Evaluering av Hjerte- og Lungesenteret

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I 1993 vedtok LHLs landsmøte at det skulle etableres hjerte- og lungesentra i regi av organisasjonen

I 1993 vedtok LHLs landsmøte at det skulle etableres hjerte- og lungesentra i regi av organisasjonen. Hjerte- og lungesentret i Oslo ble etablert som et forsøksprosjekt i 1996 og gjort til et permanent tiltak i 1998. Formålet med tilbudet er å gi brukerne og deres pårørende informasjon og mulighet for aktiviteter for å oppnå bedre mestring av sykdommen. Hjerte- og lungesentret driver i dag en rekke aktivitetstilbud og råd- og veiledningstiltak.

 

LHL ønsket etter fem års drift å evaluere erfaringene med prosjektet. Evalueringen ble gjennomført av KRUT as – senter for velferdsutvikling. Prosjektleder har vært Kari Paulsrud. Evalueringen ble gjennomført ved at et utvalg av brukerne av senteret ble bedt om å delta i en spørreundersøkelse. I tillegg ble det gjennomført en rekke dybdeintervjuer av personer med ulik tilknytting til senteret.

 

Hovedkonklusjoner: Hjerte- og lungesentret er først og fremst et tilbud som benyttes av  middelaldrende og eldre personer og det er en høyere andel av kvinner enn menn som benytter tilbudet. I dybdeintervjuene påpekes det som et problem at tilbudet i liten grad benyttes av yngre mennesker. Langt de fleste brukerne av sentret kommer fra Oslo og bydelene nærmest sentret. De som benytter tilbudet ved senteret har et relativt høyt utdanningsnivå. Flertallet er alders- eller uføretrygdet. Det store flertall av brukerne er hjertesyke.

 

Flertallet av brukerne er medlem i LHL og har vært det i mer enn tre år eller mer. Sentret fungerer i liten grad som rekrutteringskilde for LHL. Senteret har relativ liten gjennomstrømming av brukere. Det påpekes at en årsak til dette er at det ikke er noen  aktiviteter i lokallagene å henvise videre til. I dybdeintervjuene påpekes behov for bedre samordning av sentrets og lokallagenes aktiviteter. I dybdeintervjuene ble det hevdet at forholdet mellom NAAF Oslo og LHL  i en viss grad var preget av konkurranse. De fleste brukere har fått kjennskap til senteret gjennom annonse. Det er varierende oppslutning om de ulike aktivitetene ved sentret. Det er bred oppslutning om at likemannsarbeidet er viktig. Personalet blir ansette som kompetente. Brukerne opplever at deres synspunkter blir tatt hensyn til. Tidligere brukere kan tenke seg å gjenoppta bruken av sentret dersom tilbudene oppleves som relevante.

 

Generelt er både brukere og samarbeidspartnere er svært positive til Hjerte- og lungesentrets virksomhet. Det foreslås å utvikle tilbud rettet inn mot yngre brukere og nye brukergrupper. Det må drives et mer aktivt innovasjonsarbeid for å finne fram til nye arbeidsmetoder.  Det må åpnes for at brukerne kan betale mer for å delta i tilbudene. LHL må bistå sentrets ansatte i å nå ut med informasjon om tilbudet. Virksomheten ved Hjerte- og lungesentret må i større grad sees i sammenheng med LHLs øvrige virksomhet. Dette krever nytenkning i lagene. Samarbeidet med andre brukereorganisasjoner kan videreutvikles. De ansatte ved sentret bør få støtte av LHL sentralt i innovasjonsarbeid og markedsføring.

 

Prosjektleder/forsker

Toril Grønli

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Evaluering av Hjerte- og Lungesenteret
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2001: kr 185 000
Startdato
01.03.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet