Dobbel tabu – vold og overgrep mot lhbtiq- barn og ungdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er gjort lite forskning på volds- og overgrepserfaringer blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet, men det som finnes peker på større utsatthet, barrierer knyttet til hjelpesøkning og manglende kompetanse i voldforebyggende tjenester og hjelpeapparat om kjønns- og seksualitetsmangfold. Derfor er det behov for å hente inn erfaringer fra lhbtiq-personer som har opplevd vold eller overgrep som barn og ungdom, for å lære mer om hvordan det bedre kan forebygges, avdekkes og hvordan utsatte kan få bedre hjelp.

Målsetting

Å innhente kunnskap om utsatthet for vold og seksuelle overgrep blant lhbtiq-barn og ungdom, og spre denne kunnskapen i hjelpeapparatet og forebyggende tjenester. Dette vil bidra til bedre forebygging av vold og overgrep mot barn, og bedre hjelp til dem som er utsatt.

Målgruppe

Voldsforebyggende- og hjelpetjenester for utsatte for vold og overgrep, ansatte i skoler og barnehager, helsesykepleiere, beslutningstakere og organisasjoner.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal hente inn erfaringer fra unge voksne (18-30 år) som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og som har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep som barn. Før selve datainnsamlingen, vil vi lage en kunnskapsoversikt over eksisterende forskning på feltet. Dette vil være viktig for å stille relevante spørsmål . Vi vil gjennomføre 10-15 individuelle kvalitative intervjuer, og vil etterstrebe et mangfold blant informantene, knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet, etnisk- og religiøs bakgrunn, funksjonsvariasjoner, og geografisk spredning. Dette vil anayseres og beskrives i en rapport, som også vil inneholde anbefalinger til beslutningstakere, hjelpeapparat, barnevern og voksne som jobber med barn for eksempel i skolen og barnehagen. De skal også lages en film som forteller en sann historie om overgrep, basert på erfaringene som er delt i studien. Rapporten og filmen vil presenteres på et seminar. Redd Barna vil samarbeid med Likestillingssenteret v/ Silje Mathiesen og Mona Reolen om rapporten, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med Organisasjonen FRI. Det vil også settes ned en referansegruppe for prosjektet med representanter fra fagmiljø, forebyggende- og hjelpetjenester og relevante organisasjoner.

Fremdriftsplan

Aug-Des 2021: Oppstartsmøte med referansegruppe, rekruttering av informanter, kunnskapsoversikt, godkjenning av prosjekt hos NSD/Datatilsynet Jan- juni 2022: rekruttering og intervjuer, analyse Juli – Des 2022: Analyse, workshop i referansegruppe om funn og anbefalinger, ferdigstille rapport. Lage manus til film. Jan – juni 2023: Produsere film, lanseingsseminar av rapport og film, promotering og formidling.

Prosjektleder/forsker

Karen Pettersson

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Dobbel tabu – vold og overgrep mot lhbtiq- barn og ungdom
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2021: kr 305 000, 2022: kr 467 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring