Et bedre IPU tilbud i Drammensregionen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Idrettstilbudet til psykisk utviklingshemmede i Drammensregionen er i dag inne i en vanskelig periode, mye p.g.a. av mangel på ressurser i dette miljøet. Foreldre som har hatt et psykisk utviklingshemmet barn i 15 til 30 år, har ikke samme evne til å stille opp som foreldreressurs for denne gruppen, på lik linje med foreldre til friske unge utøvere.
Strømsgodset i sammarbeid med Buskerud Idrettskrets, Buskerud Fotballkrets og Norges Håndballforbund ,region sør ønsker å ta tak i dette og bygge opp en » fyrtårnløsning» hvor vi

ønsker å tilby et godt tilrettelagt idrettstilbud i Strømsgodset, samtidig hvor vi i samarbeid med lokale lag i regionen legger tilrette for tilpasset deltagelse i utøverens hjemmemiljø.Dette vil kreve en oppbygningsfase på 3 år med en prosjektleder på heltid, samt noe betalte trenerressurser.

Prosjektets målsetting:
Målsettingen er å kunne tilby et godt tilrettelagt idrettstilbud, med lav terkel, der alle kan delta , med god tilrettelagt trening tilpasset hver enkelts fungsjonsnivå

i Strømsgodset, samtidig som det legges til rette for deltagelse / intergrering i utøvernes lokal idrettslag.

Prosjektets målgruppe:
Målgruppen for prosjektet vil være alle med psykisk utviklingshemmnimg i Drammensregionen.

Gjennomføring:
Dagens IPU organisasjon styrkes med en ny prosjektleder i 100 % stilling, som i samarbeid med en styringsgruppe vil planlegge og bygge opp løsningen som beskrevet over.
Prosjektleder vil være ansvarlig for den dagelig drift av prosjektet og gjennomføringen av oppfølging av brukerne mot samarbeidende klubber i regionen.
Prosjektet er tenkt gjennomført med

støtte i en 3 års periode,etter denne opbygningsperioden vil vi fortsette driften basert på egne midler, offentlig støtte, samt støtte fra lokale sponsorer.

Prosjektets betydning.
Prosjektet vil bety at alle psykisk utviklingshemmede i Drammensregionen vil få et tilpasset idrettstilbud til sitt fungsjonsnivå,samtidig at det legges tilrette for intergrering i sitt hjemmemiljø.
Med dagens problemer betyr dette også at uten en slik satsning vil dagens tilbud stoppe opp og bli borte.

Framdriftsplan
1. Det etableres en styringsgruppe med representanter fra SIF, BIK,BFK og Norges Håndballforbund, region sør. ( August 2011)
2. Det startes et utredningsarbeid, for å kartlegge potensielle brukere av tilbudet i detalj, samt utarbeider samarbeidsmodeller med kommuner og samarbeidende lag i regionen. ( aug – okt. 2011 )
3. Det planlegges/gjennomføres en markedsføringsplan for prosjektet , mot de potensielle brukermiljøene. ( nov – des. 2011 )
4. Det ansettes en prosjektleder i 100% stilling ( januar 2012 )

5. Det ansettes 4 trenere på deltid. ( Elever fra idrettslinja på Sangt Hallvard vg. skole )

( jan 2012 )
6. Det innledes forhandlinger med potensielle sponsorer for prosjektet.
( jan 2012 )
7. Det etableres kvartalsvise oppfølgingsmøter med styringsgruppe og prosjektleder.
8. Det planlegges en totalevaluering av prosjektet i kvartal 4 i 2012.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi startet gjennomføringen av prosjektet med å etablere en prosjektorganisasjon som startet arbeidet 1. januar 2012. Det praktiske arbeidet begynte med å kartlegge de potensielle aktive deltagerne i regionen før vi begynte å promotere tilbudet. Vi oppnådde raskt god respons og innen utgangen av 2012 nådde vi over 60 aktive. Det sportslige tilbudet ble bygd ut i samme periode for å kunne tilby et godt til rettelagt tilbud til alle. Vi har også i prosjektperioden startet opp med et idrettstilbud til utviklingshemmede barn mellom 7 og 14 år.

Antall personer i målgruppen

60

Oppsummering

Vi kan i dag konkludere med at vi har nådd hensikten og hovedmålet med dette prosjektet. Vi har fått en robust organisasjon på plass som er i stand til å drive aktiviteten videre, vi har bygget en økonomisk plattform som gjør det mulig å drive aktivitetene, vi har fått det antall aktive vi ønsket, samt sist men ikke minst har vi laget et sportslig opplegg som kan tilby et godt tilrettelagt tilbud til alle grupper. Planen videre blir å bygge organisasjonen videre som en naturlig del av breddeaktiviteten i SIF.

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport_19januar.pdf

Prosjektleder/forsker

Runar Evjen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Et bedre IPU tilbud i Drammensregionen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 340 000, 2013: kr 280 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet