Etablering av music truck innen oppsøkende psykisk helsearbeid

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Music Truck tar utgangspunkt i observasjoner, forskning og helsepolitiske dokumenter som tilsier at personer med psykiske helseutfordringer blir værende mye i leilighetene. I evalueringen av opptrappingsplanen for psykisk helse legger forskningsrådet frem at særlig denne målgruppen av ulike grunner ikke får benyttet seg av eksisterende behandlings- og oppfølgingstilbud i kommunen. For å kunne gi denne målgruppen et alternativ med lav nok terskel for å delta må vi utvikle tjenester der vi bringer helsetilbudet ut til der de bor. Musikkterapi har en sterk anbefaling i psykoseretningslinjene med god effekt på negative symptomer som sosial tilbaketrekning og følelsesavflatning. Musikkterapi er i emning i oppsøkende helseteam flere steder i landet, som rapporterer om høy deltakelse blant personer som er vanskelige å nå. Konseptet «Music Truck» er en tidligere food truck, ombygd til et mobilt studio som er innredet til å bruke musikk på mange forskjellige måter. Dette er et studio på hjul som gjør det enkelt å reise dit folk bor og tilby musikkterapi med personer som kan være vanskelige å nå ut til. Konseptet ble etablert våren 2021, og kan siden rapportere om høy deltakelse fra målgruppen med behov for å evaluere og videreutvikle konseptet i tråd med brukernes tilbakemeldinger.

Aktivitet/tiltak/metode

I Music Trucken vil det gjennomføres musikkterapi som fokuserer på uttrykk av tanker og følelser med musikk som verktøy. Musikk er en aktivitet som bygger på vår medfødte evne til å kommunisere gjennom lyd og bevegelse, og gir derfor tilgang til sosialt samvær og uttrykk av følelser. Prosjektet baserer seg på et aksjonsforskningsdesign, hvor deltakerne er medforskere og at forskningen skjer med fremfor på folk. Metoden vektlegger en syklisk prosess: ACT, REACT, REFLECT for å sammen finne løsninger på problemstillinger underveis i praksis. Studioet er utstyrt til å tilby tilnærminger til musikk som kan tilpasses individuelle og kollektive behov . Music Truck innredes for å møte de fleste behov, som inkluderer musikkproduksjon, instrumentopplæring, musikklytting, komposisjon og improvisasjon. Musikkterapien vil foregå med deltaker, musikkterapeut og erfaringskonsulent. Målgruppen vil være det helsepolitiske dokumenter omtaler som «personer med psykiske lidelser med vedtak på helsehjelp som ikke benytter seg av eksisterende tilbud i kommunen». For å evaluere om Music Truck klarer å nå ut til målgruppen, vil det årlig gjennomføres 2 kartlegginger. Den første har som formål å dokumentere hvor mange som bruker tilbudet, sammenligne aktivitetsnivået nå med før oppstart, og om Music Truck bidrar til økt deltakelse i andre tilbud i kommunen. Den andre kartleggingen har som formål å fremme brukerstemmen gjennom et Recovery Assessment Scale (RAS) skjema, som er et anerkjent evalueringsskjema for egenvurdering av personorientert recovery. Det skal være frivillig å delta i prosjektet, og deltakerne kan trekke seg når som helst uten konsekvenser for deres ordinære tilbud. For å sikre et informert samtykke vil det utarbeides et informasjonsskriv med lettlest informasjon om hva prosjektet går ut på, hva de kan forvente og hva som forventes av dem. Erfaringskonsulent vil delta i rekrutteringen for å utjevne maktstrukturer i relasjoner.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Musikk er en aktivitet som bygger på vår medfødte evne til å kommunisere gjennom lyd og bevegelse. Ved å gjøre musikk mer tilgjengelig for brukere og pasienter med psykiske lidelser er målet å fremme sosialt samvær, kommunikasjon og uttrykk av følelser. Musikkterapi i Music Trucken arbeider direkte med sosialt samspill og kommunikasjon med musikk som verktøy. Konkret kan samspill i musikken ha positiv effekt for atferdsregulering som inntoning, tilstedeværelse, call-response, speiling, frasering og dynamikk. Det er ikke gitt at musikken har en iboende verdi, men at effekten blir til i møte mellom mennesker. Forholdet til musikk preges av kulturell og sosial tilhørighet, livserfaring, alder, kjønn, som gjør musikkpreferanser svært personlig. Hvilken effekt musikk har for deg er en subjektiv oppfattelse, som gjør musikkterapeutens til en reisepartner i brukerens møte med musikken for å utforske tankene og følelsene som dukker opp gjennom musikken. Følgende av en psykiatrisk diagnose kan ofte medføre håpløshet og depresjon ofte fordi man opplever at livet virker uoverkommelig og endret i en negativ retning. Deltakelse i Music Truck er ventet å øke livsglede og opplevelse av bedring, økt forståelse av egne tanker og følelser, motivasjon til å lære seg å leve ut fra forutsetningene man har og å delta i andre sosiale plattformer i kommunen. Helsepolitiske dokumenter og befolkningsundersøkelser viser nettopp at mangel på sosial kontakt og ensomhet står sentralt i utvikling av psykiske vansker og lidelser. Brukere omtaler musikkterapi som en meningsfull terapiform med lav terskel for å delta, som tilsier at konseptet rundt Music Truck kan spille en sentral rolle for å nå ut til personene som har liten eller ingen sosial kontakt med behov for tilpassede helsetjenester.

Plan for gjennomføring

Prosjektet kan forstås i 3 faser. Etablering: Varighet ca 6 måneder. I etableringsfasen skal tilbudet formaliseres og informasjon formuleres på en lettfattelig måte for å rekruttere deltakere fra målgruppen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for den aktuelle målgruppen og helsepersonell i boligene. Music Trucken vil reise rundt til de aktuelle boligene og introdusere det mobile studioet. I den første perioden vil det skje en kartlegging om hvor mange som ønsker tilbudet i de ulike boligene. Ut ifra denne kartleggingen vil prosjektleder og prosjektgruppa utvikle en kjøreplan og ukeplan for hvor og når Music Trucken skal være til enhver tid. Gjennomføring, varighet 1 år etter etableringsfasen er fullført. I starten av gjennomføringen vil erfaringsekspertene delta på kurs i regi av KBT. Music Trucken følger etablert kjøreplan og vil plasseres faste dager og tidspunkt ved de aktuelle boligene med de rekrutterte deltakerne. Deltakerne fyller ut spørreskjema hver 6. måned, og noen deltar i samtale med erfaringskonsulent om deres opplevelse av å delta i prosjektet. Foreløpige resultater presenteres på aktuell konferanse. Evaluering, varighet ca 6 måneder mot prosjektslutt etter gjennomføringsfasen er fullført. Mot prosjektslutt fokuseres det på rapportskriving, og å samle og strukturere tilbakemeldinger fra deltakerne som vil danne datagrunnlaget for en vitenskapelig publikasjon. Artikkelen vil publiseres i et tidsskrift med åpen tilgjengelighet for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for hvem som helst. Prosjektet har som mål å videreføres som et permanent tilbud til innbyggerne i Bærum kommune. Prosjektets utvikling og resultater vil formidles på aktuelle konferanser innen musikkterapi og psykisk helse i innland og utland.

Prosjektleder

Marcus de Bruyn Trzebinski

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Etablering av music truck innen oppsøkende psykisk helsearbeid
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2022: kr 350 000, 2023: kr 40 000, 2024: kr 10 000
Startdato
14.11.2022
Sluttdato
30.09.2024
Status
Under gjennomføring