En film for bedre inneklima i barnehager

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

NAAF får hver uke henvendelser om uholdbare inneklimaforhold i barnehager og skoler landet rundt. Henvendelsene gjelder i hovedsak «tung luft», altfor høye innetemperaturer o.l., men også fukt- og muggsopp er gjengangere. Utbedring av dårlig inneklima er faktisk ikke synonymt med «nytt ventilasjonsanlegg» og det er heller ikke «rocket science». Bedre inneklima handler om renhold, vedlikehold og riktig bruk hver dag år etter år. Brukernes adferd i bygget og det enkelte rommet er viktig for inneklimaet, og det skal dette prosjektet adressere med fokus på barn og ansatte i barnehager.

Målsetting for prosjektet

Dette prosjektet skal snakke til og med barn og voksne i barnehager om inneklima på en måte som alle forstår og som får alle med seg. Gjennom å bidra til bedre inneklima for norske barn og barnehageansatte kan vi på sikt bedre barns og voksnes helse, trivsel og læring.

Målgruppe

Prosjektets primære målgrupper er barn og ansatte i norske barnehager.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Inspirasjonen for dette prosjektet er hentet fra arbeidet med og sluttproduktet til skoleprosjektet «En film for bedre inneklima» (prosjektnr. 82216). Skole-filmen har fått bred støtte fra nasjonale og kommunale organ. Forhold som påvirker inneklima og tiltak som brukere i skolen (elever og ansatte) kan gjennomføre er blitt konkret og håndfast gjennom filmproduktet. Filmen vi her søker støtte om retter seg mot brukerne i barnehager (barn og ansatte). Den tredje filmen i triologien om bedre inneklima, «Fra paragraf til handling», retter seg mot skole- og barnehageledelsen og deres ansvarsområder for et bedre inneklima. Vi tenker oss en film med lengde på 10-12 minutter som inkluderer flere korte filmsnutter der en deler ulike inneklima-faktorer og tiltak inn i sekvenser på 2-3 minutter. Film fungerer godt på tvers av språk-, kultur-, og aldersforskjeller. For å gi et best mulig og informativt innblikk i hvordan inneklimaet påvirkes av egen atferd og faktorer i rommet, kan film åpne og presentere virkeligheten på en helt annen måte enn tekst og bilder. Tilsynelatende vanskelige ting kan bli enklere å forstå. Samtidig kan en bruke virkemidler som for eksempel humor og «glimt i øyet» for å ufarliggjøre budskapet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Kvartal 1 utarbeide detaljert prosjektplan, rekruttere brukergruppe og deltakere til filmen, utvikle film-teksten Kvartal 2 ferdigstille filmteksten sammen med arbeidsgruppen, referansegruppen kvalitetssikrer, påbegynne filmingen Kvartal 3 filmingen fortsetter, få filmen kvalitetssikret av referansegruppen og arbeidsgruppen Kvartal 4 ferdigstille filmingen, tekste filmen for døve, markedsføre filmen, evaluere og sluttrapportere på prosjektet

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppen for prosjektet er barn og ansatte i barnehage. Astma- og Allergiforbundet (NAAF) får via sin rådgivningstjeneste flere henvendelser i året om inneklimautfordringer i barnehager. Henvendelsene gjelder i hovedsak «tung luft» problemer med innetemperaturen. Utbedringer som ofte bare knyttes til store investeringer i tekniske installasjoner som de fleste barnehagene ikke greier å innfri. Resultatet er ofte at det dessverre ikke gjøres noe for å bedre inneklima-situasjonen for barn og ansatte. Vi har utarbeidet et prosjekt der vi snakker til og med barn og voksne i barnehager om inneklima på en måte som alle forstår og som får alle med seg. En engasjert styrer gir flere praktiske råd og tips som underbygges av Jan Vilhelm, Bakke som er overlege i Arbeidstilsynet. Det er et mål at det skal gi økt motivasjon å «gjøre noe» da enkle praktiske handlinger underbygges av en lege med kompetanse på området.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har fått utarbeidet 6 filmer til bruk i barnehager. De er allerede tatt i bruk på kurs av NAAF og vi har fått tilbakemelding fra andre at filmene brukes til informasjon og opplæring. Flere har fått innblikk i filmene ved at de er omtalt på nett, i medlemsblad, videreformidlet på konferanser og kurs. Filmene er også innarbeidet på nettsiden Fysisk læringsmiljø som driftes av Utdanningsdirektoratet. Nedlastinger viser at filmene brukes.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000

Prosjektgjennomføring/Metode

Det var et mål at filmene skulle forstås av alle og inspirere til praktisk handling i de ulike barnehager. For å få det til, var det viktig for oss at budskapet ble formidlet med ord og eksempler som er kjent av målgruppen. Vi valgte å bruke en «snakkedukke» til å stille de ulike spørsmålene slik at det ble variasjon i formidlingen. Prosjektet engasjerte filmprodusent Terje Huse som arbeider med ideutvikling og videoproduksjon. Terje driver firmaet Mann AV Huse. Prosjektleder i NAAF og Terje hadde et formøte der løsningsbaserte inneklimarapporter og litteratur ble gjennomgått. Etter møtet gjennomgikk Terje rapporter og litteratur slik at han som produsent kunne danne seg bilder av hvilke situasjoner og gjøremål vi ønsket å filme. Idédugnad. Før manus skulle skrives, gjennomførte vi idédugnad sammen med inviterte ressurspersoner med god kjennskap til barnehagehverdagen og inneklima.

Resultater og resultatvurdering

Norges Astma og Allergiforbund har fått 6 filmer om inneklima som kan brukes i forbundets forebyggende arbeid for barn, unge og voksne. 1. Inneklima i barnehagen, – en introduksjon (1:53) • Filmer om temperatur inne, termisk miljø 2. Inneklima i barnehagen: – Temperatur (4:17) • Film om lufta inne, atmosfærisk miljø 3. i barnehagen: Lufta (4:48) • Film om lys inne, aktinisk miljø 4. BELYSNING i barnehagen (4:17) • Film om lyd inne, akustisk miljø 5. STØY i barnehagen (3:15) • Film om utforming og innredning, mekanisk miljø 6. Utforming og innredning i barnehagen (3:13) • Film for barna Inneklima i barnehagen: barnas spesial (7:34)

Oppsummering og videre planer

Vi ser at det å bruke video for å formidle inneklima og andre områder som har betydning for barn, unge og voksnes helse er nyttig. De som arbeider innen dette området bruker ofte faguttrykk og forkortelser som vanlige innbyggere ikke har noe forhold til: Derfor tror vi at forebyggende helsearbeid må ta i bruk dette virkemiddelet. Bruk av film og sammen med sosiale medier vil bidra til økt kunnskap om inneklima og helse i skoler, barnehager og yrkesbygg. Ekstra nytteverdi opplever vi det er når filmene blir brukt i undervisningen og i den systematiske HMS-opplæringen.

Prosjektleder

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
En film for bedre inneklima i barnehager
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 290 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet