Gir ungdom svar på do

Følelser, forelskelse, kropp, legning, sex, grensesetting psykisk helse og mobbing er tema det kan være vanskelig for ungdom å snakke om.

I samarbeid med

Slik ser Doavisa ut, og her kan ungdom lese i fred og ro – på do. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

Mer enn 60 ungdomsskoler kan nå tilby elevene informasjon på do, takket være prosjektet Doavisa og lokale sanitetsforeninger.

Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening og likestillingssenteret KUN har utviklet ei Doavis for ungdom som går på ungdomsskolen. Målet er å gi god og riktig informasjon om tema som ungdom gir uttrykk for at de får alt for lite om, både i undervisningen og ellers.

Denne saken er skrevet av Norske Kvinners Sanitetsforening.

I 2017 fikk Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening (SUKS) midler fra Stiftelsen Dam til å prøve ut Doavisa på fire skoler i Trøndelag. Doavisa ble veldig populær og det kom mange forespørsler fra andre skoler som også ønsket seg Doavisa. I samarbeid med N.K.S. og Stiftelsen Dam ble derfor Doavisa et nasjonalt prosjekt i 2019 hvor lokale sanitetsforeninger over hele landet kan bestille doavisa til sine lokale ungdomsskoler.

Lest og snakket om

– Tilbakemeldingene fra sanitetsforeningene selv er at dette er et gøyalt prosjekt. Det er gøy å presentere prosjektet for skolene fordi de ofte er veldig positive. De liker at dette er et prosjekt som retter seg mot ungdom. Mange foreninger har som mål å arbeide mot denne gruppen og har savnet noe konkret de kan tilby målgruppen, sier prosjektleder for Doavisa, Linn Bylund i KUN.

Sammen med Cathrine Haugan, leder i SUKS, som er prosjektleder fra foreningens side, har hun sørget for at 60 Doavis-pakker har kommet opp på ungdomsskoler over hele landet. Første opplaget med pakker ble utsolgt før året var omme, og et nytt opplag er på vei ut til ungdommene.

– Skolene gir tilbakemelding om at de liker prosjektet fordi det er konkret, fresht og gir mer info om viktige tema uten at det krever at man tar av undervisningstiden, sier Bylund.

Cathrine Haugan, prosjektleder og leder i SUKS, har også fått gode tilbakemeldinger fra ungdommene selv.

– Vi har snakket med ungdommer fra pilotprosjektet i Trøndelag og de sier at dette er aviser som blir lest og snakket om og at det er tema som treffer. Vi har også brukt elevrådene i utarbeidelsen av avisene. Dermed er temaene Doavisa tar opp tema de selv har etterlyst mer kunnskap om, forteller hun.

Imponert over lokalforeningene

For at det skal være enklest mulig for lokale sanitetsforeninger å samarbeide med ungdomsskolene er det utarbeidet en veileder som de får tilsendt når de bestiller Doavisa. Der står det mer om hvordan de kan gå frem når de tar kontakt med skolen og hvordan de kan lansere avisa på skolen.

– Mange av sanitetsforeningene har gjort grundig forankringsarbeid før de bestiller avisa. De har hatt egne møter med skoleledelse og helsesøster og ikke minst tatt en prat med vaktmester om selve opphengingen. Vi blir så imponert over eierskapet sanitetsforeningene tar til Doavisa og over hvor godt det arbeides. Vi føler virkelig at vårt mål med Doavisa bli ivaretatt, så all ære til de engasjerte sanitetsforeningene, roser Bylund.

Det er også utarbeidet en egen veileder til skolene som sanitetsforeningene kan levere til skolen samtidig som de kommer med doavisa. Der er det litt mer utfyllende informasjon og i tillegg er det en del tips om hvordan skolen og lærerne kan utnytte doavisene i undervisningen eller til å sette søkelyset på viktige tema.

– Vi har en drøm om å nå ut til så mange ungdomsskoler som mulig. Derfor ønsker vi velkommen til alle sanitetsforeninger som ønsker å gjøre en forskjell for ungdommene i sitt nærmiljø, oppfordrer prosjektleder Bylund.

Dette er Doavisa

Doavisene skal som navnet tilsier, henges opp på do. Dette lar den enkelte elev lese Doavisa uforstyrret av medelever.

Det er utviklet åtte aviser med ulike temaer og tanken er at de skal rulleres i løpet av året, slik at hver avis henger oppe i cirka seks uker. Det er sanitetsforeningene som har ansvaret for å drifte Doavisa og i samarbeid med skolen bli enig om hvordan man ønsker å gjøre det med rullering, enten det er sanitetsforeningen, vaktmester eller andre på skolen som gjør det.

Det er ikke noen bestemt rekkefølge på avisene, så skolene velger fritt rekkefølgen på avisene og kan på den måten tilpasse temaene til skolens årshjul.

