E-kurs for likemenn

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Å få en kreftsykdom er en alvorlig livssituasjon for alle som rammes. Særlig hardt kan det oppleves når sykdommen oppstår i ungdomstiden, som fremfor alle andre perioder i livet er tiden for fremtidsplaner, utdanning, valg av samlivspartner og knytting av nære kontakter med andre.
Som i alle vanskelige livssituasjoner trenger vi støtte og hjelp fra andre for å komme gjennom krisene på en god måte. Den som selv har vært gjennom de samme tingene er ofte den som best kan hjelpe. Med bakgrunn i dette etablerte UG en likemanstjeneste for rundt 15 år siden, «Besøkstjenesten.
Ungdom rammet av kreft er en spesielt sårbar gruppe, og UG er opptatt av at pasienter som ønsker besøk og at våre likemenn blir ivaretatt på en god måte. Vi gjør flere tiltak for å sikre dette, men det er et bærende prinsipp at ved å gi våre likemenn god opplæring ivaretar vi både pasient og likemann på en god måte. Vår opplæring er i dag svært ressurskrevende og er et årlig kurs for hele landet, vanligvis i Gardermoen-området. For å øke deltagelsen på kurset, dempe kostnadene og øke kapasitet i UGs likemannstjeneste, ønsker vi å tilpasse eksisterende kurs for en e-læringsplattform. Vi ønsker å utvikle et e-kurs som gjennomføres først på egenhånd, så ta en samling med kursdeltagere, men korte ned tiden på samlingen betraktelig.

2. Prosjektets målsetning
Vi skal videreutvikle og tilpasse eksisterende «Besøkerkurs» til et e-læringskurs.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen for kurset er nye likemenn i UG og likemenn som ønsker en oppfriskning av kunnskapen.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektet vil gjennomføres av en prosjektgruppe i UG med en ressursperson fra Kreftforeningen. I tillegg vil vi trenge ekstern bistand til å utforme et pedagogisk godt opplegg for å gjøre kurset mest mulig interessant. Det er relativt mye stoff som skal tilegnes av kursdeltagere, så det vil være viktig å ha en god variasjon i opplegget og presentasjonen av kursinnholdet.

Sekretariatet til UG vil sørge for å støtte opp prosjektet ved å ivareta administrative aspekter ved prosjektet.

5. Prosjektets betydning
Vi ser at det vil være svært viktig for UG å utvide likemannstjenesten med flere likemenn for å imøtekomme behovet da man ser at oppholdene på sykehus blir kortere i forbindelse med samhandlingsreformen, noe som vil føre til at vi er mer avhengig av å ha lokalelikemenn, kontra dagens modell med å være konsentrert på og i nærheten av sykehus. Samtidig ser vi at det er økt fokus på likemannsarbeid og en annerkjennelse av denne type tjeneste som en del av en helhetlig kreftomsorg, blant annet gjennom etableringene av Vardesentrene på flere av universitetssykehusene. Totalt sett vil det være det være sannsynlig at det vil bli et større behov for likemenn.

6. Fremdriftsplan
Fase 1: Oppstart november. Etablere prosjektgruppe, formulere oppdragsspesifikasjonen til eksterne kursutviklere og kravspesifikasjon til e-læringsplattform.
Fase 2: Tilpasse kursinnhold, januar til april.


Fase 3: Testing, mai til juni.
Fase 4: Justere kurset etter tilbakemeldinger fra testingene, juli-august.
Fase 5: Gjennomføre e-kurset med påfølgende samling, september-oktober.
Fase 6: Evaluering, november-desember

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapportering E-kurs, klar.pdf

Prosjektleder/forsker

Simen Brændhaugen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
E-kurs for likemenn
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2014: kr 290 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet