Et liv er mer enn en kan makte

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Det er på høy tid å rette større opmerksomhet og flere ressurser inn mot menneskene omkring den rusavhengige som også blir rammet av alkoholskader.
Rusproblemene kan oppleves like alvorlige for barna, partnere, foreldre og søsken som for den rusavhengige.
Når vi vet at relasjonene til nær familie på godt og ondt legger en av de viktigste forutsetningene for en vellykket rehabilitering, er det en viktig oppgave for Blå Kors Øst AS å ta i bruk familierettede tiltak som har vist seg effektive i andre kulturer. Vi ønsker nå å gjøre et systematisk arbeid med å innføre familieklubbarbeid som et naturlig opfølgingstiltak for pasienten og hans/hennes familie, opparbeide kunnskap om prosessen i organisasjonen og målgruppene under en slik prosess og gjennomføre et målrettet formidlingsarbeid av arbeidsmodellen i Blå Kors-organisasjonen.
2. Prosjektets målsetting
Mål 1) Familieklubbarbeidet etableres som et oppfølgings- og selvhjelpstilbud for pasienter ved Blå Kors Senter – og deres nære pårørende. Det utvikles metoder for økt rekruttering til familieklubber.
Mål 2) Erfaringer og resultater fra prosjektarbeidet formidles til fagmiløene for rusbehandling og rehabilitering i Blå Kors med sikte på økt bruk av familieklubber ved behandlingsinstitusjoner i Blå Kors.
3. Prosjektets målgruppe
Pasienter ved Blå Kors Senter og deres pårørende, dvs. barn, partner, søsken, foreldre eller andre nære personer. De pårøende deltar for sin egen del og kan være henvist fra lege, psykolog eller sosialtjeneste eller delta på eget initiativ.
4. Beskrivelse av gjennomføring
Vi ser for oss fire innsatsområder som kan betraktes som firie delmål i prosjektet:
a) Prosjektide- og mål skal forankres i faglig og administrativ ledelse og struktur. Dette innbærer synliggjøring og vektlegging av prosjektet i presentasjonsmateriale og markedsføring.
b) Det skal utvikles en faglig kultur som inkluderer oppfølgings- og selvhjelpsarbeid. Opplæringtilbud til ansatte som klubbassistenter er et godt virkemiddel i dette arbeidet, likedan fagdager med familierettet arbeid som tema, – og etablering av faglige fora hvor behandlere, pasienter og pårørende møtes.


c) Rapporttering og dokumentasjon av prosesser, registrering av resultater og effekt – og sluttrapportering er oppgaver som legger grunnlaget for siste fase i prosjektet med formidling.
d)
Målet om økt bruk av familieklubber i Blå Kors krever stor innsats i å formidle erfaringene fra prosjektet i Blå Kors Senter på en overbevisende måte. Det er en prioritert oppgave å finne fram til hensiktmessige fora, målgrupper for formidlingen og metoder.
5. Prosjektets betydning
Blå Kors har alt for mange erfaringer med at rusproblemer går i arv i familiene. Barn som har vokst opp i familier preget av rus, har som regel stor nytte av

den type tilbud som familieklubbene representerer. Vurdert i et internasjonalt perspektiv, har familieklubbarbeidet et stort uutnyttet potensial
6. Framdriftsplan
1. halvår: Forankringsarbeid og faglig utvikling i egen organisasjon
2. halvår: Etablering av nye familieklubber med ansatte klubbassistenter
3. og 4.halvår: Opplæring av klubbassistenter med bruker-/pårørende-

bakgrunn. Rapportering og dokumentasjon av prosesser.
5. og 6. halvår: Formidle erfaringer og resultater i Blå Kors. Utarbeide

modellbeskrivelse. Nye klubbassistenter med deltakerbakgrunn

overtar familieklubbene. Sluttevaluering og -rappotering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0028.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Uansett hvor gode tiltak som tilbys, vil det alltid være begrenset hva behandling i seg selv kan bidra til når det gjelder endringer på sikt. Vedvarende endringer er basert på en total omlegging av livsstil, hvor motivasjon for endringer kan stimuleres like mye utenfor behandling som i behandling. Å bidra til å vedlikeholde motivasjonen for endringer utenfor behandling, er kanskje en av de viktigste sosialpolitiske utfordringer, som ikke kan tillegges behandlingsapparatet alene. Det er behandlingssystemet i samarbeid med lokale og kommunale tiltak som bør utbedres og utvikles, som et integrert og helhetlig tilbud.
Blå Kors Senter hadde god erfaring med selvhjelpstilbudet Familieklubb, og så det som en interessant utfordring og systematisk prøve ut samspillet mellom tradisjonell medisinsk, evidensbasert behandling og selvhjelpsorienterte tiltak.
Målene for prosjektet var kortfattet forankring, rekruttering og formidling av resultater til fagmiljøene i Blå Kors, med sikte på økt bruk av Familieklubber ved institusjoner i Blå Kors.
I løpet av prosjektet har vi kommet frem til noen kritiske suksess faktorer som i korte trekk omhandler forankring i ledelse, strukturer som støtter selvhjelpsarbeid, kompetanse i selvhjelpsarbeid, engasjerte medarbeidere, dokumentasjon på effekt og resultater av prosjektet, brukermedvirkning og finansiering.
Vi har sett at det er ulike barrierer for rekruttering til Familieklubb og at vi finner disse på forskjellige nivåer. Vi finner de i systemet, hos terapeut og hos pasient.
Erfaringene våre er at det er mulig å utvikle handlingsorienterte samarbeid som er lite kostnadskrevende, og som gir helhetlig behandling og oppfølging og vi har lykkes i å nå våre hovedmål.
Familieklubb er i dag et oppfølgings og selvhjelpstilbud for pasienter. og pårørende ved BKS. Metoder er utviklet og forankret i virksomheten. Erfaringer og resultater fra prosjektarbeidet er formidlet og prosjektet har hatt stor nytteverdi. Stafettpinnen er levert videre til andre virksomheter i Blå kors.

Prosjektleder/forsker

Helga Sofie Braathen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Et liv er mer enn en kan makte
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 799 000, 2012: kr 826 000
Startdato
01.06.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet