Effekt av gradert fysisk aktivitet ved milde hodetraumer

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Årlig rammes 10 – 15000 av lett traumatisk hodeskade. Ca. 30% får vedvarende plager, betegnet som post-commotio symptomer (PCS), ofte av en grad som betydelig reduserer mulighet for personlig livsutfoldelse. Vanlige symptomer er hodepine, svimmelhet, synsforstyrrelser, redusert balanse, lys- og lydømfintlighet, søvnvansker, angst, depresjon og fatigue. Et vanlig symptom er “aktivitetsintoleranse”, dvs økning av PCS ved fysisk aktivitet/trening. Det mangler kunnskap om årsaker til PCS. Aktivitetsintoleranse antas å skyldes forstyrrelser i det autonome nervesystemet (ANS). Ny forskning tyder på at PCS har sammensatte årsaker som krever målrettede og individualiserte tiltak. Helsepersonell har derfor behov for standardiserte retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging. Denne studien vil undersøke om gradert fysisk aktivitet/tening bedrer aktivitetsintoleransen og andre symptomer, samt påvirker nevrobiologiske mekanismer som antas å bidra til vedvarende PCS. Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert studie med målinger før og etter et 12 ukers treningsprogram (T0 og T1), hvor treningsintensiteten ligger under terskelen som gir symptomøkning. Pasienter, 18 – 60 år, med PCS (inkludert aktivitetsintoleranse) henvist til Sunnaas Sykehus og Oslo Universitetssykehus 3mnd – 2 år etter skade, rekrutteres og randomiseres i en intervensjons- og en kontrollgruppe. Begge grupper får tverrfaglig poliklinisk utredning og oppfølging (“treatment as ususal”). Intervensjonsgruppen får i tillegg et treningsprogram, som blir individuelt tilpasset basert på resultat fra “Buffalo Concussion Treadmill Test” (BCTT), en standardisert test som påviser aktivitetsintoleranse. Ved T0 og T1 registreres selv-rapportert symptomtrykk ved bruk av Rivermead Post-Concussion Symptom Questionnaire (RPQ). Dette er studiens hovedutfallsmål. Selv-rapporteringsskjema for autonome funksjoner, livskvalitet, fysisk aktivitet, fatigue, hodepine, angst og depresjon, benyttes også. I tillegg gjennomføres Cold Pressor Test, som måler aktivitet i det autonome nervesystemet. Ca. 1/3 av deltagerne vil også få utført Arterial spin labeling (ASL) MR, hvor hjernens blodgjennomstrømning, som reguleres av ANS, måles. Vår hovedhypotese er at deltagere i intervensjonsgruppen vil oppleve symptomlette i større grad enn kontrollgruppen. Vi forventer også å påvise endret ANS funksjon hos PCS pasienter sammenlignet med normalbefolkningen, samt at ANS funksjon normaliseres i større grad i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen. Studien bygger på tidligere studier som i all hovedsak er utført på barn og unge idrettsutøvere i akutt fase etter lett hodeskade og vil således bidra til økt kunnskap om voksenpopulasjonen med vedvarende PCS. Økt kunnskap om effekt av gradert trening og nevrobiologiske responser ved lette hodeskader vil bidra til å gi et bedre grunnlag for å utvikle retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging hos denne pasientgruppen.

Prosjektleder

Lars Nysether

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Effekt av gradert fysisk aktivitet ved milde hodetraumer
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
30.05.2027
Status
Under gjennomføring