Digitalt rehabilitering for lungesyke i koronaens tid

Koronaepidemien har ført til full stengning av LHLs rehabiliteringstilbud. Nå starter de et digital rehabiliteringstilbud til lungesyke.

LHL innfører trim over internett. Alt innhold blir produsert eller produseres fortløpende av ansatte i LHL. Foto: LHL

–  Vi håper at prosjektet vil gi oss muligheten til å gi et minimum av et rehabiliteringstilbud. Vi forventer at det kan hindre sykehusinnleggelser, samt at deltakerne får bedre livskvalitet, økt fysisk aktivitet og brutt sosial isolasjon. Denne pasientgruppen er en av de mest sårbare og utsatte med tanke på koronasmitte og må derfor være isolert, forteller prosjektleder Anne Edvardsen.

LHL skal starte digital rehabilitering til pasienter med alvorlig lungesykdom, som på grunn av koronaepidemien ikke kan delta på ordinær rehabilitering på LHL-sykehuset.

Tilbudet skal inneholde individuell oppfølging med tverrfaglig helsepersonell med undervisning og trening – levert på en plattform/app som kan brukes på mobil eller nettbrett. Denne plattformen skal inneholde

Prosjektet har fått støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

LHL vil følge opp hver enkelt pasient i fire uker. Foto: LHL

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Når Korona-pandemien traff Norge i mars 2020 ble all rehabilitering for pasienter med lungesykdom stengt på ubestemt tid. Lungesyke er i høyrisikogruppen for alvorlig covid-19 og disse pasientene ble nå isolerte i sine hjem. De kunne heller ikke delta i lungerehabilitering og det var behov for et alternativt tilpasset tilbud. LHL ønsket derfor å iverksette et digitalt rehabiliteringstilbud til lungesyke pasienter som har fått avbrutt eller utsatt rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen. Målet var at det individuelt tilpassede rehabiliteringstilbudet skulle bidra til å forebygge unødige sykehusinnleggelser og uheldige konsekvenser ved å være isolert hjemme. LHL-sykehuset Gardermoen har til enhver tid i underkant av 100 personer med alvorlig lungesykdom fra hele Norge innlagt til 4-ukers elektiv kompleks tverrfaglig rehabilitering. I slutten på uke 11, 2020 ble alle pasienter skrevet ut og alle nye innleggelser utsatt. Det var fra før lang venteliste til tilbudet og sårbare pasienter hadde nå et minimalt helsetilbud. Brukerorganisasjonen LHL og LHL-sykehuset Gardermoen ble daglig kontaktet av bekymrede pasienter og pårørende.

Målsetting og målgruppe: Prosjektets målsetning var å etablere et digitalt verktøy for lungerehabilitering. Målgruppen var pasienter fra hele landet med alvorlig lungesykdom som var henvist til lungerehabilitering. Dette er voksne pasienter med kols, fibrose, alvorlig astma og pasienter som venter på eller har gjennomført lungetransplantasjon.

Planlegging, innhold i verktøyet og gjennomføring: Prosjektleder i LHL jobbet fra før med digitale tilbud, bla «Digital oppfølging etter hjerterehabilitering» (finansiert av Stiftelsen Dam). Erfaring så langt fra dette prosjektet var nyttige i planleggingen av det nye prosjektet. Et fysisk rehabiliteringsopphold består av utredning, behandling og rehabilitering. Den digitale løsningen i prosjektet «Et digitalt alternativt rehabiliteringstilbud til lungesyke» fokuserer kun på rehabilitering.

Prosjektleder fikk ila et par uker etter tildeling i april på plass avtaler, ROS-analyser og Databehandleravtaler med leverandør av digital plattform etter modell fra Helsedirektoratets «digital hjemmeoppfølging», DHO-prosjekt.

Parallelt med dette pågikk planleggingen av innholdet i tjenesten og produksjon av undervisnings- og treningsvideoer og undervisningsmateriell til verktøyet. Verktøyet inneholder også videoløsning for kommunikasjon, link til «livestream» trening, podcaster (Helsepodden), undervisning samt trenings-app. Det var ansatte (sykepleier, fysioterapeut og lege) på sykehuset som utviklet og driftet det digitale alternative rehabiliteringstilbudet. Ansatte ved LHL-sykehuset driftet også «responssentralen» og pasientene ble fulgt opp 1-2 ganger per uke. Å delta ville ikke bety at pasienten mistet sitt kommende rehabiliteringsopphold.

Tildelingen av midler gjorde det mulig for oss å få på plass et unikt tilbud til lungepasienter (som ikke lengre hadde et rehabiliteringstilbud), på rekordtid. Aktuelle pasienter ble fra medio mai fortløpende invitert til å delta. Pasienter som takket ja fikk tilbud om 3 ukers oppfølging med oppstart- og sluttsamtale med lege og sykepleier/fysioterapeut og fortløpende oppfølging av sykepleier/fysioterapeut. Det var totalt ca 35 pasienter som deltok i prosjektet. I juli ble sykehuset igjen åpnet for å ta imot pasienter og sykehusets oppdragsgiver, HSØ, kunne ikke garantere finansiering av det digitale tilbudet som derfor måtte avsluttes (personell som bidro i prosjektet måtte tilbake til ordinær pasientbehandling).

Vi hadde håpet at dette tilbudet kunne fortsatt, siden ventetid og etterslep for rehabilitering er stort. Tilbudet er imidlertid etablert og kan raskt startes opp igjen. De tildelte midlene er brukt til lisenser og utviklingskostnader for Digital Hands og til lønnsutgifter til ansatte i rehabiliteringsavdelingen LHL-sykehuset Gardermoen for planleggingen og driften av «Et digitalt alternativt rehabiliteringstilbud til lungesyke».

Evaluering: Tilbudet ble godt mottatt av pasientene. Det ble utført evaluering og pasientene nevnte «økt trygghet», «bryte isolasjon», «fint med treningshjelp», «godt å ha noen som pusher meg» som viktige deler av tilbudet. Prosjektgruppen har stor tro på at «digital rehabilitering» er en nyttig tjeneste. Vi tror at tjenesten vil fungere best som et supplement til «fysisk rehabilitering» og spesielt som oppfølging etter ordinær rehabilitering; som et motivasjons og støtteverktøy.


Søknadssammendrag

I forbindelse med koronapandemien er rehabilitering for pasienter med lungesykdom stengt på ubestemt tid. På LHL-sykehuset Gardermoen er alle pasienter innlagt til kompleks, tverrfaglig lungerehabilitering skrevet ut og alle nye innleggelser utsatt. Det var fra før lang ventetid til rehabiliteringstilbudet og sårbare pasienter har nå et redusert helsetilbud.

Brukerorganisasjonen LHL kontaktes daglig av bekymrede pasienter og pårørende. Det er et stort behov for tiltak som kan bryte isolasjon og få gitt noe av den rehabiliteringen pasientene nå får utsatt.

Målsetning
LHL ønsker å iverksette et digitalt rehabiliteringstilbud til lungesyke pasienter som har fått avbrutt eller utsatt rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen. Målet er at det individuelt tilpassede tilbudet skal bidra til å bedre helse og livskvalitet, samt forebygge unødige sykehusinnleggelser og uheldige konsekvenser ved å være isolert hjemme.

Målgruppe og deltakere
Det digitale rehabiliteringstilbudet tilbys voksne pasienter med alvorlig og/eller kompleks lungesykdom med komorbiditet fra hele landet som pga korona-pandemien ikke får mottatt planlagt rehabilitering.

Tidsplan
Avtale inngås medio april med teknologileverandør. Samtidig utvikles innhold og driftsmodell. Oppstart for første pasienter forventes i uke 17.

Metode
Ansatte i tverrfaglige team på sykehuset drifter tilbudet. Pasienter som samtykker får tilgang til en digital plattform (nettbrett eller mobil). Et utvalg vil evt. få måleutstyr. Plattformen skal inneholde videoløsning for kommunikasjon, videoer med trening og undervisning, link til «livestream» trening, podcast (Helsepodden) samt trenings-app. Alt enkelt tilgjengelig på samme grensesnitt. Materiale er produsert eller produseres fortløpende av ansatte i LHL. Den enkelte pasient følges i 4 uker. I drift estimeres det ca 20 nye pasienter per uke og totalt estimeres at 400 pasienter vil benytte seg av tilbudet.

Forventede resultat
Tilbudet skal bidra til å bedre helse og livskvalitet, samt forebygge unødige sykehusinnleggelser og uheldige konsekvenser ved å være isolert hjemme. Erfaringer fra digital oppfølging vil være nyttig å ta med i etterkant av pandemien.

Prosjektleder

Anne Edvardsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Et digitalt alternativt rehabiliteringstilbud til lungesyke
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020