Eldre og rus

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Alkoholforbruket hos eldre har doblet seg i perioden 1974-2004. Mange eldre bruker også vanedannende legemidler, både alene og i kombinasjon med alkohol. Rusbruk hos eldre kan skyldes underliggende depresjon og angst, og føre til økt sykelighet, både psykisk og fysisk, og økt dødelighet. Lite kunnskap om at eldre tåler mindre alkohol, kunnskap om bruk av B-preparater gjør at vi vil lage informasjonsfilmer rettet mot eldre og deres pårørende for å øke kunnskap, også om hvordan skaffe seg hjelp. Målgruppen er i utgangspunktet veldig stor – alle over 65 år og deres pårørende.

Målsetting for prosjektet

Spre informasjon om hvordan bruk av alkohol og B-preparater har en uheldig effekt på psykisk og fysisk fungering og livskvalitet hos eldre. Informasjonsvideoer rettet direkte mot målgruppene / pårørende: gi kunnskap om problemstillingene, motivere til selvhjelp og/eller skaffe seg ekstern hjelp.

Målgruppe

Målgruppen for tiltakene vil være: • Eldre mennesker (over 65 år), kvinner og menn • Pårørende til disse gruppene

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

25000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Se hovedsøknad i PDF.Fire faser: Analysefase: Oppstart, etablere prosjektgruppe, analyse, kalkulasjon, konseptutvikling Designfase: Design, prototyping, storyboarding Utviklingsfase: Manusskriving, planlegging og produksjon av medieelementer, montering i aktuelt verktøy, korrekturer og kvalitetssikring Implementeringsfase: Informasjon til målgruppene, ferdigstillelse av filmer, distribusjon til målgruppene, evaluering Referansegruppe: • Nasjonal kompetansetjeneste TSB • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse • Mental helse • Eldreorganisasjon, brukerpanel Prosjektgruppe: • Pernille Næss, prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Ellen Melbye Langballe, fagsjef funksjonshemning/utviklingshemning og aldring, Maria Lage Barca, fagsjef alderspsykiatri ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Mental Helse • Utviklingsansvarlig: Eva Sørlie, opplæringsansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste TSB • Produksjon og grafisk design: egen kompetanse, Sykehuspartner HF. Faglige ressurser: o Fagpersoner geriatri og rus o Representant KoRus (Kompetansesenter Rus) o Brukerrepresentanter rus, eldreorganisasjoner og pårørendeorganisasjoner o Tone Øiern, kommunikasjonsrådgiver Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Fremdriftsplan for prosjektet

Se prosjektbeskrivelse, punkt 6, vedlagt i PDF

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Problemstillinger rundt eldre og rus er utbredt, men nokså tabubelagt. Hensikten med vårt søknadsformål var å nå fram med god informasjon til målgruppen eldre som ikke har avhengighetsproblematikk, men dem som kanskje ikke selv ser at forbruket er litt for høyt, og ikke vet at man etter hvert som årene går tåler alkohol dårligere enn før, samt at mange heller ikke vet at alkohol og B-preparater er en dårlig, og potensielt farlig, kombinasjon. Vi ønsket også å nå målgruppen pårørende som kan være bekymret for rus og eventuell legemiddelbruk hos en nærstående. Gjennom filmene ønsker vi å bidra til kunnskaper om problemstillingene, og motivere til selvhjelp og/eller å skaffe seg ekstern hjelp. Målsettingen er til syvende og sist å bidra til å redusere negative konsekvenser av rusbruk hos eldre.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Respons: I hvilken grad har vi nådd målgruppen? Filmene nådd nær 200 000 visninger på sosiale medier, og nådd potensielt 900 000 seere på fastlegekontorene. Filmene har også generert mange redaksjonelle opplag om temaet aldring og alkohol i ulike flater. En kortversjon av “Det gode liv” er også vist på TV Norge og TV2 under reklamefrie dager i pinsen. Hvordan har målgruppen reagert på opplæringen? Vi hadde ambisjon om å følge opp med spørreskjema til utvalgte brukere, men nye bestemmelser om personvern (GDPR) og temaets tabubelagte natur, har gjort dette utfordrende i kampanjeperioden. Vi har testet filmene på utvalgte personer i målgrupper («user experience») underveis i utviklingsarbeidet og involvert brukerrepresentanter i hele prosessen. Søkt informasjon på nettet: Trafikktall fra nettressursen www.mestrerus.no per 26.06.2018 viser ca 8 600 sidevisninger siden lansering 8. juni. Dvs at ca 1/3-del av alle sidevisningene for hele året har kommet på denne korte kampanjen!

