Dra meg inn -ikke slipp meg!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det har vært en eskalering i negativ retning i en rekke av Oslos bydeler. Vold, trakassering, fremvekst av gjengmiljøer, fremmedgjøring, isolasjon av befolkningsgrupper, foreldre uten kontakt med barna sine, drop out fra skoler og en stadig større usikkerhet og redsel er noen stikkord. Grorud er en bydel som opplever dette og der bydelsadministrasjonen, de folkevalgte, kommunen og ungdomsseksjonen ønsker å skape endring. I dialog med Jan Bøhler, bydelen, politiet på Stovner og X-POL har Mental Helse tatt initiativ til et felles prosjekt.

Målsetting for prosjektet

Pilotere et oppsøkende lavterskeltilbud. Etablere en metode for å dra unge inn i trygge rammer, både for de unge selv og voksne rollemodeller, tilby relevant hjelp der det er nødvendig, samt introdusere dem til etablerte, positive aktiviteter i nærmiljøet.

Målgruppe

Målgruppen er ungdommer i Grorud bydel som er i drift, som enkeltvis og i gjenger utover vold og skaper usikkerhet og frykt i nærmiljøet og hos andre unge.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

27000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I dialog med overnevte miljøer har vi avklart følgende problemstillinger; fremmedgjøring – en rekke av de aggressive ungdommene har en far som ikke er tilstede og en mor som ikke snakker norsk/fungerer dårlig i sosial sammenheng. Isolasjon fører til at de i praksis har lite kontakt med barna sine. En konsekvens av dette er ofte drop out fra skoler og aktiv deltagelse i gjengmiljøer. Resultatet blir en bydel som preges av stadig større usikkerhet og redsel. Prosjektet “Dra meg inn – slipp meg ikke” vil adressere dette ved å aktivere frivillige og X-POL, som består av tidligere politifolk med erfaring fra konfliktløsning. Bydelen ønsker tiltak rettet mot 20 spesielt vanskelige ungdommer. “Blåmandag” er et tiltak fra Drammen der politifolk fikk øremerket en ungdom som miljøet var i ferd med å gi opp. De brukte hver mandag ettermiddag sammen med for felles aktiviteter, for å gi den unge voksenkontakt og en referanseramme. “Brobygger” vil tilby støtte til enslige mødre i form av å delta sammen med disse på foreldremøter, møter i idrettslaget, veiledningsmøter med lærer, samt bidra med introduksjon til relevante aktiviteter i nærområdet. “Bølgebryter” er oppsøkende tiltak for å redusere konfliktnivået når slike situasjoner oppstår.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juni/2019 Sept/2019 Planlegging/opplæring «Blåmandag» Okt/2019 Mai/2022 Initiere/gjennomføre «Blåmandag-prosjektet» Sept/2019 Okt/2019 Planlegging/ opplæring «Brobygger» Nov/2019 Mai/2022 Initiere/gjennomføre «Brobygger-prosjektet» Jan 2020 Mars/2020 Planlegging/opplæring «Bølgebrytere» April 2020 Mai/2022 Initiere/gjennomføre «Bølgebryter-prosjektet»

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

“Dra meg inn” har vært et ambulerende lavterskeltilbud i Grorud bydel der målet har vært å etablere en dialog med utagerende og utilpass ungdom. Prosjektet har, over tid, utviklet seg til å involvere samarbeidspartnere som vanligvis ikke arbeider målrettet sammen. Fra prosjektgruppens side har samarbeid med skoler, fritidsklubber, bibliotek, idrettslag og kommunale etater ført til at de unge i risikosonen har blitt inkludert basert på en helhetlig tilnærming.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Tilbakemeldingene fra de ulike aktørene er entydige: Elever som var utagerende på en rekke områder (skole, fritidsklubb, trening, bibliotek…) har i løpet av prosjektet endret holdninger og opptreden. Dette gir ringvirkninger i form av en mer positiv hverdag for lærere, medelever og et bedre miljø på fritidsklubb/trening.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2200

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgruppen fungert som en oppsøkende enhet der dialog er etablert på ulike møteplasser i lokalmiljøet. Dette gjelder bibliotek, fritidsklubber, idrettsanlegg og skoler. En rekke av de unge som vi har møtt i det offentlige rom har blitt invitert med inn i organiserte tiltak i bydelen. Samtidig har prosjektet initiert en rekke tiltak som har vært åpne for alle. Dette har vært tiltak som de unge selv har kommet med ideen til og som spesielt har vært rettet mot familier med økonomiske utfordringer. Viser forøvrig til vedlagte rapport som både i tekst og bilder viser gjennomførte tiltak.

Resultater og resultatvurdering

“Dra meg inn” har hatt form av et universelt lavterskeltiltak, noe det store antallet deltakere er et bevis på. Samtidig har prosjektet utviklet seg til å bli noe mer enn den opprinnelige rammen vi definerte i søknaden. Det viktigste i denne sammenheng er 10 unge gutter vi fikk “overført” fra skolen i tråd med Blålys-erfaringene fra Drammen. I samarbeid med X-POL fikk disse unge hver sin mentor som har fulgt opp disse på ukentlig basis. Dette har resultert i glade tilbakemeldinger om positiv hverdagseffekt spesielt fra rektor ved en av skolene. Imidlertid har ordningen også ført til at flere av de unge har invitert mentorene med seg hjem og gjennom dette også etablert en dialog med foreldre som i utgangspunktet har hatt en svært vanskelig dialog med f eks barnevernet. Det rapporteres her om at flere foreldre for første gang har blitt med sine barn på foreldremøter og fotballkamp.

Oppsummering og videre planer

Vi har fått klare ønsker om å fortsette “Dra meg inn” etter at prosjektperioden er over. Bydelen og Oslo kommune har imidlertid, frem til nå, ikke evnet å sikre finansiering for tiltaket. Prosjektet er imidlertid blitt lagt merke til og Sagene bydel har i sin søknad til Bufdir rangert “Dra meg inn” som nr 1 på listen over tiltak som ønskes gjennomført i bydelen. Dette er del av en helhetlig tenkning, der bydelsdirektøren ønsker å kombinere to Dam-prosjekt; “Dra meg inn” og Headspace som en sentral satsning de neste tre årene (2023-2026).

Prosjektleder

Tom Guldberg

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Dra meg inn -ikke slipp meg!
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2019: kr 480 000, 2020: kr 480 000, 2021: kr 480 000
Startdato
31.08.2019
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet