En god start

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Erfaringene fra fire år med over 550 ungdom i Windjammer-programmet, som retter seg mot unge som sitter fast i utenforskap, er bakgrunn for ideen om å jobbe mer preventivt med frafall i videregående skole gjennom prosjektet “En god start”. Vårt samarbeid med videregående skoler har også lært oss at det ofte er frafall første året, noe som koster skole og samfunn penger, og bidrar til en stor belastning for ungdommen selv og de rundt. For å forhindre at ytterligere faller fra skolen og får sammensatte og langvarige problemer, ønsker vi å bidra til at flere får en god start på sitt videregående skoleløp gjennom å delta på en ukes seiltokt med pedagogisk innhold, sammen med klassen sin og lærere. I samarbeid med Etterstad videregående skole skal vi jobbe med å bygge gode relasjoner mellom lærere og elever, trene på sosialt samspill og samarbeid, og skape resirkulerbare mestringsopplevelser ombord på seilskuta Christian Radich. Overordnet mål for pilotprosjektet er at elevene skal føle sosial tilhørighet og trygghet i sin skoleklasse, og at det skapes et godt læringsmiljø som vil bidra til at flere fullfører videregående opplæring. Vi følger elever og lærere gjennom skoleåret, og utfører en effektmåling for å se om antallet som fullfører skoleåret er høyere enn foregående år.

Aktivitet/tiltak/metode

Deltakerne er ungdom som nettopp har startet på vg1 ved Etterstad Skole, på studieretning salg, service og reiseliv.Prosjektet starter idet de og lærere ankommer skuta og deles i vaktlag hvor vi gjør øvelser for å bli bedre kjent med hverandre, og ikke minst seg selv. Målet er å bli klar over hverandres styrker, personlighet og hvilken rolle en selv og andre tar i en gruppe. Vi skaper en tryggere grunn for å bygge relasjoner ved å dele den ekte historien, og ikke bare den som deles på Instagram,og slik viser vi at alle er mer enn du ser på utsiden og skape større rom for ulikheter. På skuta skal lærere og elever jobbe og bo sidestilt med mannskapet i 4 døgn, som er ansvarlige for seilføring og opplæring underveis på tre ulike vaktlag, som hver jobber 4 timer 2 ganger i døgnet. Det er ingen som klarer å få den nesten 70 meter lange skuta til å seile fremover alene og det er behov for alle, enten du er ung eller voksen. Mye av magien ligger i å være offline på havet med en ro og tilstedeværelse som er få mennesker forunt. Vi avslutter toktet med en seanse hvor de skal evaluere seg selv og sin egen innsats i laget, trekke frem ny lærdom og lage seg en konkret plan med ett hovedmål og flere delmål for skoleåret. Vi skal sammen med Etterstad skole gjennomføre evaluering og effektmåling, i form av spørreskjema til lærere og elever før og etter deltakelse i tiltaket, slutten av semesteret, samt slutten av skoleåret. Sammen skal vi belyse dette temaet og gjøre kunnskapen tilgjengelig for Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Alle ansatte har signert taushetserklæring. Alle deltakere er forsikret gjennom Stiftelsen Christian Radichs ansvarforsikring under seiltoktet, og må i tillegg medbringe privat reiseforsikring som dekker reisen i sin helhet utenfor seilskuta. Vi har et godt etablert avvikssystem der alle uønskede hendelser, nestenulykker og ulykker meldes fra skuta og følges opp av ledelsen på land. Vi har ansvarlig medic om bord på hele seiltoktet.

Antall deltakere

60

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet forventes å bidra til forebygging av drop out i første året av videregående opplæring ved Etterstad vgs. Salg og service linjen ved skolen har høyest drop-out rate, og vi vil følge deltakerne i prosjektet gjennom et helt skoleår og foreta målinger underveis. Ved å ta utgangspunkt i resultater fra effektmåling blant elever i videregående opplæring som har deltatt på vårt Windjammer-program, kan vi forvente at dette prosjektet vil bidra til positive effekter i form av bedre klasse- og -læringsmiljø og fullføringsgrad av skoleåret. Respondentene i effektmålingen uttrykker økt tro på egen mestring og evne til å lære. Samt selvdisiplin til å fullføre det de har startet på, i tillegg til en ny opplevelse av verdien av samarbeid og aksept for ulikhet, som de rapporterer at de har nytte av videre inn i skolegangen. En ambisjon fra vår side i dette prosjektet er at det også vil gi positiv effekt på motivasjon hos lærere, noe som igjen vil gi en positiv spiraleffekt på elevenes skolegang. Våre erfaringer tilsier at vi kan forvente positive virkninger av «En god start», som endret narrativ – fra potensiell drop-out til ressurs i klasserommet. Noe som videre kan bidra til økt andel som fullfører videregående opplæring. Andre positive virkninger er effekten det indirekte vil ha på foresatte og andre rundt den enkelte deltaker, og ikke minst den samfunnsøkonomiske gevinsten per deltaker i programmet, som blir i stand til å gjennomføre videregående opplæring. Tall fra Vista analyse tyder på at det samfunnsøkonomiske tapet ved at èn 19-åring står utenfor arbeidslivet frem til fylte 62 år kan utgjøre så mye som 15,9 millioner kroner. Med andre ord er prosjektet en rimelig form for forebyggingsarbeid.

Plan for gjennomføring

Første prosjektfase: Omhandler konseptuvikling og skriving av søknad. Siri Elvsborg og Kjetil Sagafos vil gjennomføre denne delen av arbeidet i samråd med resten av prosjektgruppa. Etterstad vgs rekruttert som samarbeidspartner og vi vil også starte prosjektplanleggingen. Andre prosjektfase: I denne prosjektfasen skal prosjektet gjennomføres. Vi tar med oss de en del av verktøyene og erfaringen våre fra “Windjammer” prosjektet når vi utvikler dette, og som deltakere på «En god start» er alle likeverdige og det er mannskapet om bord som leder undervisningen og alt av øvelser under det 4 dager lange seiltoktet. Det er en intensjon om at lærerne skal møte elevene på likeverdig grunnlag, som noviser på sjøen ikledd uniform hvor de jobber side om side. Rekrutteringen av klassene og elevene som skal være med gjør vi i samarbeid med ledelse og lærere ved Etterstad vgs når opptaket fra Samordna Opptak er klart i slutten av juli. Infomateriell sendes ut til elever og foresatte etter skolestart, ca 3 uker før prosjektstart, sammen med en spørreundersøkelsen som vil kartlegge motivasjon og trivsel blant elever og lærere før prosjektstart. Ansvarlig for dette er prosjektleder. Seiltoktet gjennomføres mandag-torsdag og ledes av mannskapet, med en voyage leader som pedagogisk ansvarlig for gjennomføringen, sammen med kaptein om bord. Tredje prosjektfase: Effektmåling og evaluering Prosjektleder sender ut spørreundersøkelser til elever og lærere dagen etter prosjektslutt, 08.09.2023, samt ved semesterslutt i desember 2023 og skoleårets slutt i juni 2024, i tillegg til et evalueringsmøte med skolens ledelse. På bakgrunn av disse resultatmålene vil sluttrapport skrives og sendes inn til Stiftelsen Dam, i tillegg til å danne grunnlag for videreutvikling av prosjektet.

Prosjektleder

Siri Elvsborg

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
En god start
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2023: kr 320 000, 2024: kr 80 000
Startdato
04.09.2023
Sluttdato
21.06.2024
Status
Under gjennomføring