En tryggere hverdag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

HLFU får stadig henvendelser fra vår medlemsmasse om at de ikke får med seg viktige varsler og meldinger ved fare eller daglige situasjoner. At det å ha en hørselsutfordring og/eller å bruke hørselsteknisk utstyr fører til at personer ikke får ivaretatt sin personlige sikkerhet eller kan fungere optimalt i dagliglivet, er svært beklagelig. Vi vil nå å løfte det hele opp et nivå, gjennom å lage en applikasjon for smart-telefoner, som forenkler det å ha en hørselsutfordring, uavhengig av alder og bosted. Applikasjonen vil være et bidrag til tryggere, sikrere og enklere hverdag for hørselshemmede

Målsetting

Å utvikle en applikasjon til smart-telefoner som skal fungere som et hjelpemiddel for hørselshemmede. Applikasjonen skal varsle om farer og lyder i omgivelsene og være en bidragsyter i å forenkle hverdagen til hørselshemmede, samt forebygge mulige skader og tap av liv.

Målgruppe

Primært vil prosjektet rette seg mot personer med hørselsutfordringer, samt døve, mellom 13 – 35 år. Sekundært vil prosjektet komme alle hørselshemmede til gode

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen dannes og denne vil i første omgang skissere de behovene som finnes, hente inn anbud, velge ut og kvalitetssikre utvikler av applikasjonen.Profesjonell hjelp fra utviklere/kommunikasjonsbyrå vil hentes inn for å utvikle applikasjonen, samt se til at innholdsmessige og tekniske krav til denne typen applikasjonen er oppfylt. Utvikler vil også ha kompetanse på tilgang og spredning til ulike nedlastingsplattformer/format. Prosjektgruppen vil samarbeide tett med utvikler gjennom hele utviklingsprosessen. Utviklere vi har vært i kontakt med presiserer at utviklingen av denne typen applikasjon vil kreve grundig testing og research gjennom hele prosjektperioden, da det her er snakk om ny bruk/utvikling av teknologi. Veien til et endelig produkt vil være utviklingspreget og bestå av prøving og feiling. Flere versjoner av applikasjon vil måtte utvikles og testes før man kan tilby en ferdig og tilfredsstillende applikasjon. Det vil dannes flere testgrupper i HLFUs lokallag, som skal teste applikasjonen med tett oppfølging av prosjektgruppe og utvikler. Utvikler vil ta seg av lansering på de ulike nedlastningsplattformene, mens HLFU vil markedsføre applikasjonen gjennom egne nettsider, sosiale medier og samarbeidspartnere.

Fremdriftsplan

aug 19: Danne prosjektgruppe, velge utvikler sep-des: Research, gjennomgang av behov og tekniske muligheter. Workshops med utvikler. jan – des 20: Utvikling av prototype. Utprøve tekniske muligheter og begrensinger i applikasjon. Bruk av testgrupper. Jevnlig evaluering. jan- april 21: Applikasjon ferdigstilles. Design og endelig brukeropplevelse kommer på plass. Lansering og markedsføring av applikasjon. mai- aug: Evaluering/sluttrapportering

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet hadde oppstart i august 2019 og var toårig. Prosjektgruppen ble dannet og etter nøye vurderinger ble Ways AS valgt som utvikler. Prosessen startet opp raskt etter signering av kontrakt og man rakk å avholde en fysisk workshop med utviklerne i mars 2020 før landet stengte ned grunnet coronaviruset. All møtevirksomhet ble detter flyttet over på digitale møteplasser og slik ble det ut hele prosjektperioden. Utviklingen har vært en lang prosess som har krevd grundig testing fra utvikler, prosjektgruppe og frivillige testere, da det var er snakk om ny bruk og utvikling av teknologi. Veien til et endelig produkt har vært utviklingspreget og bestått av prøving, feiling og testing. I tillegg ble pandemien en utfordring når det kom til fysiske samlinger med testerne og i forhold til selve testingen. Applikasjonen trenger også en stor database med forhåndslagrede lyder for å kunne fungere så nøyaktig som mulig. Denne basen tar det tid å bygge opp. I januar 2021 hadde vi klart å teste nok til at var alle småfeil var luket bort og applikasjonen var klar til å kunne lastes opp på plattformene til Apple og Google.

Antall personer i målgruppen

20

Oppsummering

Hovedmålet vårt er nådd og utviklingsarbeidet fortsetter frem til lansering selv om prosjektperioden er over. Etter endt prosjektperiode har vi i samarbeid med utvikler fått på plass en nettside for innsamling av lydfiler. Kampanjesiden lydbidrag.no ble lansert i juli og håpet er at man ved årsslutt har et stort nok materiale til å kjøre sluttester og lansere. HLFU vil sette av midler til sluttføringen og lansering er satt til mars 2022. HLFU vil aktivt promotere applikasjonen og sikre videre drift.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – En tryggere hverdag – HLFU.pdf

Prosjektleder/forsker

Lasse Riiser Bøtun

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
En tryggere hverdag
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 590 000, 2020: kr 215 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
31.07.2021
Status
Under gjennomføring