Eldre skeives leve- og aldringsvilkår

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Innenfor eldreomsorgen har det til nå vært lite bevissthet om livssituasjonen for eldre skeive. Eldre skeive har til felles at de gjennom livsløpet har opplevd dramatiske endringer i samfunnets forståelse av hvem de er, og i rettigheter og beskyttelse mot diskriminering. De har også til felles å aldres i en kultur og i fellesskap med mennesker som ofte har lite kunnskap om de livene de har levd. Mange eldre skeive føler uro for å bli nedvurdert og diskriminert i møte med eldreomsorgen samtidig som de i større grad enn ikke-skeive er avhengig av det offentlige helse- og omsorgstilbudet.

Målsetting

Prosjektets hovedmål er å lage en norskspråklig informasjonsfilm som gir innblikk i eldre skeives liv og de spesifikke utfordringene de kan ha i møte med eldreomsorgen. Filmen vil primært bli brukt til å øke kunnskapen og kompetansen om eldre skeive blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Målgruppe

Primærmålgruppen er eldre skeive (dvs. lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) som er eller vil komme til å være mottakere av tjenester fra eldreomsorgen.

Antall personer i målgruppen

40000

Beskrivelse av gjennomføring

Ved oppstart vil det bli opprettet en styringsgruppe og en faglig referansegruppe for prosjektet. I begge disse gruppene vil det være representanter fra Zacapa Film AS, Kirken Bymisjon i Oslo og FRI Oslo og Akershus. I oppstartfasen vil det bli gjennomført fokusgrupper med eldre skeive og med fagpersoner, aktivister og forskere med erfaring fra feltet. Hensikten med fokusgruppene er å sirkle inn de mest relevante temaene som skal tas opp i filmen, samt å få inn forslag til personer og miljøer som det er aktuelt å involvere i filmprosjektet. Rekruttering av deltakere til filmen vil i startfasen skje gjennom Regnbuetreffene, som er uformelle treff for eldre skeive som finner sted annenhver uke på Kampen Omsorg +. Filmen vil gi glimt inn i noen eldre skeives liv – og i hvordan ansatte i omsorgstjenesten jobber i relasjon til denne gruppen. Prosjektet vil ha betydningen for å mobilisere så vel ansatte som frivillige i eldreomsorgen. Det at arbeidet som gjøres for å skape en mer inkludere eldreomsorg blir lagt merke til og sett, vil være av stor betydning for motivasjonen og kreativiteten til de ansatte. Det å tematisere eldre skeive i samband med filming og annet arbeid med filmen vil i seg selv være bevisstgjørende.

Fremdriftsplan

Januar, februar, mars 2019: Oppstartsfase: – Herunder etablere styrings- og referansegruppe, gjennomføre fokusgrupper, kontakte aktuelle miljøer og personer. April t.o.m. september 2019: Produksjon og opptak: – Herunder fortsette opptak, produsere pilot, klippe sekvenser underveis og ha møter med de involverte. Oktober t.o.m. desember 2019: Restopptak, klipp og etterarbeid: – Herunder klippe filmen i sin helhet, prøvevisning, ferdigstilling.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

210531_Gammel og skeiv_rapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Olga Ragna Tvedt

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Eldre skeives leve- og aldringsvilkår
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Zacapa Film AS vil stå for filmproduksjonen, i tett samarbeid med søkerorg.
Beløp Bevilget
2019: kr 700 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
28.02.2021
Status
Avsluttet