Endelig lørdag (Prosjekt Hysj)

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ble avsluttet i 2001 og videreføres i forebyggingsprosjekt 2000/1/0290

Prosjektet ble avsluttet i 2001 og videreføres i forebyggingsprosjekt 2000/1/0290. Det bygger på erfaringer fra dette prosjektet i tillegg til en del andre elementer.

 

I prosjektplanene går det fram at en ønsker å legge vekt på følgende forhold.

1.      Forankring i kommunene

2.      Videreføring av teater som virkemiddel i det rusmiddelforebyggende arbeid

3.      Utvikling av metoder i det rusmiddelforebyggende arbeid

4.      Prosjektarbeid i 8. klasse

 

1.   Forankring i kommunene

I 2000 har en arbeidet videre med å forankre prosjektet i kommunen. I inneværende år er 8. klassekonseptet startet opp ved en ny ungdomsskole, Borre ungdomsskole. Videre har en planlagt oppstart av 9. klasse opplegget ved samme skole. Ved den tredje ungdomsskolen, Orerønningen ungdomsskole, har en forberedt oppstart av prosjektet for 8. klassetrinnet. Det er også arbeidet med å sikre et bredere og mer forpliktende tverretatlig samarbeid om prosjektet i kommunenes ulike etater og i forhold til skolens foreldreutvalg.

 

2.   Videreføring av teater som virkemiddel i det rusmiddelforebyggende arbeid

Inneværende år har en også arbeidet med å videreføre og videreutvikle bruken av teater som virkemiddel i det rusmiddelforebyggende arbeid. Teaterforestillingen ”Hysj – pappa skal sove” er brukt i nye skoler i Borre kommune med god tilbakemelding. Den er også brukt på ulike konferanser og i tilknytting til videreføring av Prosjekt Hysj i andre kommuner i Helseregion Sør. Det er også innledet et samarbeid med dramalinjen ved Horten videregående skole. En planlegger i 2002 å bruke teaterforestilling utviklet ved denne skolen i forbindelse med gjennomføringen av opplegget for 9-klassetrinnet i Borre kommune.

 

3.   Utvikling av metoder i det rusmiddelforebyggende arbeid
Det er også lagt vekt på å videreutvikle metoder i det rusmiddelforebyggende arbeid. Her dreier det seg primært om gjøre det opplegget som er utviklet på 8. klassetrinnet med bruk av dialog konferanser bedre. Erfaringene med dette konseptet er godt og de første erfaringene om at det sikrer stor grad av brukeffi1edvirkning bekreftes i det videre arbeid med metodene.

 

4.   Prosjektarbeid i 8. klasse
I det første prosjektåret ble det utviklet og gjennomført et konsept som innebar at elevene i 8. klassene arbeidet med rusmiddelspørsmål som et av prosjektarbeidene innenfor skolens timeplan. Evalueringen konkluderte med at dette arbeidet i stedet burde legges til 9. klassetrinnet og endres en del. I inneværende år er det arbeidet med å utvikle et nytt konsept og å forberede oppstart i skolene. Opprinnelig planla en dette gjennomført høsten 2000, men etter anmodning fra skolene ble dette gjennomført i januar 2002.

Prosjektleder/forsker

Terje Knutheim

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Endelig lørdag (Prosjekt Hysj)
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Borgestadklinikkens kompetansesenter
Beløp Bevilget
1999: kr 500 000, 2000: kr 500 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet