Easybasket

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mer enn 50 % av kKlubbens medlemsmasse består av personer med minoritetsbakgrunn. Vi har hatt store problemer med å rekruttere og holde på yngre spillere, spesielt jenter. Familier vi møter uttrykker at det blir for dyrt. Mange uttrykker også behovet for kvinnelige trenere til jentene. Generelt har vi også manglet tilgang på nok kvalifiserte trenere for de yngste gruppene, både på gutte- og jentesiden. Mange av våre medlemmer har store betalingutfordringer. Gjennom dette prosjektet vil vi kunne gi et høyere faglig tilbud til våre yngste medlemmer, og samtidig holde medlemutgiftene lave.

Målsetting

Økt rekruttering og mindre frafall i aldersgruppen 7-12 år. Målsetning er å beholde 50 % av prosjektets deltagere etter 3 år. I tillegg sikre aktiviteter for de som ikke blir medlem av organisert idrett. Samtidig ønsker å utvikle og holde på trenere med formell kompetanse. Pr i dag 3 slike trenere.

Målgruppe

Rekruttering fra aktivitetsskoler i bydelene Stovner og Alna. Kvalifisert tilbud for både organisert idrett og åpen hall, både gutter og jenter.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Midlene vil brukes til å ansette 1 til 2 trener med minimum trener 2 kompetanse, som får ansvar for oppfølging av samarbeid med lokale aktivitetskoler og rekruttering, oppfølging og gjennomføring av treninger for de yngste gruppene. Vi vil spesielt vektlege rekruttering av jenter med minoritetsbakgrunn, og søker etter kvinnelig trener for prosjektet. I tillegg vil pengene brukes til generell kompetansehevende tiltak og formalisert kursing av våre trenere. Vi vil primært søke samarbeid med 3 lokale aktivseteskoler i Stovner og Alna bydel. Gjennom tiltak her vil vi rekruttere spillere til organiserte treninger med våre yngste grupper: 7-10 jenter og gutter og 11-12 år jenter og gutter. Vi vil vektlegge barneidrettens bestemmelser og tilrettelegging gjennomblant annet deltagelse og aktivt arrangere Easybasketarrangementer i samarbeid med Norges basketballforbund. Parallelt med tilrettelagte treninger vil vi jobbe med trenerutvikling gjennom å arrangere et eget trenerakademi i klubben. Eldre trenere får ansvar for kursing, fagutvikling etter oppsatt plan og mentorordninger. Trenere må gjennomføre kompetanseheving i tråd med NBBF sin trenerløype. Under hele prosjektet vektlegges oppsøkende virksomhet mot foreldre og foreldremøter.

Fremdriftsplan

1. Prosjektbeskrivelse/finansiering mars 20 2. Annonsere/ansette trenere (d.d – juni 20) 3. Søke samarbeid aktivitetskoler og annonsere tilbudet (juni – august 20) 4. Ferdigstille utviklingsplan for trenere (Høybråten trenerakademi) (aug 20) 5. Tiltak i Aktivitetskolen, gjentas gjennom året 6. Infomateriell om klubben til deltagere ved Akt.skole 7. Oppstart organiserte treninger sept 20 8. Administrativ oppfølging av barn og deres foresatte

Prosjektleder/forsker

Eva Male Davidsen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Easybasket
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2020: kr 150 000, 2021: kr 150 000, 2022: kr 150 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring