Et sunnere liv gjennom tiltak som fungerer: et pilotprosjekt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mennesker med psykisk lidelser sliter med komorbide fysiske sykdommer som for flere fører til tidlig død. Med god støtte for å få en sunn livsstil kan dette motvirkes. Det er stort fokus på viktigheten av sunn livsstil i modellen vi jobber etter. Derfor har vi allerede en rekke tiltak på plass, men vi ser at de ikke treffer godt nok. Forskningen viser at det som fungerer best er en tverrfaglig og tverrfunksjonell tilnærming. Vi legger opp tiltakene våre basert på denne kompetansen.

Målsetting for prosjektet

– 800 medlemmer er informert prosjektet og muligheten for deltakelse – 50 medlemmer har benytter seg av forskjellige tilbud – 240 medlemmer har deltakelse på ukentlige livsstilsgruppen – 80 medlemmer skal ha deltatt på FFF foredrag – 40 medlemmer skal ha utviklet personlig helseplan

Målgruppe

Primærmålgruppen til pilotprosjektet er medlemmer på Fontenehuset Oslo sentrum.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

304

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Gjennom prosjektet vil vi utvikle løsninger som faktisk fungere sammen med de som skal bruke. Vi skal innføre tiltak på tre forskjellige nivåer. På individnivå er det viktig å tydeliggjøre at støtte til sunne livsstilsendringer alltid er lett tilgjengelige. Videreutvikle et verktøy for å planlegge/oppfølge positive livsstilsendringer. Tilby proaktiv støtte til oppfølging med helseinstanser. På fellesskapsnivå er det viktig å holde emnet sunn livsstil i hovedstrømmen av organisasjonskulturen. Videreutvikle vårt friskvernstilbud. Etablere en ukentlig gruppe som fokuserer på forskjellige temaer innenfor sunn livsstil, basert på likepersonstøtte og brukermedvirkning. Som pilotprosjekt er tiltak i samarbeid med andre organisasjoner i samfunnet en integrert del til prosjektet. Disse inkluderer å hente inn kunnskap for å øke kompetanse om sunn livsstil på Fontenehusets Faglige Fredagene. Videre skal det bygges et nettverk for erfaringsutveksling hvor vi kan hente beste praksis fra på prosjektstart, og formidle våre resultater ved prosjektslutt. Parallelt skal vi kjøre en kontinuerlig evalueringsprosess for å finne de beste løsningene basert på tilbakemelding fra medlemmene våre og statistikken som samles under tiltaksutføringen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Ved prosjektstart etableres prosjektgruppe, eksisterende tiltak kartlegges og evalueres. Parallelt ferdigstiller vi verktøyet for livsstilsendring. Tiltakene skal kontinuerlig utføres gjennom hele prosjektperioden. Hver kvartal skal det utføres evaluering av tiltakene og justeringer skal innføres ved behov. Avslutningsvis skal vi sammen med Fontenehus Norge holde workshop for alle de andre fontenehusene for å videreformidle våre resultater.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Personer med psykiske lidelser har mellom 15-20 år forkortet levealder, hovedsakelig grunnet livsstilsrelaterte årsaker. Forskning viser at livsstilsendringer kan forebygge tidlig død. Tilstedeværelse av psykiske helseutfordringer gjør livsstilsendringer utfordrende å utføre for denne gruppen. Fontenehuset Oslo sentrum ønsket å gjennomføre et prosjekt som iverksatte ulike tiltak som bidro til at medlemmer gis mulighet til å leve sunnere liv. Tiltakene vi har testet ut er på individ- og fellesskapsnivå og var mangfoldige. Vi testet trening i arbeidstiden, livsstilsgruppe, verktøy for å skape livsstilsendring, informasjons- og bevisstgjøringstiltak. Noen av tiltakene har truffet bedre enn andre. Tiltakene medlemmene på Fontenehuset Oslo sentrum i størst grad har benyttet seg av og fått best utbytte av er Helseforumet (livsstilsgruppe), «Min plan for en sunnere livsstil» (et verktøy for å skape livsstilsendring) og bruk av Aktiv på dagtid (trening i arbeidstiden).

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Gjennom de ulike tiltakene i prosjektperioden har vi oppnådd mye, men vi ser at det er mer utfordrende enn først antatt å komme i gang med en del av tiltakene. Blant annet var det nødvendig for prosjektleder å innledningsvis bruke tid på å danne gode relasjoner med Fontenehuset Oslo sentrum sine medlemmer for å i det hele tatt kunne iverksette prosjektets tiltak. Likevel ser vi at prosjektet har hatt god effekt. Helseforum som ble startet opp har hatt jevnt godt oppmøte over tid. Verktøyet som ble utarbeidet “Min plan for en sunnere livsstil” har også vist seg å bli flittig brukt av medlemmer, og har blitt et viktig verktøy for de ansatte på huset. Et stort antall medlemmer har også kommet i gang med fysisk aktivitet gjennom Aktiv på dagtid. Vi ser også at det har vært et paradigmeskifte på huset, hvor det å snakke om en sunnere livsstil har blitt normen. Vi har fått et mer reflektert forhold til hva vi serverer av mat i det daglige og ved spesielle anledninger.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

200

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er delt i tre faser, henholdsvis relasjonsbygging, utprøving av tiltak på individ- og fellesskapsnivå og opplæring av de mest vellykkede tiltakene mot prosjektslutt. Tiltakene bygger på Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet, og hva forskningen forøvrig sier om effektfulle tiltak ved livsstilsendring. Tiltakene som ble iverksatt på individnivå var utvikling av verktøyet “Min plan for en sunnere livsstil”, som skulle synliggjøre at Fontenehuset Oslo sentrum tilbyr støtte til livsstilsendring og proaktiv støtte til helsekontroll. Tiltakene som ble iverksatt på fellesskapsnivå var inndelt i kategorier. Tiltakene tilhørende kategorien fremme diskusjon om sunn livsstil var å utvikle ernæringsrelaterte bordkort, male informasjonstavler tilhørende helseprosjektet og prosjektleders deltakelse på husets menyplanlegging. For å utvikle et effektivt friskvernstilbud iverksatte vi trening i arbeidstiden, utviklet informasjonsbrosjyrer om nøkkelhullsmerket, stand om kosthold og ernæring, exorlive-lisens og proaktiv støtte til helsekontroll. Vi etablerte livsstilsgruppen helseforum og hadde livsstilsrelaterte temaer på Fontenehusets faglige fredag.

Resultater og resultatvurdering

200 unike medlemmer har deltatt på helseprosjektets tiltak. Kvalitative tilbakemeldinger viser at vi har hatt stor nytte av prosjektet, og at det foreligger ønske om helserettet fokus fra medlemsmassen. Medlemmer rapporterer at kompetansen om og fokuset på sunn livsstil mangler blant øvrige ansatte. Ved avslutning av prosjektet kan medlemmer derfor trolig oppleve at de fratas et tilbud som de har fått helsegevinster av. Vi erfarer at for å kunne opprettholde det samme tilbudet for medlemsmassen som under prosjektperioden, kreves det en ansatt som har tiltakene knyttet til sunn livsstil som eneste oppgave, og at vedkommende har riktig kompetanse. Videre erfarer vi, i likhet med WHO og HOD, at livsstilsendring er komplekst og hvilke tiltak som fungerer er individuelt. Spesielt ved samtidig psykisk uhelse er livsstilsendring en utfordring. Prosjektet kunne potensielt nådd flere medlemmer dersom flere tiltak ble prøvd ut for å nå enhver sine behov, og hadde lenger varighet enn et år.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har skapt endring og økt bevissthet og det er ønsket å trekke flere av tiltakene med videre. Spesielt har Helseforum og økt bruk av Aktiv på dagtid vært tiltak huset ser at det vil kunne drifte videre. Bruken av «Min plan for en sunnere livsstil» har også vært en suksess og vil bli videreført i det daglige arbeidet. Vi planlegger også å spre kunnskapen til de andre fontenehusene i Norge og det har allerede vært etterspørsel etter dette. På sikt tenker vi også at verktøyet «Min plan for en sunnere livsstil» og Helseforum er noe vi ønsker å dele med fontenehus verden over.

Prosjektleder

Torhild Aarflot

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Et sunnere liv gjennom tiltak som fungerer: et pilotprosjekt
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 684 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
28.02.2023
Status
Under gjennomføring