DVD-veiviser: Om god tunghørt skolegang

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn

Tunghørte elever, ca 1730 på landsbasis, er en marginal gruppe i skolen. Undersøkelser viser at skolene har liten eller mangelfull kunnskap og ferdighet i å kunne tilrettelegge gode opplæringssituasjoner for tunghørte elever. Manglende kompetanse på området bidrar til at skolen nedprioriterer eller bagatelliserer behov tunghørte elever har for å kunne delta i kommunikasjonssituasjoner.

2.Prosjektets målsetting

-Utvikle en informasjons DVD som på en praktisk og effektiv måte sprer informasjon om hørselsrelaterte forhold, og som formidler kunnskap om de behov tunghørte elever har.
-Implementere DVDen i skoler som har ,eller skal få, en tunghørt elev for derigjennom å bidra til en bedre opplæringssituasjon for tunghørte elever.

3.Prosjektets målgruppe

Skoler som har tunghørte elever og

fagfolk som er i kontakt med tunghørte elever og har et veiledningsforhold til skolen.

4.Innhold og betydning
Prosjektet vil sikre brukere og fagfolks innspill til innholdet i informasjons DVDen. DVDen vil da bygge på uttrykte behov fra brukere og fra skolemiljøets og fagfolks erfaringer. Prosjektet vil være en hjelp for skoler som skal tilrettelegge for tunghørte elever og være et supplement til den informasjon som i dag gis til skolene og som ikke synes å være godt nok.

5.Framdriftsplan
Prosjektet vil gå over 2 år, oppstart 1.1.2008 , avslutning 30.11.2009

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_3_0026.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Prosjektet » På bølgelengde. Tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap» er utviklet for å bedre informasjonsspredningen og heve kompetansen om tunghørte elevers behov i grunnskolen.

Målsetting: Vi ønsket å utvikle et nettsted/ DVD som inneholdt informasjon om tilrettelagt opplæring for hørselshemmede elever i grunnskolen. Kompetanse skal spres ved at nettstedet/ DVD-en blir formidlet til skole og fagpersoner som er i kontakt med tunghørte elever. I tillegg skal nettstedet/DVD-en implementeres som et hjelpemiddel for skoler som har, eller skal få, en tunghørt elev.

Gjennomføring: Nedre Gausen kompetansesenter har vært prosjektansvarlig, men senteret har hatt et tett samarbeid med Møller kompetansesenter som har vært produksjonsansvarlig. I tillegg har fagpersoner fra Møller kompetansesenter, Statped Vest og Skådalen kompetansesenter vært sentrale bidragsytere i prosjektet. Brukermedvirkning har vært sentralt i prosjektet, og det har blant annet vært gjennomført idemyldringdager hvor fagpersoner, foreldre og elever har gitt innspill til utforming av prosjektet. Det har også blitt foretatt mange intervjuer av lærere, rektorer, tidligere elever og foreldre som har fortalt om sine erfaringer.

Resultat: Prosjektet har resultert i en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemming, hørselshemmede barn i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø for elever med hørselstap. Film- og faktadelen finnes både i DVD- format og på eget nettsted. Intervjumaterialet benyttes i faktadelen, i tillegg til at det er mulig å se samlede klipp i på nettstedet/ DVD-en.

Videre planer: For at DVD-en/ nettstedet skal bli formidlet til aktuelle skoler er det helt essensielt at hørselssentrene utarbeider en god strategi for videre distribusjon. Prosjektledelsen har utformet en strategi for dette arbeidet, og Nedre Gausen kompetansesenter vil ta initiativ til erfaringsutveksling om senternes bruk av sluttproduktet både på avdelingsledermøter og direktørmøter i Statped.

Vedlegg og sluttprodukter:
– DVD, «På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap»; Møller kompetansesenter

Prosjektleder/forsker

Hanne Rying Merkesvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
DVD-veiviser: Om god tunghørt skolegang
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Nedre Gausen kompetansesenter
Beløp Bevilget
2008: kr 626 000, 2009: kr 209 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
01.11.2009
Status
Avsluttet