END 2019

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hvert år dør ca. 300 personer i Norge på grunn av narkotikabruk. Det er et stort kunnskapshull og manglende fokus på gruppen. Mange etterlatte har levd med usikkerhet og fortvilelse, stigma, håp og avmakt i årevis, og gjort en krevende innsats for sine kjære mens de levde. Unaturlige dødsfall (eks. overdoser, selvmord, mord) gir stor risiko for langvarige sorg- og traumereaksjoner med nedsatt helse, livskvalitet og fungering. Det vil stå minst 10-15 nære familiemedlemmer og venner tilbake ved hvert narkotikadødsfall slik at vi her har en stor gruppe usynlige, slitne og belastede mennesker.

Målsetting for prosjektet

Gi brukerbasert kunnskap om hvordan etterlatte som mister sine kjære ved narkotikarelatert død, opplever helse og livskvalitet og muligheter for familie- og arbeidsliv. Normalisere og avstigmatisere gruppen, og skape møtepunkter for likemannsstøtte. Medieinnslag og evaluering skal følge konferansen.

Målgruppe

Dag 1: Erfaringskonsulenter (etterlatte/pårørende), forskere Dag 2: Erfaringskonsulenter, helsepersonell, politikere, studenter, forskere (se prosjektskisse)

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

300

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi ønsker å arrangere en pre- og dagskonferanse om Etterlatte ved narkotikarelatert død i Bergen i 2019. Målet er å løfte frem en sliten og glemt gruppe gjennom å lytte til deres erfaringer og faginnslag. Konferanseprogrammet skal bidra til å avstigmatisere en stor gruppe mennesker, og gi dem økt støtte og bedret helse, livskvalitet og fysisk, psykisk, og sosial fungering. Dagskonferansen skal også være en møteplass og stimulere til likemannsstøtte, mens pre-konferansen skal være en arena der fagfolk skal lære fra etterlatte gjennom deres fremlegg. I sammenheng med konferansen planlegges radio, TV og avisinnslag. Målgrupper for konferansedagene: Dag 1 – 20.11.2019: En lukket pre-konferanse. Her vil 25 erfaringskonsulenter og forskere delta. Dag 2 – 21.11.2019: En åpen landsdekkende dagskonferanse. Her vil 300 pårørende/etterlatte ved rus, frivillige organ., studenter, fagfolk, politikere, og ansatte i sosial- og helsesektoren delta. Vi har anslagsvis ca. 4500 nye etterlatte familiemedlemmer og nære venner årlig (300 døde x 15 nærstående). Gjennom SurveyXact vil vi måle effekten av prosjektets mål ift. antall deltagere, brukerinvolvering, medieinnspill, gjennomføring, tilfredshet med innhold og organisering, stands, materiell, etc.

Fremdriftsplan for prosjektet

Hovedplanlegging, gjennomføring og evaluering av konferansedagene vil skje i tidsrommet 2.07-31.12.19. Da vil prosjektgruppen (erfaringskonsulenter i END, HVL, IVARETA og kommunerepres.) lage detaljerte program. Pårørendegrupper ved rus vil inviteres til stands, konkrete medieinnslag planlegges, og foredragsholdere vil kontaktes. Søknad om økonomi, prosjektskisse og reservasjon av konferansehotell har av naturlige årsaker startet opp før 2.07.19.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Forskningsprosjektet END har arrangert en to-dagers konferanse om Etterlatte ved narkotikarelatert død i Bergen i 2019. Dag 1 var en lukket pre-konferanse 20.11.2019 – med 21 deltakere- Dag 2 var en åpen landsdekkende dagskonferanse 21.11.2019 – med 315 deltakere. Dag 1 var målgruppene erfaringskonsulenter og forskere, dvs referansegruppen og prosjektgruppen i END-prosjektet. Dag to var målgruppene pårørende/etterlatte, studenter, fagfolk, politikere, ansatte i sosial- og helsesektoren. Målet var å synliggjøre en sliten og glemt gruppe og deres sosiale- og helsemessige situasjon, og normalisere, avstigmatisere, og stimulere til likemannsstøtte. Medieinnslag og evaluering var inkludert.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Ut fra evaluering fra konferansedeltakerne ble resultatmålene i svært stor grad oppnådd og 88 prosent av de som evaluerte konferansen ønsker å delta igjen neste år.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

315

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet det ble søkt støtte om var til en to-dagers konferanse som beskrevet ovenfor. Evalueringen ble gjennomfør gjennom surveyen QuestBack.

Resultater og resultatvurdering

Det var oppsummerende svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på dagskonferansen 21.11.19. Kort oppsummering: 40 % av deltakerne var etterlatte. 74,7 % oppgir å ha hatt utbytte i stor grad av konferansen. 21,7 har hatt utbytte av konferansen i noen grad. 88 % av deltakerne kan tenke seg å delta på flere END konferanser. Etterlatte var også i stor grad fornøyd med symposier som var rettet til dem. Pre-konferansen 20.11.19 var også meget vellykket og nyttig for END-prosjektet, ut fra muntlig evaluering på slutten av denne dagen samt tilbakemeldinger etterpå.

Oppsummering og videre planer

Dette er en viktig konferanse for de etterlatte og fagpersoner som gir støtte for de etterlatte etter narkotika relatert død. Det er planlagt en ny konferanse i 2020.

Prosjektleder

Kari Dyregrov

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
END 2019
Organisasjon
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Org.ledd
Høgskolen på Vestlandet
Beløp Bevilget
2019: kr 300 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring