Endring i allergiforekomst

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Det er gode holdepunkter fra ulike epidemiologiske undersøkelser for at det har skjedd en økning av forekomsten av a

Bakgrunn: Det er gode holdepunkter fra ulike epidemiologiske undersøkelser for at det har skjedd en økning av forekomsten av allergi de siste ti-årene, noe som også passer med det inntrykk man har i klinisk praksis. Imidlertid er det et problem med de epidemiologiske studiene at man bare i et fåtall undersøkelse har gjort gjentatte studier med års mellomrom med samme metodikk, og man mangler sammenlignbare objektive mål. Det har derfor i Norge vært en betydelig diskusjon om hvorvidt den antatte økningen i allergiforekomst er reell.

 

Målsetting: Vi ønsket å måle spesifikt IgE i serum fra militære rekrutter, samlet med flere års mellomrom, for på den måten å kunne fastslå om det har vært en økning i allergi målt med standardisert laboratorieprosedyre.

 

Planlagt og gjennomført opplegg: Vi fikk driftsmidler til å teste serum fra rekrutter. Seraene skulle fås fra serumsamlingen ved Forsvarets mikrobiologiske laboratorium, og vi håpet å kunne gå flere tiår tilbake, og fram til siste militære innrykk. På grunn av flere frysersammenbrudd siste året før prosjektstart, hadde man imidlertid mistet en rekke av de eldre årgangene. Videre viste det seg at mange av de eldre seraene man fortsatt hadde, hadde en grad av inntørking slik de var lagret i mikrotiterplater. Vi vurderte det da slik at heller enn å få noe usikre ”historiske” data, var det riktigere å fokusere på nyere sera, som kunne si noe om dagens situasjon som jo er den helsevesenet må forholde seg til. Eldste serumårgang med adekvat kvalitet og antall viste seg å være 1997.

 

Bevilgningen gjorde det mulig å analysere snaut 500 sera fra innrykket på KNM Harald Hårfagre i august 1997, og tilsvarende antall fra tilsvarende innrykk i august 2000. Dette vil før publisering bli supplert med tilsvarende analyse fra august 2003, slik at vi får seks års spenn, noe som vil gi godt grunnlag for å se om det har skjedd en økning i allergiforekomsten målt på denne måten. For året 2000 testet vi i tillegg også sera fra innrykket på Evjemoen, for å utelukke at rekrutter som søkte seg til/ble plassert i Marinen skulle ha en annerledes (mindre?) allergiforekomst enn soldater som skulle være aktive i områder med mye tre- og gresspollen.

 

Vi analyserer seraene med Pharmacia Phadiatop på UniCap-maskin, som fanger opp IgE-antistoffer mot 11 luftvegsallergener: midd, katt, hest, hund, timotei, mugg, or, bjørk, hassel, burot og veggurt. I tillegg kjøres på ca. 400 sera et utvalg individuelle luftveis- og matallergener, slik at vi får informasjon om hvilke allergener rekruttene vanligst reagerer mot.

 

Resultater og konklusjon: Det praktiske arbeidet er i stor grad gjort av post-doktor Berit Granum, som imidlertid siste året har vært i fødselspermisjon. Dataene fra analysene er derfor ennå ikke endelig kvalitetskontrollert og sluttanalysert, men med dette forbehold ser funnene meget klare ut:

·        Vi finner en uventet høy forekomst av spesifikt IgE mot luftveisallergener, i det omlag 40% av rekruttene testet positivt, noe som viser at det er meget høy forekomst av allergi iallfall testmessig i denne aldersgruppen.

·        Vi finner derimot ingen tendens til økning i testpositivitet fra 1997 til 2000, noe som kanskje kan tyde på at en eventuell tidligere økning i allergi nå har flatet ut. Når vi får dataene for 2003, kan vi si dette sikrere, og vi vil først da publisere resultatene.

·        Det var ikke forskjell på infanteri- og marinerekrutter med hensyn til positive allergitester.

 

Analyser av 600 sera i 2004 vil også bli inkludert i studien for å få et enda lengre tidsspenn.

 

Publikasjoner:

Løvik M, Granum B, Stensby BA & Berdal BP (2004) “Allergic sensitization in Norwegian military recruits 1997-2003.” Abstract Book, XXIII EAACI Congress, 12.-16. juni, Amsterdam. S. 257. ISBN 3-9808961-3-7.

 

Ellertsen LK, Hetland G & Løvik M (2008) “Specific IgE to respiratory allergens and IgG antibodies to Toxoplasma gondii and Streptococcus pneumoniae in Norwegian military recruits.” Scand J Immunol, årg. 67, s. 496-500.

 

Flere artikler er under arbeid.

Prosjektleder/forsker

Martinus Løvik

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Endring i allergiforekomst
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
2001: kr 340 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
01.06.2002
Status
Avsluttet