En Doavis-pakke inneholder åtte utgaver av Doavisa med 20 eksemplarer av hver avis, 20 magnetrammer til å henge opp på doene, og en veileder med tips til hvordan sanitetsforeningen og skolen kan gå frem for å bruke Doavisa.

Doavisa kan kontaktes på: doavisa@yahoo.com

Rapport

Bakgrunn

Målgruppen er ungdom i ungdomsskolealder over hele landet. Grunnen til at vi har valgt oss ut denne aldersgruppen er at denne kunnskapen bør gis tidlig. Ungdommene må få best mulig kunnskapsgrunnlag før de selv begynner å prøve seg fram med sin egen seksuelle praksis. Ungdomsskolen er en sårbar tid knyttet til identitetsbygging hvor kjønn og seksualitet står sentralt. Det å kjenne til egne grenser og hva man vil og ikke vil innebærer å lære seg selv å kjenne og utvikle et positivt forhold til egen kropp og sin egen seksualitet. Dette har vært bakgrunnen til Doavisa Hovedmålet i prosjektet har vært å styrke ungdoms evne til å ivareta egen seksuell helse gjennom å bygge opp et positivt forhold til kropp og seksualitet og tilby kunnskap om; • Seksualitet og kjønnsidentitet • Tiltrekning, flørting og kommunikasjon om sex • Seksuell trakassering og overgrep, hvordan kjenne igjen og reagere på disse • Rettigheter og grenser. • Sosial kontroll, mobbing og psykisk helse

Oppsummering

Doavisa for ungdomsskolen har vært veldig populær og siden interessen er stor både hos sanitetsforeningene og ungdomsskolene vil vi fortsette å selge avisa også etter prosjektperioden. Vi har i tillegg fått mange henvendelser fra andre målgrupper som videregående skoler, voksenopplæring, barneskoler og barnehager om at de også ønsker seg ei doavis med innhold som passer deres målgruppe. På bakgrunn av disse henvendelsene har prosjektgruppa utarbeidet en søknad om Doavis for elever i videregående skole som vi har sendt inn til stiftelsen Dam.

Prosjektgjennomføring

Det er produsert fire nye aviser i dette prosjektet. I tillegg har vi gjort en del redigeringsarbeid på de fire avisene vi utviklet i forrige prosjektperiode. Materialet på doavisene har inkludert informative tekster på ulike tema, spørsmål fra ungdommer, statistikk, faktabokser, bilder og jodel, samt kontaktinformasjon til relevante organisasjoner og hjelpeinstanser. Temaene på de fire nye Doavisene er: Sex, Mobbing, sosial kontroll og psykisk helse. I tillegg til avisene har vi utviklet veiledere til både de lokale sanitetslagene og ungdomsskolene med informasjon om Doavisa og hvordan de kan gå fram praktisk. Vi har og utviklet et informasjonsskriv til foreldre som skolene kan sende ut når Doavisa henges opp. Et generelt fokus i prosjektet har vært at Doavisa skal inkludere bredt. Vi har derfor gjort flere grep for å gjøre de så inkluderende som mulig. Vi har vært bevisst på inkluderende språkføring og billedbruk. Hver utgave har vært sjekket av referansegruppen for å kvalitetssikre at avisene tar opp temaer som er relevante for ulike grupper ungdommer, det er viktig at både etniske minoriteter, seksuelle minoriteter og ungdom med funksjonshemming er representert.

Antall personer i målgruppen

23000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Doavisa.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Forskning viser at ungdomsskoleelever statistisk sett har en betydelig risiko for å bli utsatt for overgrep. I mange tilfeller er også overgriperen selv ung.Om lag 4 prosent av ungdomsskoleelevene at de har vært utsatt for press som førte til seksuelle handlinger. 1/3 av disse hendelsene hadde skjedd i ruspåvirket tilstand, og over 1/2 av ungdommene som var utsatt for overgrep, hadde aldri snakket med noen om dette. Ungdom trenger kunnskap og kompetanse til å sette egne grenser og respektere andres, og informasjon om hvem de kan kontakte om de selv eller noen de kjenner er utsatt for overgrep.

Målsetting

Målet med doavisa er å styrke ungdoms evne til å ivareta egen seksuell helse gjennom å bygge opp et positivt forhold til kropp og seksualitet og tilby kunnskap om vanskelig tilgjengelige tema på en utradisjonell måte. Fokus på mangfold skal bidra til likestilling for ulike grupper ungdommer.

