E-verktøy for inneklima kartlegging

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Astma og allergi har utviklet seg til å bli blant vår tids store folkesykdommer, med en jevn økning i forekomst de siste 40 årene. Astma forekommer nå hos ca. 20 % av barn og unge i Norge, og hos ca. 8 % av alle voksne. Spesielt bekymringsfullt er den sterke økningen blant barn og unge. Forskningsresultater viser at årsakene i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs så vel som innendørs, og at dårlig inneklima bidrar til at flere utvikler sykdommene og at de som allerede har utviklet disse sykdommene blir sykere.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) får daglig henvendelser om uholdbare inneklimaforhold i barnehager og skoler landet rundt med manglende ventilasjon, vannlekkasjer, store forekomster av fukt, mugg og støvansamlinger, alt for høye temperaturer osv. Skoleeiere, verneombud, skoleansatte og foreldre lurer på hvordan de skal gå frem for å få kartlagt inneklimaet. Ofte kommer henvendelsen fordi en eller flere av skolens ansatte eller elever har plager som de tror skyldes faktorer i skolens innemiljø, med sykdom, dårlig læringsmiljø og redusert trivsel som resultat. I løpet av de siste 8 årene har Arbeidsmiljøet stengt opp til 128 skoler på grunn av graverende inneklimaforhold. Det er stort behov for et enkelt og lett tilgjenglig verktøy, som kan brukes av aktuelle aktører som skole/barnehage ledelsen, ansatte, tillitsvalgte, foreldre gjennom FAU mfl., for å kartlegge inneklima og få iverksatt nødvendige tiltak ved den enkelte skole/barnehage.

Målsetting
NAAF ønsker å lage et Internet basert kartleggingsverktøy til bruk for skoler og barnehager, som er basert på den anerkjente Ørebromodellen. Løsningen skal kunne sammenstille resultatene av en spørreundersøkelse på en faglig god måte i et Word dokument. Resultatene fra de enkelte undersøkelsene vil sammenstilles med relevant referansemateriell som NAAF har tilgang på. Løsningen vil videre gi faglig god veiledning om hvordan man skal tolke resultatene, samt råd om tiltak avhengig av resultatene som fremkommer.

Målgruppe
Skoleeiere, skoleledelse, verneombud, tillitsvalgte, FAU eller elevorganisasjoner, helsesøstre og eiendomsforvaltere.

Betydning
Tekniske målinger av inneklima kan være kostbart og i mange tilfeller vil måleresultatene ikke gi noe entydige svar på hva som er problemet med innklima på den enkelte skole og hvilke tiltak som bør settes inn. For å få relevant kunnskap om inneklima viser erfaring at det er viktig å kartlegge hvordan ansatte og elever oppfatter innemiljøet ved sin skole, både med hensyn til hvilke helseplager man har og hvordan man opplever det fysiske inneklima på skolen (temperatur, luftskifte, støv, støy etc). En slik undersøkelse vil kunne gi en god pekepinn på: 1) I hvilken grad det foreligger helseplager som kan knyttes til inneklima 2) Hvilke inneklima parametre som i så fall er problemet og 3) Hvilke tiltak som bør settes inn i første omgang for å bedre forholdene eller eventuelt om det er behov for å iverksette tekniske undersøkelser/målinger.

Et e-verktøy for inneklima kartlegging, som er enkelt å bruke for relevante aktører knyttet til skoler og barnehager, vil på sikt bidra til et bedre innemiljø i norske skoler og barnehager og dermed redusere helserisiko og helseplager for barn og ansatte. Verktøyet vil gjøre det mulig for både ansatte, elever og foreldre å dokumentere innmiljøet på deres skole/barnehage og kreve at nødvendige tiltak settes inn.

e-verktøyet kan på sikt utvides med tilpassede spørreskjema som er rettet mot andre typer bygg som for eksempel kontorbygg, og således bli et allsidig redskap for forbedring og planlegging av et helsevennlig inneklima for alle – og særlig for de mange tusen miljøhemmede rundt i landet.

Framdriftsplan
Det søkes om midler til et 2-årig prosjekt med oppstart januar 2010. Prosjektet deles inn i fire faser: 1) Utarbeide en prototype på løsningen i samarbeid med brukere – jan 2010 til sep 2010 2.) Programmere selve løsningen – sep 2010 til des 2010 3)

Teste og justere løsningen – jan 2011 til jun 2011. 4)

Opplæring i bruk av løsningen og lansering – sep 2011. NAAF vil finansiere drift og vedlikehold av løsningen etter lansering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0370.pdf

Sluttrapportsammendrag

 • Mitt Inneklima (www.mittinneklima.no) er et web-basert verktøy for å kartlegge hvordan skoleelever opplever inneklima ved sin skole. Gjennom denne løsningen kan skolen på en enkel måte igangsette og gjennomføre en spørreundersøkelse på sin skole.

  Løsningen inneholder følgende hovedelementer:

 • Mulighet for å opprette og gjennomføre en spørreundersøkelse for alle elever i klassetrinn 4 – 10 via Internet.

 • Rapport generator som sammenstiller resultatene på en faglig god måte i et Word dokument. Her sammenstilles resultatene fra de enkelte undersøkelsene og det gis råd om tiltak avhengig av resultatene som fremkommer

 • Generelle fakta om inneklima og dets betydning for helse, trivsel og læring, samt konkrete råd til hvordan man kan arbeide systematisk med inneklima på skolene.

  Spørreundersøkelsen er skreddersydd for skoler og det er lagt vekt på at den skal være enkel å gjennomføre. Resultatene fra undersøkelsen blir vurdert av fagpersoner ved Astma- og Allergiforbundet og oppsummeres i en rapport som skolen får tilsendt per e-post. Rapporten er utformet slik at skolen får visuell oversikt over hvordan elevene opplever inneklima på sin skole og inneholder forslag til hvordan skolen kan kartlegge og forbedre inneklima videre.

  Rapporten kan inngå i skolens internkontroll og kan benyttes som dokumentasjon i forbindelse med søknad om godkjenning av skolen i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

  Løsningen er tilgjengelig på www.mittinneklima.no
Prosjektleder/forsker

Britt Ann Kåstad Høiskar

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
E-verktøy for inneklima kartlegging
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2010: kr 169 000, 2011: kr 418 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet