Et Bedre Liv

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektleder fra A-larm og samarbeidspartner fra BAR og LMS har egen og pårørendeerfaring i forhold til rus. Vi har følt utfordringene som pasient, pårørende og barn av på kroppen. Vi har gjennom prosjektet “kompetente pasienter” i TSB gjort erfaringer som gjør at vi ser behov for prosjektet “et bedre liv”. Vi vet idag at det er en utfordring å forberede pasientene på tiden etter behandling. Det er en utfordring for eget håp og motivasjon at 7 av 10 av dine medpasienter er reinnlagt. Dette prosjektet skal bringe håp inn på institusjonene, og vi skal utvikle en metodikk for pasientopplæring.

Målsetting for prosjektet

Gjennomføre 55- 70 temadager for totalt 2000 pasienter og fagfolk I løpet av en 2 års periode. Utvikle metodikk og innhold i undervisningen sammen med pasienter og fagfolk som gjør at erfaringene blir videreført eller implementert etter prosjektets slutt (se også hovedmål/delmål i prosjektsøknad

Målgruppe

Pasienter og fagfolk ved de 15 behandlingsinstitusjonene/avdelingene vi skal arrangere undervisning/temadager på.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1500

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Alle institusjonene som var med i prosjektet “kompetente pasienter i TSB” ønsker å være med i dette prosjektet. Vi har foreløpig valgt å inkludere 5 nye avdelinger, og dekker pr. idag 3 helseregioner. Prosjektleder skal ha dobbelkompetanse (egenerfaring og fagutdanning). Vi kobler bedringhistorier mot faglig kunnskap. Vi tror at om pasientene sammen med sine behandlere får presentert faglige føringer, lovverk, retningslinjer og lignende, vil man ha en felles forståelse av hvorfor dette er viktig. Formøte: I formøtet avklarer vi med pasienter og fagfolk hvilket tema som er viktig og hvilken brukerkompetanse, organisasjon, stiftelse ol. det kan være bra å få inn. Tema bør også ses i sammenheng med siste utførte brukerundersøkelse på institusjonen. Gjennomføring: Temadagene gjennomføres ved at vi (fire eller fem personer) drar ut til institusjonen og gjennomfører undervisning med pasienter og fagfolk som deltagere. Vi leder og gjennomfører dagen. Vi avslutter med refleksjoner og oppsummering i plenum, samt brukerundersøkelser. Tidsrammen for dagen er 09.00 til 15.00 Metode: Innlegg av likepersoner og gruppearbeid blir metode og denne utvikles sammen med pasienter, fagfolk og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Fremdriftsplan for prosjektet

1. år: Gjennomføre formøte og 30-35 temadager på institusjonene. Gjennomføre workshop som avslutning første år. Til denne vil vi invitere inn pasienter og fagfolk som har vært tilstede på formøte og undervisning samt deltagere fra relevante kompetansemiljø. 2. år: Justere ut fra erfaringer år 1 og tilbakemeldinger fra workshop. Gjennomføre formøte og 30- 35 temadager på institusjonene, samt et bredt fokus på videreformidling av erfaringer

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

MÅLSETNING: Søknaden sa vi skulle ha mellom 55 og 70 temadager for 2000 pasienter og fagfolk i løpet av en to år. Dette skal skje på minst 15 ulike avdelinger i fire helseregioner. Vi fikk i tillegg midler til å arrangere en workshop som avslutning av første året. MÅLGRUPPE: Primærmålgruppen i dette prosjektet har vært inneliggende pasienter i rusbehandling, og fagpersoner som jobber med rus- og avhengighetsproblematikk på avdelinger som driver døgnbehandling. Bakgrunn: Resultatene fra brukerundersøkelsene som gjøres blant disse pasientene sier at mellom 60 og 70 har vært innlagt for rus- og avhengighetsproblematikk før. Pasientene rapportere at de opplever lav grad av brukermedvirkning og at fokuset og forberedelsene til hverdagen etter behandling er for lite. 7 av 10 pasienter opplever at familie- og pårørendearbeidet er for dårlig Se vedlagt sluttrapport for detaljer.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Den viktigste målbare effekten i dette prosjektet var om pasienter og fagpersoner stilte opp, institusjonene har hatt mulighet til å trekke seg om det vi gjorde ikke var godt nok. Vi hadde som mål og arrangere mellom 55 og 70 temadager for totalt 2000 personer. Vi arrangerte 54 temadager, for 1742. Årsaken til dette lille avviket beskrives i vedlagt sluttrapport. Hoved og delmål var: Hovedmål: «Å lage et produkt som blir en del av tjenestene etter prosjektperioden» Delmål: 1. «Temadagene skal fremme recovery-perspektivet og håpet om at endring og bedring fra rusavhengighet mulig». Delmål: 2. «Myndiggjøring gjennom undervisning og kunnskapsheving skal bidra til økt brukermedvirkning ved at pasientene får eierskap i egen behandling» Effektmålene mener vi er oppfylt gjennom resultatene på strukturerte brukerundersøkelse som er vedlagt sluttrapporten. Se ellers sluttrapport vedlegg 7 for resultat. Punkt 3.2 for målsetning Punkt 5.0 resultater, vurdering av målopnåelse og effekt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1742

Prosjektgjennomføring/Metode

Vår metodikk var en temadag bestående av innlegg av likepersoner og mennesker med egenerfaring, samt refleksjon i grupper med faste refleksjonsoppgaver i etterkant. Deltagerne på temadagen fikk utlevert en informasjonsmappe. Denne inneholdt program for dagen, gruppeoppgaver, informasjon om prosjektet og relevante nettsteder. Dette er den samme metoden vi benyttet i forprosjektet. Brukermedvirkning og -involvering har blitt ivaretatt gjennom tett kontakt med institusjonene i for- og etterkant av temadagen. I tillegg har vi gjennomført brukerundersøkelser etter temadagene. Undersøkelsen måler effekt og gir pasienter og personal anledning til å gi tilbakemeldinger anonymt. I tillegg gjennomførte vi dialogseminar i august 2018, der deltagere fra institusjonene samt innlederne vi har brukt fikk anledning til å gi tilbakemeldinger. Oppsummert har vår undervisning og fokus på temadagen blitt evaluert og justert underveis i tråd med tilbakemeldinger fra: a) anonyme brukerundersøkelser b) skriftlige og muntlige innspill fra deltagerne. c) dialogseminar d) muntlige og skriftlige tilbakemeldinger fra institusjonene i for- og etterkant av temadagene

Resultater og resultatvurdering

Vi mener at dette har vært et velykket prosjekt: Dette baserer vi på at vi har gjennomført det vi skulle, med få og små avvik. Vi mener resultatene på brukerundersøkelsene viser at likepersoner kan være viktige elementer i pasientundervisning. For detaljert sammenstilling se vedlegg 7. Oppsummert punktvis viser brukerundersøkelsene: • Undervisningen har bidratt til å skape håp for fagpersoner og pasienter (Spørsmål 3). • Denne form for undervisning bør gjøres av mennesker med egenerfaring (Spørsmål 2). • Fagpersoner mener en sånn dag har betydning i deres arbeid (Spørsmål 10). • Når det gjelder en litt lav score på spørsmål nr. 4 var en tilbakevendende kommentar fra pasienter at man var nesten ferdig i behandling, eller at det vi snakket om var ivaretatt. • Temadagen og metodikken gjør at deltagerne får viktig kunnskap (Spm. 5 og 11)

Oppsummering og videre planer

Dette har vært et lærerikt og morsomt prosjekt å lede. Som prosjektleder har jeg ofte tenkt at jeg må ha verdens beste jobb fordi vi har et produkt brukere og fagpersoner ønsker. Vi sendte i juli 19 ut en melding til institusjonene om de ønsket dette videre? Dette har de fleste takket ja til, dagene vil fremover finansieres som et “spleiselag” der vi bruker noe av organisasjonene frie midler samt tar en egenandel. De samarbeidende organisasjonene BAR, Ivareta og A-larm eier og drifter prosjektet videre. Vi planlegger åtte til ni temadager høsten 19. Se ellers utfyllende sluttrapport

Prosjektleder

Tommy Lunde Sjåfjell

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Et Bedre Liv
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2017: kr 917 750, 2018: kr 868 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
30.06.2019
Status
Avsluttet