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

250000

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi har fulgt følgende utviklingsprosess: ANALYSE: I samarbeid med feltet og målgruppene samlet vi relevant kunnskap og erfaring knyttet til problemstillingene (forskning, klinisk erfaring og brukererfaring). Vi samarbeidet bl.a. gjennom arbeidsmøter med enkeltmiljøer og enkeltpersoner, i tillegg til at vi samlet en bredt sammensatt gruppe til idédugnad 18. januar 2018. DESIGN: I denne fasen bestemte vi case-innhold og visuelt konsept for filmene. Vi ønsket å bruke «ekte mennesker» og ikke animasjoner pga gjenkjenning og realisme. Hvis man gjenkjenner seg i filmene, må det ikke være slik at man MÅ til fastlegen eller i annen rusbehandling. Budskapet må være at selvhjelp er mulig. UTVIKLINGSFASEN: I utviklingsfasen skriver vi manus, lager bilder/grafikk/animasjoner, filmer aktuelle scener og monterer i et redigeringsverktøy. Det ble rekruttert totalt 8 skuespillere/statister til filmene, samt location i to boliger på Jar i Bærum. IMPLEMENTERING: Lanseringsarrangement, frokostmøte, nettressurs, visning på fastlegekontorer, på TV/fjernsyn (kortversjon av en av filmene ble vist under reklamefrie dager i pinsen på TV Norge og TV2) samt i sosiale medier.

Resultater og resultatvurdering

Sluttresultatet holder god kvalitet teknisk og visuelt og er utviklet i tett samarbeid med relevante miljøer. Det er knyttet nye kontakter på tvers av komptansemiljøer, kliniske miljøer og brukermiljøer, samt utviklet en bredere filmatisk kompetanse hos oss og våre samarbeidspartnere. Filmene er laget på en slik måte at de skal tåle “tidens tann” godt, og det ligger dermed godt til rette for at filmene skal kunne brukes i nye sammenhenger også i årene som kommer. Mestre rus-kampanjen nådde ut til et bredt spekter av publikum – både målgruppen selv og potensielle pårørende. Dette fordi kampanjen har benyttet både sosiale medier, nettressurs, etermedier under høytid (der vi når andre deler av målgruppen vår) samt visninger i klinisk relevant setting (fastlegekontor). Vi har hatt god nytte av etablerte nettverk, samarbeidspartnere og interessenter som har bidratt til å fremme innlegg, artikler og poster knyttet til filmene og til kampanjen som helhet.

Oppsummering og videre planer

Aldring og alkohol er et tema som fortsetter å være aktuelle, og vi vil i fremtiden søke midler til å videreføre dette arbeidet i et bredere perspektiv der somatisk helse og kartlegging av rusbruk i somatiske enheter vil bli implementert. Fremover vil vi fortsette å spre filmene, samt fortsette å drifte og vedlikeholde nettressursen www.mestrerus.no. Vi vil også jobbe for å lage et undervisningsopplegg knyttet til filmene der klinikere er målgruppe.

Prosjektleder

Eva Sørlie

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Eldre og rus
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Oslo Universitetssykehus, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Beløp Bevilget
2017: kr 464 000
Startdato
31.08.2017
Sluttdato
31.08.2018
Status
Avsluttet