Målgruppe

Målgruppen er ungdom i ungdomsskolealder over hele landet. Grunnen til at vi har valgt oss ut denne aldersgruppen, er at denne typen kunnskap bør gis tidlig.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

1) Produsere 4 nye doaviser, samt brukerveiledning og informasjonsmateriale Doavisa er en lavterskelmetode som lar oss som eksterne aktører komme inn i skolen eller andre arenaer hvor ungdom samles uten å legge beslag på undervisningstid eller vesentlige ressurser fra skolens/ungdomsklubbens side. Vi ønsker å produsere avisa i totalt åtte forskjellige utgaver for å kunne tilby aviser til et helt skoleår. Vi har allerede utviklet fire utgaver som del av et forprosjekt. Vi vil lage et inspirasjonshefte til ansatte som jobber med ungdom, med tips til hvordan avisa kan brukes i undervisningen/daglige aktiviteter m.m. 2) Tilby et års abonnementsordning på doavisa Denne ordningen kan bestilles via nettsidene til Sanitetskvinnene sentralt, og vil dermed dekke hele landet. En abonnementspakke vil kunne bestilles mot en egenandel på kr 3000. Pakken vil inneholde 20 rammer for oppheng, 8 utgaver av doavisa i 20 kopier samt inspirasjonshefte. Abonnementspakkene vil tilbys til sanitetsforeninger som ønsker å bidra til en bedre seksuell helse blant ungdom i sitt lokalmiljø. Avisa kan monteres på toaletter på skoler, kulturskoler, fritidsklubber eller andre steder der ungdom ferdes. Også andre aktører som ønsker det kan bestille pakken.

Fremdriftsplan

Vi vil ferdigutvikle materialet innen Sanitetskvinnene avholder sitt årsmøte i september 2018, slik at vi kan ha en full lansering av doavisa med stand på årsmøtet. Deretter vil avisa promotoreres og distribueres. Vi vil kjøre en utprøvingsperiode til juni 2020, og så gjøre en evaluering av hvordan abonnementsordningen har fungert.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forskning viser at ungdomsskoleelever statistisk sett har en betydelig risiko for å bli utsatt for overgrep. I mange tilfeller er også overgriperen selv ung.Om lag 4 prosent av ungdomsskoleelevene at de har vært utsatt for press som førte til seksuelle handlinger. 1/3 av disse hendelsene hadde skjedd i ruspåvirket tilstand, og over 1/2 av ungdommene som var utsatt for overgrep, hadde aldri snakket med noen om dette. Ungdom trenger kunnskap og kompetanse til å sette egne grenser og respektere andres, og informasjon om hvem de kan kontakte om de selv eller noen de kjenner er utsatt for overgrep.

Målsetting

Målet med doavisa er å styrke ungdoms evne til å ivareta egen seksuell helse gjennom å bygge opp et positivt forhold til kropp og seksualitet og tilby kunnskap om vanskelig tilgjengelige tema på en utradisjonell måte. Fokus på mangfold skal bidra til likestilling for ulike grupper ungdommer.

Målgruppe

Målgruppen er ungdom i ungdomsskolealder over hele landet. Grunnen til at vi har valgt oss ut denne aldersgruppen, er at denne typen kunnskap bør gis tidlig.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

1) Produsere 4 nye doaviser, samt brukerveiledning og informasjonsmateriale Doavisa er en lavterskelmetode som lar oss som eksterne aktører komme inn i skolen eller andre arenaer hvor ungdom samles uten å legge beslag på undervisningstid eller vesentlige ressurser fra skolens/ungdomsklubbens side. Vi ønsker å produsere avisa i totalt åtte forskjellige utgaver for å kunne tilby aviser til et helt skoleår. Vi har allerede utviklet fire utgaver som del av et forprosjekt. Vi vil lage et inspirasjonshefte til ansatte som jobber med ungdom, med tips til hvordan avisa kan brukes i undervisningen/daglige aktiviteter m.m. 2) Tilby et års abonnementsordning på doavisa Denne ordningen kan bestilles via nettsidene til Sanitetskvinnene sentralt, og vil dermed dekke hele landet. En abonnementspakke vil kunne bestilles mot en egenandel på kr 3000. Pakken vil inneholde 20 rammer for oppheng, 8 utgaver av doavisa i 20 kopier samt inspirasjonshefte. Abonnementspakkene vil tilbys til sanitetsforeninger som ønsker å bidra til en bedre seksuell helse blant ungdom i sitt lokalmiljø. Avisa kan monteres på toaletter på skoler, kulturskoler, fritidsklubber eller andre steder der ungdom ferdes. Også andre aktører som ønsker det kan bestille pakken.

Fremdriftsplan

Vi vil ferdigutvikle materialet innen Sanitetskvinnene avholder sitt årsmøte i september 2018, slik at vi kan ha en full lansering av doavisa med stand på årsmøtet. Deretter vil avisa promotoreres og distribueres. Vi vil kjøre en utprøvingsperiode til juni 2020, og så gjøre en evaluering av hvordan abonnementsordningen har fungert.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Doavisa.pdf

Prosjektleder/forsker

Linn Cecilie Rotvold Bylund

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Doavisa for seksuell helse blant ungdom
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 424 000, 2019: kr 139 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.08.2020
Status
Under gjennomføring