En for alle!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Det nettbaserte poenggivende eksemkurset ”Hjelp, det klør!” ble lansert våren 2009 med prosjektstøtte fra Helse og Rehabilitering. Kurset er bygget opp på 3 moduler som presenteres på ulike måter (bl.a. kasuistikker, video, diskusjonsforum) og som deltakerne skal bestå ved innsending av svar på kasuistikker. Totalt 36 leger og sykepleiere deltok i det første kurset som ble arrangert i perioden 16.3.-10.5.2009. Flere har ønsket å delta etter oppstart, og disse har prioritert til neste kurs. Tilbakemeldingene så langt har vært svært positive. Evalueringen viser at 93 % av deltakerne mener de vil ha nytte av kurset i deres daglige arbeide og 82 % var ”helt enig” eller ”enig” i at e-læringssystemet var lett forståelig.

Det er særlig to hovedpunkter ved kursevalueringen som danner grunnlag for at vi nå ønsker å videreutvikle kursinnholdet og utvide målgruppa for undervisningen gjennom prosjektet ”En for alle!”: 1) Målgruppen for eksemkurset var leger og sykepleiere i primærhelsetjenesten, men kurset har vakt interesse også blant hud- og barnesykepleiere og leger i spesialisering innen barne- og hudsykdommer. 2) Eksemkurset har til nå kun vært tilgjengelig ved påmelding og i en begrenset tidsperiode. Deltakerne ønsket imidlertid at kurset også kunne brukes i ettertid av gjennomført kurs, bl.a. til pasientopplæring.

2. Mål
Vårt nye prosjekt ”En for alle!” har som overordnet målsetning å bedre livskvaliteten hos barn og voksne med atopisk eksem ved å videreutvikle og utvide et fleksibelt kurskonsept for primær- og spesialisthelsetjenesten innen eksembehandling og pasientopplæring, basert på spørreskjema og tilbakemelding fra målgruppen. Herunder ønsker vi å:
a) gjøre kurset ”Hjelp det klør!” tilgjengelig for en utvidet målgruppe ved også å inkludere spesialisthelsetjenesten, og forankre kurset som et varig tilbud til alle helseregioner i landet.
b) utvikle et e-læringskurs for egenbruk med utgangspunkt i innholdet fra ”Hjelp det klør!” som ligger fritt tilgjengelig på nettet.
c) publisere en vitenskapelig artikkel om allmennlegers holdning til eksembehandling og pasientopplæring som følge av deltakelse i et slikt kurskonsept.

3. Målgruppe
Helsesøstre, primærleger, sykepleiere ved hud- og barneavdelinger samt sykehusleger i spesialisering ved hud- og barneavdelinger i Norge.

4. Prosjektets betydning
Gjennom et fleksibelt e-læringskurs kan vi skape en felles plattform og kunnskapsforståelse blant alle leger og sykepleiere som møter eksempasienter, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette vil øke pasientenes muligheter for lik behandling og opplæring.

5. Fremdriftsplan
Vår 2010: Tilpasse innholdet i kurset til leger og sykepleiere ved hud- og barneavdelinger; gjennomføre kurset og en spørreundersøkelse for en utvidet målgruppe
Høst 2010: Spesifisere og utvikle innholdet som skal gjenbrukes i det fritt tilgjengelig e-læringskurset; inngå konkrete avtaler med Norges Astma- og Allergiforbund, Universitetssykehuset Nord-Norge v/hudavdelingen og Den Norske Legeforeningen om fremtidig drift av e-læringskurset. Skrive vitenskapelig artikkel.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0367.pdf

Sluttrapportsammendrag

Gjennom prosjektet “En for alle!” tilbyr vi et fleksibelt kurskonsept rettet mot ulike behov, både til de som ønsker en rask kunnskapsoversikt over eksembehandling eller som et verktøy direkte i pasientbehandling og veiledning, og til de som har behov for intensiv fordypning.
Med bakgrunn i evaluering fra kursdeltakere fra prosjektet “Hjelp det klør!” (2007/1/0350), hvor det ble uttrykt et behov om å få tilgang til kursinnholdet etter endt kursgjennomføring, har vi gjennom dette prosjektet “En for alle!” utviklet et fritt tilgjengelig elæringskurs Eksemkompetanse.no. Kurset er åpent for alle men målgruppen er primært helsesøstre, primærleger og sykepleiere og leger ved hud- og barneavdelinger i alle helseregioner.
Se kurset her: http://www.helsekompetanse.no/eksem

Samtidig er det opprinnelige og poeng givende kurset Hjelp det klør! for primærhelsetjenesten blitt tilpasset en utvidet målgruppe, som også omfatter sykepleiere ved hud- og barneavdelinger samt sykehusleger i spesialisering ved hud- og barneavdelinger. Planen fremover er å tilby det poeng givende kurset Hjelp det klør! 1-2 ganger pr. år på landsbasis.

Prosjektleder/forsker

Vibeke Flytkjær

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
En for alle!
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)
Beløp Bevilget
2010: kr 290 000
Startdato
04.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet