og formidlingsarbeid, blant annet opp mot LMS og Ruskonferansen i Trondheim i 2019.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet inkludrete pasienter innlagt for langtids døgnbehandling for ruslidelser, av cirka 40 innleggelser ble 19 pasienter inkludert. De gjennomgikk nevropsykologisk testing før, underveis og etter prosjektet. De trente underveis på CogMed som er et prgram som trener arbeidshukommelse. Pasientene fullførte mellom 1 og 24 treningssesjoner. Den planlagte gjennomføringen av prosjektet er i all hovedsak utført iht oppsettet fra søknaden. Noen viktige endringer ble derimot gjort. Selvutfyllingsskjemaet om teknologiakseptans ble byttet ut med samtale. Den totale mengden skjemaer ble for stor. Derfor ble også BRIEF kun gjennomført av svært få, dette skyldes at pasientene i varierende grad returnerte dette krevende skjemaet. Til slutt ble prosjektperioden ble utvidet fra August 2019 til Desember 2020, fordi det var lavere antall innleggelser i klinikken, i tillegg til noe lavere gjennomføring enn forutsatt i den opprinnelige planen.

Antall personer i målgruppen

19

Oppsummering

I denne utprøvingen valgte vi å tilby deltagelse til alle pasienter som ble innlagt ved avdelingen, det førte naturlig nok til noe frafall og at flere ikke ønsket å være med fra start. I det videre ønsker vi derimot å tilby CogMed til pasienter med utfordringer med arbeidshukommelse og motivasjon for deltagelse som en del av vårt ordinære behandlingstilbud.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – utkast.pdf

Prosjektleder/forsker

Anders Forsmo Lauvsnes

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Digital kognitiv trening av ruspasienter
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 299 651
Startdato
02.09.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring