#Du var der

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Når et menneske får en sykdom, påvirkes hele familien. Og hele familien påvirker også den som er syk. Men både innen somatikken, psykisk helsevern og rusomsorgen, er det fremdeles et sterkt individfokus. Multisentersstudien fra 2015 og BarSnakkrapporten «Når lyset ikke slipper inn!» fra 2017, viser at selv om vi har hatt et lovverk som pålegger helsevesenet å involvere barn siden 2010, skjer dette fremdeles i alt for liten grad. Konsekvensen av dette er at mange barn og unge i Norge har en oppvekst som gjør at de sliter med ulike former for psykiske problemer – også langt inn i voksenlivet.

Målsetting for prosjektet

Forebygge psykiske vansker og utfordringer hos barn og unge som opplever sykdom, avhengighet eller tap i sin familie. Kunnskap om, og fokus på, betydningen av å involvere familien ved sykdom Vise gode eksempler på hvordan involvering av og støtte til barn og familie hjelper Redusere tabu og stigma

Målgruppe

Voksne som er nær barn. Helsepersonell, skole og familie til barn som opplever sykdom, avhengighet eller tap i familien. Det er de voksne som på se barna.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Det etableres en prosjektgruppe bestående av produsent, regissør, fagpersoner (Anne Kristine Bergem) og representant for Voksne For Barn, samt en til to personer med brukererfaring, rekruttert fra Voksne for Barns «Ungt Nettverk» – et møtested for unge med ulike belastninger i sin familie. Filmene skal lages på et høyt faglig og kunstnerisk nivå, med mål om at de kan brukes i en nasjonal kampanje, litt etter mønster av #Dusåmeg-kampanjen til NRK. Vi ønsker å sette søkelys på hvordan det lille ekstra fra voksne i ulike roller, kan bety enormt mye for barn og familier i krise. Filmene skal vekke følelser og refleksjoner, og inspirere alle som jobber i helsevesenet, og andre involverte, til å se barn som pårørende, og ha med seg et familieperspektiv i sitt arbeid. Prosjektet bygger på reelle historier som viser bredden i «barn som pårørende». I tillegg til å fortelle historien, ønsker vi også å lage en «nåtids-fortelling» ved at hovedpersonen oppsøker den som hjalp og at vi får et møte mellom dem. Alle hovedpersonene i de aktuelle filmene har sagt ja til at de ønsker å dele dem, men vi er også forberedt på at noen i løpet av prosessen vil trekke seg – og en slik beslutning vil vi alltid støtte.

Fremdriftsplan for prosjektet

juli Styringsgruppe etableres juli – aug Manus og planlegging aug Starte planlegging deltagelse på aktuelle konferanser aug Jobbe med aktuelle visningsarenaer aug – okt Opptaksperiode nov – des Klipp 2019 Feb Ferdig norsk og engelsk film Feb Jobbe med Konferanser Apr Godmorgen Norge TV2 Mai Lansering på Internasjonal konferanse om barn som pårørende Mai Weblansering, VFB, Pårørendesenteret m.fl.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

«Du var der» er en serie på 5 filmer á ca.10 min. som handler om å være barn som pårørende. I filmene møter vi mennesker som har hatt en oppvekst som har vært preget av at viktige omsorgspersoner har sviktet pga psykisk sykdom, rus eller somatisk sykdom. Det er stor variasjon i historiene, men alle personene vi møter har det til felles at de har opplevd at en annen person utenfor hjemmet, stilte opp og var der for dem i en vanskelig fase av livet. Filmene har som mål å løfte frem betydningen av alle «gode hjelpere», både i helsevesenet, skolen, storfamilien og nærmiljøet, som er der for barn og unge i krevende pårørendesituasjoner.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målsettingene 1-3 i søknaden er oppnådd Målsetting nr 4 arbeides det videre med. Prosjektet vil vare lenge og dermed vil antall personer nådd øke for hvert år.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

20000

Prosjektgjennomføring/Metode

Filmens budskap og tematikk: «Du var der» er et prosjekt som barn som pårørende som tematikk. Alle filmer inneholder pårørendehistorier i en eller annen form, de fleste er sterke historier som gjør dypt inntrykk. Likevel har målet med alle filmene vært å ikke grave seg for dypt ned i elendigheten. Det finnes mange mennesker som har hatt en barndom hvor en eller flere av omsorgspersonene har sviktet, men takket være andre personer, det være seg folk innen helsevesenet, en lærer, en nabo eller en slektning, fremstår de i dag som sterke og ressurspersoner som har gode omsorgsevner overfor egne barn eller andre. Derfor er prosjektets budskap på mange måter at det nytter! Og at alle har mulighet til å være en person som betyr noe ekstra for et barn som trenger å bli sett! Fortellerperspektiv: Filmen har alle en personlig vinkling. Det er den enkelte medvirkende i filmene som forteller om sine egne erfaringer sett fra sitt eget perspektiv.

Resultater og resultatvurdering

Fem filmer på ca 10 min hver • Olaug Vervik Bollestad hadde en oppvekst hvor mor i perioder var taus og innesluttet pga av psykisk sykdom. • Åse-Line Baltzersen vokste opp med en mor som led av en alvorlig lungesykdom som hadde store konsekvenser for omsorgsevnen hennes. • Elin Mosbakk hadde aldri noe forhold til sin far i sin oppvekst. Hun vokste opp med mor og fire yngre søsken som alle hadde ulike fedre som ikke var en del av familien. • Øyvind Heen Ottesen. Han fikk selv en alvorlig kreftdiagnose for 7 år siden og hadde da 3 små barn. • Ole Tobias Mehn Andersen er i dag en ung mann med en karriere som fotballtrener for gatefotballaget til Strømsgodset i Drammen. Men oppveksten alene med en mor som slet med rus og psykisk sykdom var tung å bære. Det er laget kortversjoner og teasere av alle filmene Filmene er lansert i oktober og er blitt brukt i mange sammenhenger i undervisning, konferanser, nettsider i egne og andre organisasjoners regi.

Oppsummering og videre planer

Presentasjon og veien videre Filmene vil fylle et behov knyttet til refleksjoner om betydningen av å bli sett som barn i krevende situasjoner. Filmene er hverdagslige og gjenkjennelige og vil bli brukt som historiefortellinger i våre sammenhenger. Filmene brukes i undervisninger (Oslo Met), konferanser og seminarer i regi av Anne Kristine Bergem m.fl. Deltagerne i filmene er blitt forespurt om å delta på konferanser for pårørende og der vil filmene være en integrert del av opplegget. Filmen er tilgjengelig på nettsiden til www.vfb.no

Prosjektleder

Livar Hølland

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
#Du var der
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Sanden Media
Beløp Bevilget
2018: kr 664 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
30.10.2019
Status
Under gjennomføring