Et slag av gangen (ESAG)

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Flertallet av de vi har erfaring med drømmer om å være en del av «normalsamfunnet», men faller likevel tilbake til rus og kriminalitet. Det er ikke så rart når alt i livet må byttes ut. Vår erfaring er at man mangler noe i overgangen mellom behandling/soning og samfunnet hvor man får hjelp til å danne nye nettverk og til å komme i gang med skole eller jobb. Med erfaring fra Fotballstiftelsen vet vi hva som nytter. Lagsport er imidlertid ikke for alle, og vi tror dette kan utvikles også i golf. ESAG skal tilby et møtested og et trygt nettverk for å gjøre overgangen til livet etterpå lettere.

Målsetting for prosjektet

Få flest mulig tilbake/inn i en god og rutinepreget hverdag, med fysisk aktivitet hvor det å få en jobb er sentralt. Et helhetlig og tilgjengelig ettervernstilbud. Det er også et mål er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet.

Målgruppe

Målgruppen er personer med rusavhengighet eller psykisk syke, domfelte og løslatte. Der det er unge er det viktig å inkludere foreldre/pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

600

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Etter endt soning/behandling skal deltagerne ha et sted å høre til, og vi samarbeider med kommuner, fengsler og behandlingsinstitusjoner for å informere og rekruttere. Klubbhuset skal være et naturlig samlingssted. Det er her en blir en integrert del av felleskapet i klubben. Deltagerne spiser lunsj sammen og får tilpasset golftrening. Aktivitetsleder følger opp deltagerne og kartlegger behov i samarbeid med Nav. Det skreddersys en plan for aktivitet, sosialt liv, arbeid, utdanning og skole. Det handler om kontroll over egen hverdag som også skal forebygge ensomhet og utenforskap, som ofte knyttes til tilbakefall. Mange kvier seg for å møte Nav, gå til et kontor, føle at en må stå «skoletrett». Vi ønsker å senke denne terskelen gjennom å jobber med hverdagskompetanse; praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv». Hverdagskompetansen bidrar til å møte livet og det offentliges rom med større trygghet. Vi ønsker at deltagerne bidrar tilbake til klubben når de er klare, f. eks som aktivitetsledere, trenere eller faddere. t. Overgangen til en rusfri hverdag langt borte fra samfunnsarbeid og kriminalitet krever mye av hver enkelt. Det gis rom for tid i dette prosjektet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Følgende vil være nokså likt gjennom prosjektperioden, men med flere klubber/deltakere per år: – klubbhus den viktigste møteplassen – aktivitet 2–3 dg i uken – deltakere har en fadder – ledsagere henter/bringer deltagere, evt blir fulgt av fengsel/institusjon – mat; handle, lage mat, servere – trening/spill -akt.leder bistår deltagerne -veil. fra prosjektteamet, avviksoppfølging -Samaktivitet mellom klubbene og etter hvert en nasjonal turnering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

NGF hadde gjennom flere år utviklet Golf – Grønn Glede (GGG) som et lavterskel tilrettelagt tilbud. Prosjektleder har erfaring fra Fotballstiftelsen og vet at lagsport er ikke for alle. Med denne bakgrunnen så vi mulighet til å videreutvikle GGG og å etablere noe tilsvarende i golf. Overordnet målsetting har vært å få flest mulig tilbake/inn i en god og rutinepreget hverdag, med fysisk aktivitet hvor det å få en jobb og komme tilbake til skole er sentralt. Totalt i prosjektperioden: 30+ klubber og 500+ deltagere. 210 deltagere svarer at tilbudet har bidratt til bedre dager og nytt nettverk. 210 deltagere svarer at de har færre dager med rus/kriminalitet. 60 deltagere i arbeidstrening. 21 deltagere på skole. 21 klubber legger til rette for soning av arbeidsrettet samfunnsstraff. 30 deltagere i annen aktivitet. Målgruppen er mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge i utenforskap, minoriteter, personer i utenforskap.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

ESAG er ikke et vanlig golfkurs. Deltakelse bidrar til å bygge den enkeltes mestringsfølelse og selvtillit, som igjen bidrar til at en står bedre rustet til å komme tilbake til «normalsamfunnet» med jobb/skole. Golf skal bli en aktivitet for resten av livet, med medlemskap i en golfklubb og med et godt nettverk. Gjennom prosjektet har deltakere som aldri hadde sett seg selv som golfspillere, kommet i gang med golf. De har engasjert seg i klubben, trening og vennskapsturneringer. Kom inn som rusmisbruker og utskrevet som golfspiller! I forbindelse med en turnering i Kragerø GK ble det gjennomførte en undersøkelse. Deltagerne opplever stort engasjement, tilhørighet, samspill med mennesker, tålmodighet, konsentrasjon, disiplin, respekt, empati, vennskap, trening, spilling, refleksjon, selvtillit og sinnemestring. Det å få delta på en sosial arena er noe svært få av deltagerne hadde trodd var aktuelt for dem, og det gir enorm motivasjon!

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

3500

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er gjennomført av Foreningen Ett Slag av Gangen i tett samarbeid med golfklubbene og en rekke andre samarbeidspartnere. Deltakerklubber – De første klubbene kom gjennom GGG – etter hvert kom flere andre klubber med. Klubbene er fulgt opp systematisk og ut fra behov, og det er gjennomført årlige fellesmøter. – Klubbaktivitet finansieres hele året, og om vinteren finansiert simulatorer/halleie. – Det er gjennomført en nasjonal turnering, samt flere regionale turneringer. – Kongsvingers GK har deltatt i et pilotprosjekt for hvordan motvirke utenforskap i samarbeide med NAV og HINN.   Deltakere – Brukerpåvirkning; samling etter trening har bidratt til dialog og felles forståelse for veien videre. – Deltakere er gitt kompetanseløft; Veien til golf kurs og Trener 1 kurs. De som jobber på banen, får dokumentasjon på type arbeid som de har utført. Det er etablert avtaler med flere samarbeidspartnere, bl.a. Frelsesarmeen, Røde Kors, Nettverk etter soning, Bymisjonen, Blå Kors, Kriminalomsorgen/KDI, Emploi i Sens gruppen og Erfaringssentrum. Nettverksmøter/brobygging mellom ESAG, klubbene, kommunene og det offentlige.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet kom godt i gang og man har nådde mål ift klubber og deltakere. Det ble raskt knyttet kontakt med samarbeidspartnere som kunne bidra til å rekruttere deltakere, samt tiltak for tilbakevending til skole og jobb. Per 31.12.2023 er resultatet for prosjektperioden som følger: – 50 klubber. – 265 frivillige har levert over 270.000 frivillighetstimer. – 2000 deltagere i ukentlig aktivitet gjennom hele året + 1500 som har vært innom av og til. – 15 klubber legger til rette for soning av arbeidsrettet samfunnsstraff. – 100 personer er kommet ut i arbeid/skole. – 100 personer har tatt VTG kurs, og 45 personer har gjennomført Trener 1 kurs. – Arbeidet med å utdanne 10 erfaringskonsulenter gjennom Erfaringssentrum er påstartet. – Få fra målgruppen har svart på deltakerundersøkelse, men de som svarer sier at de ruser seg mindre. Generelle tilbakemeldinger er at hverdagen har blitt bedre, de har fått et nytt sosialt nettverk og de har fått bedre livskvalitet.

Oppsummering og videre planer

ESAG er over i drift og skal leve videre og utvikles gjennom et Ett Slag av Gangen AS (ideelt AS). Målet er flere klubber, flere deltakere, flere frivillige og flere ut i jobb/skole. Samtidig som ESAG har vokst har det blitt klart for NGF at det ble vanskelig å jobbe videre med GGG. Etter 19 år har vi valgt å avslutte avtalene vi hadde med 38 golfklubber. Dette er en utvikling vi ikke forutså da prosjektet ble igangsatt. Mange GGG klubber blir med videre i satsingen til Ett Slag av Gangen AS. Noen har valgt andre samarbeidspartnere, og noen velger å jobbe videre etter GGG modellen.

Prosjektleder

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Et slag av gangen (ESAG)
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 600 000, 2022: kr 500 000, 2023: kr 300 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet