Dissimilis for alle Akershus og Buskerud

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Dissimilis har i mange år jobbet for likeverd og livskvalitet for mennesker med spesielle behov. Med bakgrunn i erfaringene fra musikkprosjektet på Ullevål, både når det gjelder manglende tilbud blant målgruppen og oppslutningen rundt prosjektet, er det naturlig å anta at barn og familier med minoritetsbakgrunn i andre områder også opplever en lignende situasjon. Dissimilis kompetansesenter ønsker derfor å utvikle et tilsvarende prosjekt i Akershus og Buskerud.

Målsetting

Kvantitative: Etablere et musikktilbud for minoritetsbarn/familier i Akershus og Buskerud. Øke deltakere med minoritetsbakgrunn ved Dissimilis kompetansesenter. Kvalitative: Bidra til opplevelse av tilhørighet og verdighet. Bidra til aksept for eget barns utviklingshemming.

Målgruppe

Familier med minoritetsbakgrunn og barn med utviklingshemming i Buskerud og Akershus.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil fra høsten 2017 ha jevnlige musikksamlinger for å bygge relasjon til målgruppen og deres foreldre/pårørende. På den måten søker vi å bygge bro slik at målgruppen vil starte opp på Dissimilis kompetansesenter i Sandvika, hvor de blir en del av et større sosialt og kreativt miljø. Her vil vi fokusere på integrering av både foreldre og barn. Vi vil gjennomføre månedlige musikksamlinger, som fortrinnsvis vil finne sted i nærhet til familienes bosted. Det er derfor aktuelt å undersøke muligheten til å gjennomføre musikkstundene ved barnehabiliteringsavdelingene. Erfaringer fra Ullevål har vist at det er lavere terskel for familiene å møte opp på et sted der de allerede er kjent. Et alternativ kan være å ha samlingen på en helsestasjon eller i være lokaler på Kompetansesenteret. Brobyggingen skjer gjennom musikk og lek, hvor fokus ligger på: Trygghet og glede Mestring Utvikling av talespråk og motorikk Sosialisering og integrering Læring av sosiale ”koder” (grenser, ta plass, vente på tur, samarbeid, kommunikasjon) Rytmikk Lære sanger/å synge Spille på instrumenter

Fremdriftsplan

Vårsemesteret 2017: Administrativt forarbeid; oppstart samarbeid, møter og planlegging. Høstsemesteret 2017: Oppstart musikkstunder Buskerud og Akershus; tilsammen 8 samlinger i løpet av høsten, 4 i hvert område. Evaluering ved slutten av semesteret. Vårsemesteret 2018: Månedlige musikkstunder; tilsammen 8 samlinger. Høstsemesteret 2018: Månedlige musikkstunder; tilsammen 8 samlinger. Evaluering av prosjektet for videreføring på fast basis.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

I vår søknad om støtte var det planlagt administrativt forarbeid våren 2017, og deretter oppstart av månedlige musikksamlinger i Buskerud og Akershus. Prosjektet ble igangsatt ihht planen og gjennomføringen i Akershus fulgte også oppsatt plan. Som beskrevet i framdriftsrapporten, erfarte vi at det tok lenger tid å få kontakt med potensielle samarbeidspartnere i Buskerud. Et lokalt samarbeid og lokal forankring av prosjektet er helt avgjørende og det var derfor ikke mulig å igangsette aktiviteter før dette var på plass. Forutsetningene for oppstart ble derfor annerledes enn forutsett, slik at oppstarten her ble forskjøvet til januar 2018. Bortsett fra dette har prosjektet blitt gjennomført ihht fremdriftsplan.

Antall personer i målgruppen

180

Oppsummering

Prosjektet har gitt grunnlag for å starte opp gode aktivitetstilbud, som vi nå ser mulighet for å videreføre med egne midler. Med positive og nyttige erfaringer fra etableringsprosessen, og gode tilbakemeldinger fra målgruppen, ønsker vi nå å legge til rette for enda flere tilbud rundt om i landet. Vi jobber derfor med å utvikle en kurspakke, der vi ønsker å skape aktivitet gjennom å kurse lokale aktører, eks kulturskoler, til selv å gjennomføre musikksamlinger.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen- Dissimilis for alle.pdf

Prosjektleder/forsker

Silje Kristine Ask

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Dissimilis for alle Akershus og Buskerud
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 52 000, 2018: kr 59 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet