Erfaringskompetanseløftet

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Erfaringskompetanseløftet – Powering Up Peer Support Erfaringskompetanse går ut på å tilby og motta hjelp basert på felles forståelse, respekt og myndiggjøring. De som har opplevd krevende situasjoner blir de som adresserer behov. Forskningslitteraturen viser at dette virker, og sentrale myndigheter har bestemt at erfaringskompetanse skal integreres i tjenester. I realiteten er erfaringskompetanse lite iverksatt, og de fleste tjenester møter ikke premisser for god praksis og god effekt. Vår forskningsgruppe har utviklet landsledende ekspertise på feltet og vil nå undersøke hvor implementering stopper opp (Fase 1) og utvikle tiltak (Fase 2). Hva må til for å tette gapet mellom ambisjoner om iverksetting av erfaringskompetanse og dagens realitet? Målsettingen med dette forskningsprosjektet er at erfaringskompetanse skal bli godt integrert i tjenester innen psykisk helse og rus i Norge. Prosjektet har følgende delmål: 1) Kartlegge kunnskap om erfaringskonsulentrollen. Fokus på internasjonal god praksis og implementeringsbarrierer. 2) Kartlegge erfaringer og refleksjoner hos norske erfaringskonsulenter. 3) Forstå erfaringskonsulentenes perspektiver og suksessmuligheter, sammenlignet med synspunkter hos “klassiske” tjenesteytere. Friksjon oppstår i denne krysningen. Utvikling av god praksis i samarbeid med de ulike tjenesteytere. 4) Introdusere gode metoder for integrering av erfaringskompetanse i prosjekter, organisasjoner, kommuner, profesjonsutdanninger og akademia. Gi dagens praksis et løft nasjonalt. Prosjektet er et samarbeid mellom A-larm (bruker- og pårørendeorganisasjon innen rus), Albatrossen ettervernsenter (erfaringskonsulenter), Høgskulen på Vestlandet, King’s College London (Prof. Mary Leamy) og fagpersoner i Bergen kommune. Vi gjør litteratursøk, kvalitative intervjuer og fokusgruppeintervjuer, med erfaringskonsulenter som medforskere og medvirkningsbasert tolkning og analyse. Materialer vil bli utviklet til undervisning og feltbruk. Referansegruppe: A-larm, Erfaringssentrum (interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter), Napha (nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), Bergen kommune (leder for erfaringskonsulenter) og Stockholms Universitet (Prof. Alain Topor).

Prosjektleder

Kristina Bakke Åkerblom

Hovedveileder

Rita Agdal

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Erfaringskompetanseløftet
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Org.ledd
Høgskulen på Vestlandet
Beløp Bevilget
2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.03.2024
Status
Under gjennomføring