eKOLS:Digital egenbehandling og mestring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Pasientforløpet består av både akutte og kroniske faser, hvor hver forverring senker lungekapasiteten hos KOLS pasienten med 2-4 %. Reduksjon i antall forverringer og progresjon av sykdommen hos disse pasientene, krever en samlet, tverrfaglig og koordinert innsats fra både pasienten, pårørende, sykehus, fastlege, kommunehelsetjenesten, samt "støttetjenester" (eks:fysioterapi, ernæringsfysiolog). Det er behov for å utvikle en digital egenbehandlingsplan for forebygging, behandling og oppfølging av denne pasientgruppen, for å kunne stimulere til egenbehandling og mestring av egen kronisk sykdom.

Målsetting

Prøve ut og evaluere en digital løsning for egenbehandlingsplan der målet er å 1) redusere antall reinnleggelser med hos pasienter med KOLS grad III-IV med 30%, 2)bedre pasientopplevelse og livskvalitet med forebygging av forverring av grunnsykdom og egenmestring av helse ved bruk av ny teknologi.

Målgruppe

Målgruppe for prosjektet er pasienter med KOLS som følges opp i spesialisthelsetjenesten. eKOLS vil i hovedsak være et tilbud til pasienter med KOLS grad III-IV

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Teknologi er en av bærebjelkene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste, og nye digitale løsninger kan bidra til å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Ved bruk av ny teknologi er målet å utnytte tjenestene på en bedre måte, slik at vi er forberedt til å møte fremtidens helseutfordringer og sikre pasientene et så godt helsetilbud som mulig. Sykehuset i Vestfold ønsker å utvikle og prøve ut en digital egenbehandlingsplan (eKOLS) for pasienter med KOLS, for å understøtte både pasienten og selve systemet/tjenesten rundt pasienten. Kommunikasjon mellom pasient og helsetjenesten skal være sentral i prosjektet. Det er ønskelig å bruke deltagende design metode i utviklingen av prosjektet, for å aktivt forsøke å involvere alle interessenter i utviklingsprosessen for å sikre at sluttproduktet tilfredsstiller brukerbehov og er enkel å benytte. Ekstern finansiering vil muliggjøre kjøp av design kompetanse (tjenestedesign og interaksjonsdesign) til prosjektet, for å sikre at brukerne deltar aktivt og at deres behov reflekteres i utviklingen av ny brukervennlig, teknologi (eKOLS). Dette vil øke sjansen for vellykket implementering av den digitale egenbehandlingsplanen i klinisk praksis.

Fremdriftsplan

Prosjektet er i konseptfasen, og fremdriftsplanen består av 7 milepæler (M): 10/19-11/19-M1: Organisering 11/19-03/20:M2: Kartlegge brukerbehov og teknologiske løsninger 12/19-04/20:M3: Utvikle prototyp med teknologileverandør 04/20-10/20:M4: Utprøving og brukertesting av prototyp 06/20-11/20:M5: Evaluering av prototyp 11/20-12/20:M6: Utvikling av modell for bruk/spredning/implementering 11/20-12/20: M7: Rapportering og formidling

Prosjektleder/forsker

Kathrine Berntsen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
eKOLS:Digital egenbehandling og mestring
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Sykehuset i Vestfold HF
Beløp Bevilget
2019: kr 750 000
Startdato
02.10.2019
Sluttdato
01.04.2023
Status
Under gjennomføring