Eldre skeives leve- og aldringsvilkår

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Innenfor eldreomsorgen har det til nå vært lite bevissthet om livssituasjonen for eldre skeive. Eldre skeive har til felles at de gjennom livsløpet har opplevd dramatiske endringer i samfunnets forståelse av hvem de er, og i rettigheter og beskyttelse mot diskriminering. De har også til felles å aldres i en kultur og i fellesskap med mennesker som ofte har lite kunnskap om de livene de har levd. Mange eldre skeive føler uro for å bli nedvurdert og diskriminert i møte med eldreomsorgen samtidig som de i større grad enn ikke-skeive er avhengig av det offentlige helse- og omsorgstilbudet.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets hovedmål er å lage en norskspråklig informasjonsfilm som gir innblikk i eldre skeives liv og de spesifikke utfordringene de kan ha i møte med eldreomsorgen. Filmen vil primært bli brukt til å øke kunnskapen og kompetansen om eldre skeive blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Målgruppe

Primærmålgruppen er eldre skeive (dvs. lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) som er eller vil komme til å være mottakere av tjenester fra eldreomsorgen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

40000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Ved oppstart vil det bli opprettet en styringsgruppe og en faglig referansegruppe for prosjektet. I begge disse gruppene vil det være representanter fra Zacapa Film AS, Kirken Bymisjon i Oslo og FRI Oslo og Akershus. I oppstartfasen vil det bli gjennomført fokusgrupper med eldre skeive og med fagpersoner, aktivister og forskere med erfaring fra feltet. Hensikten med fokusgruppene er å sirkle inn de mest relevante temaene som skal tas opp i filmen, samt å få inn forslag til personer og miljøer som det er aktuelt å involvere i filmprosjektet. Rekruttering av deltakere til filmen vil i startfasen skje gjennom Regnbuetreffene, som er uformelle treff for eldre skeive som finner sted annenhver uke på Kampen Omsorg +. Filmen vil gi glimt inn i noen eldre skeives liv – og i hvordan ansatte i omsorgstjenesten jobber i relasjon til denne gruppen. Prosjektet vil ha betydningen for å mobilisere så vel ansatte som frivillige i eldreomsorgen. Det at arbeidet som gjøres for å skape en mer inkludere eldreomsorg blir lagt merke til og sett, vil være av stor betydning for motivasjonen og kreativiteten til de ansatte. Det å tematisere eldre skeive i samband med filming og annet arbeid med filmen vil i seg selv være bevisstgjørende.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar, februar, mars 2019: Oppstartsfase: – Herunder etablere styrings- og referansegruppe, gjennomføre fokusgrupper, kontakte aktuelle miljøer og personer. April t.o.m. september 2019: Produksjon og opptak: – Herunder fortsette opptak, produsere pilot, klippe sekvenser underveis og ha møter med de involverte. Oktober t.o.m. desember 2019: Restopptak, klipp og etterarbeid: – Herunder klippe filmen i sin helhet, prøvevisning, ferdigstilling.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Filmens hovedmål var å lage en engasjerende film med varme, humor, og nære menneskemøter som skulle gi innblikk i eldre skeives liv, og de utfordringene de har i møte med eldreomsorgen. Eldre skeive har til felles at de gjennom livsløpet har opplevd dramatiske endringer i samfunnets forståelse av hvem de er, og i rettigheter og beskyttelse mot diskriminering. De har også til felles å aldres i en kultur og i fellesskap med mennesker som ofte har lite kunnskap om de livene de har levd. Prosjektets delmål var å skape en prosess rundt filmen der både eldre skeive, og søkerorganisasjonene (FRI Oslo og Akershus og Kirkens Bymisjon Oslo) var aktive bidragsytere. Filmen skulle først og fremst være et virkemiddel for å gi bedre og mer engasjerende undervisning til helsefagarbeidere, som var primærmålgruppe. Gjennom god historiefortelling og nære møter med noen eldre skeive, var målet å skape engasjement, interesse for tematikken, og rom for diskusjon.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Den ferdige filmen er et resultat av måloppnåelse. Link til filmen “Gammel og skeiv”: https://vimeo.com/manage/videos/524917725 Passord: skeivaldring Det har vært en veldig interessant tematikk å dykke inn i, og vi har hatt mange gode møter underveis – med både informanter og potensielle medvirkende til filmen. Gjennom opptakene til filmen har vi også hatt særdeles fine møter med våre hovedkarakterer, noe vi tror skinner gjennom i filmen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

40000

Prosjektgjennomføring/Metode

Det ble etablerte en styringsgruppe bestående av representanter fra FRI, Kirkens Bymisjon og Zacapa Film. Videre en referansegruppe med helsepersonell, homofile og lesbiske representert. Regnbuetreffet på Kampen Omsorg + var et naturlig sted å begynne prosessen. Her kom i kontakt med mange spennende folk som både kunne medvirke, og som kunne sette oss i kontakt med folk som kunne være døråpnere inn i miljøet. En fokusgruppe med frivillige eldre skeive ble etablert og ulike problemstillinger og innfallsvinkler ble drøftet i forhold til hva som var viktig å fokusere på i en slik film. Målet var å finne tre-fire eldre skeive som sto på terskelen til en ny epoke i livet: På vei inn i eldreomsorgen, som selv gjennomlevde en sykdomsperiode, eller som var nær pårørende. Det ble en stor utfordring å finne noen som var midt i et veiskille og i en sykdomsprosess. Hensyn til personvern gjorde det vanskelig å komme i kontakt med personer som var mottakere av hjemmehjelpstjenester. De personene som stiller opp i filmen er derfor mennesker som gjennom store deler av livet har vært åpne, og som i dag er komfortable med å medvirke i en film. Fagfolk og helsepersonell medvirker i filmen.

Resultater og resultatvurdering

Omfanget av bruken av filmen være et parameter for måloppnåelse og effekt. Dette vil være den første informasjonsfilmen i sitt slag i Norge, og filmen vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene til Zacapa, Kirkens Bymisjon og FRI. Den digitale distribusjonen vil kunne måles gjennom antall visninger. Videre vil omfanget av bruken av filmen kunne måles gjennom å se på antall helsefaglige utdanninger som tar filmen i bruk og ved å se på antall helsepersonell ved utvalgte sykehjem eller helsehus som faktisk ser filmen. Effekten av filmen som pedagogisk verktøy i kompetanshevingstiltak vil kunne dokumenteres gjennom evalueringene den får i forbindelse med slik bruk.

Oppsummering og videre planer

Filmen vil bli en del av FRI sitt undervisningsopplegg til helsepersonell. En pedagogisk veileder vil utvikles og brukes sammen med filmen. Kirkens Bymisjon vil bruke filmen i opplæring for nye medarbeidere, og til samtaler blant beboere, brukere, og ansatte i virksomhetene. Som en del av Kirkens Bymisjons samfunnsoppdrag, ønsker man at filmen skal nå ut til allmennheten. For Zacapa Film er jobben ferdig, men har resultert i et samarbeid med HivNorge om å lage en dokumentarfilm om hiv/aids-historien. Lansering: Oslo Pride 24/6, Regnbuetreff h 21, Filmvisning/ workshop for helsepersonell h. 21.

Prosjektleder

Olga Ragna Tvedt

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Eldre skeives leve- og aldringsvilkår
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2019: kr 700 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
28.02.2021
Status
Avsluttet