Etter pandemien; hjemmeboende eldre og deres pårørende

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Eldreomsorgen i Ørland er under sterkt press, med økende krav til effektivitet og mangel på sykehjemsplasser. Vi ser at frivilligheten er en uvurderlig støtte til det kommunale apparatet, og vi ønsker å forsterke denne ressursen gjennom dette prosjektet. For å lykkes med dette arbeidet, trenger vi en tydelig struktur og kontakt med det kommunale apparatet. Gjennom det tidligere prosjektet «Forebygging av ensomhet blant eldre», har vi erfart at det er et stort behov og vi har sett behovet for samhandling med det kommunale systemet. Der vi tidligere har fokusert på hjemmeboende eldre over 75 år, ønsker vi nå å utvide målgruppen til alle eldre over 67 år. Pr. i dag har vi ca 2000 personer over 67 år i kommunen. Gruppen vi nå vil henvende oss spesielt til er de som har fysiske og psykiske utfordringer og som egentlig hører hjemme på en institusjon, men som kommunen ikke har et godt tilbud til, nærmere ca. 100 personer. De fleste i denne gruppen har et tilbud gjennom hjemmetjenesten. I tillegg har vi erfart at det er mange pårørende til disse som har tøffe dager og som har stort behov for støtte, ikke bare i forhold til daglige gjøremål, men kanskje mest medmenneskelig oppmerksomhet. De pårørende til denne gruppen er slitne og oppgitte etter mange år med omsorgsarbeid.

Aktivitet/tiltak/metode

Dette prosjektet springer ut av erfaringene og arbeidet vi har gjort i vårt koronaprosjekt «Bekjempelse av ensomhet blant eldre». «Sang i heimen» er et nytt konsept som vi vil tilby eldre som ikke kan/vil benytte seg av tilbudene som finnes i kommunen. Det blir lokal sang ledet av musikkglade personer som kommer heim til de eldre og har ei sangstund og allsang. Familie og venner kan også være med. Servering hører med, her skal frivillige trå til med assistanse. «Trim i heimen» er et nytt konsept. For de aller svakeste blant pensjonistene er det behov for litt trim. En frivillige, som til vanlig jobber på treningssenter, kom med denne ideen da vi snakket om behovet hos de eldre som ikke kommer seg ut; enkel trim en-til-en i heimen. Det vil være nært samarbeid med kommunen inkl. fysioterapeut. «Digital hjemmehjelp» er et nytt konsept. Det blir et større og større behov for hjelp til utfylling av skjema, svar på eposter, søknader via NAV osv. Frivillige via Seniornett kan dra hjem til eldre for å bistå og gi nødvendig opplæring. «Pårørende-treff» er et nytt konsept. Sosiale samlinger med mat og underholdning, turer – så enkelt som en «fridag» der frivillige stepper inn og ivaretar deres familiemedlem noen timer, i en turnus. En pause i hverdagen. Kommunens Pårørendeutvalg og Pårørendekoordinator støtter konseptet! «Aktiv i Ørland» er en digital underholdningskanal på Facebook, som vi har holdt gående under pandemien. Den vil vi fortsette med. Hver tirsdag i snart to år har vi lagt ut videoer med forskjellig lokal underholdning spesielt rettet mot eldre. Frivilligsentralenes Seniornett har sørget for digital opplæring til de eldre, slik at mange kan delta. Dette er godt innarbeidet og populært; går på frivillig basis. Sist sending var en kor-kafe med tre lokale kor involvert – mange delinger og likerklikk!

Antall deltakere

2000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Deltakere, målgruppe og befolkning/samfunn vil gjennom dette prosjektet oppleve at det øvrige Ørlands-samfunnet bryr seg og at de frivillige er villige til å gi en hjelpende hånd til de som sliter. Dette gjelder både de eldre hjemmeboende og deres pårørende. De frivillige i denne sammenhengen er i stor grad friske pensjonister. På langt sikt er formålet å lette på trykket som vi i dag opplever blant hjemmeboende eldre og deres pårørende. Pårørende til de aller svakeste blant de eldre er en gruppe vi vil vie spesiell oppmerksomhet. Mange av disse er ikke klar over at de «brenner sitt lys i begge ender». De vier all sin oppmerksomhet på sine hjelpetrengende familiemedlemmer og glemmer å ta vare på seg sjøl. Vi forventer økt livskvalitet, mestring, glede og tilstedeværelse. Tilbudene må derfor være variert, og tilrettelagt for de forskjellige behov. Vi ønsker å rette et spesielt fokus mot deltagere som opplever fysiske og/eller psykiske hindringer for å delta eller nyttiggjøre seg av tilbud som allerede finnes. Saniteten er populær, og godt ansett som en pålitelig viktig bidragsyter. Vi tror dette prosjektet vil bidra til mer lokalt engasjement og et bedre ivaretakende lokalsamfunn.

Plan for gjennomføring

Gjennom de to siste årene har vi, Ørland Sanitetslag, etablert et fungerende samarbeid med kommunens to frivilligsentraler og kommunens eldreråd. Det vil vi også i dette prosjektet fortsette med. Dessuten vil vi i stor grad støtte oss til Pårørendeutvalget og Pårørendekoordinatoren. Vi har erfart at det er flere pårørende som har det tøft, venter på sykehjemsplass til sine. Pårørendekoordinator er veldig positiv til samarbeid om aktivitetene i dette prosjektet. De 18 grendekontaktene, som vi opprettet i vårt tidlige prosjekt, vil fortsatt benyttes når vi skal ha arrangement både for de eldre og for deres pårørende. Aktivitetene vil foregå i hele prosjektperioden i forskjellige deler av kommunen. For å ivareta de frivillige og den viktige rollen som grendekontaktene har, vil vi arrangere en-to samlinger i året for å ha en hyggestund og dele erfaringer. Vi kommer til å ha jevnlige prosjektmøter; møtene vil bli holdt i Frivillighetens lokaler – slik som var tilfellet i forrige prosjekt. Dette fungerte godt for alle involverte parter.

Prosjektleder

Marit Eide Dahl

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Etter pandemien; hjemmeboende eldre og deres pårørende
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 105 000, 2024: kr 150 000, 2025: kr 45 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
01.05.2025
Status
Under gjennomføring