Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Bakgrunn Et økende antall pasienter med hjertesvikt står uten tilstrekkelig oppfølging etter endt sykehusopphold.

De første ukene etter utskrivelse fra sykehus er krevende, og mange

strever med å etterleve behandling, livsstilsendringer og ivareta symptomer. En forbedret oppfølgingstjeneste vil kunne øke pasienters evne til egenomsorg og redusere

reinnleggelser. Digital hjemmoppfølging er en velferdsteknologi hvor pasienter kan overføre vitale mål

til oppfølgingssykepleier som tar kontakt dersom målingene er utenfor normalverdiene. Oppfølgingssykepleier gir i tillegg støtte og veiledning utfra pasientens behov. Denne løsningen skal testes ut i en kontrollert studie støttet av Norges forskningsråd. Doktorgradprosjektet er et selvstendig sideprosjekt som skal undersøke data fra studien, samt intervjue pasienter etter endt digital hjemmeoppfølging for å få økt kunnskap om hvilken påvirkning denne oppfølgingen har på pasientenes egenomsorg. Målsetting Doktorgradsavhandlingen har tre hovedmål: 1) Å evaluere effekt av digital hjemmeoppfølging på egenomsorg og reinnleggelser 2) Å undersøke pasienters erfaringer med egenomsorg etter digital hjemmeoppfølging 3) Å få økt kunnskap om faktorer som påvirker egenomsorg etter digital hjemmeoppfølging. Metode Doktorgradsprosjektet deles opp i tre delstudier. I den første delstudien skal doktorgradsstudenten analysere data fra en kontrollert studie til 160 pasienter med symptomgivende hjertesvikt innlagt ved Stavanger Universitetssykehus (80 pasienter) og St. Olavs Hospital (Trondheim) (80 pasienter). Pasientene deles tilfeldig opp i grupper til enten digital hjemmeoppfølging over en periode på 42 dager, eller til vanlig oppfølging. Den digitale hjemmeoppfølgingen bruker programvareplattformen Dignio Connected Care. Pasientene får tildelt nettbrett og måleutstyr og blir instruert i hvordan de skal bruke tjenesten. Oppfølgingssykepleieren vil kontakte hver pasient dersom vitale mål er utenfor normalverdiene innen samme virkedag. Pasientene vil svare på spørreskjema om egenomsorg og medikamentetterlevelse ved utskrivelse, etter 42 dager og seks måneder. Prosjektet vil evaluere effekt av intervensjonen på egenomsorg, samt reinnleggelser ved seks måneder.

I den andre delstudien skal doktorgradsstudenten intervjue 10 pasienter etter endt hjemmeoppfølging på 42 dager og 10 pasienter etter seks måneder for å undersøke erfaringer med å bruke digital hjemmeoppfølging til egenomsorg. I den tredje delstudien skal doktorgradsstudenten kombinere data fra intervju og kontrollert studie for å få et mer helhetlig bilde av faktorer som kan påvirke pasientenes egenomsorg ved digital hjemmeoppfølging. Nytteverdi Doktorgradsprosjektet kan gi økt kunnskap om hvordan digital hjemmeoppfølging av pasienter med hjertesvikt kan støtte pasientenes egenomsorg etter utskrivelse fra sykehus, og positive samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av færre konsultasjoner og innleggelser på sykehus.

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Universitetet i Stavanger, Det helsevitenskapelige fakultet
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
01.03.2023
Sluttdato
01.03.2026
Status
Under gjennomføring