Familiesamling

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. For de tre nordligste fylkene i landet vårt har det aldri før vært familiesamling i regi av NTF. Behovet er stort for et slikt tilbud fordi det bl.a skaper tilhørighet i hjemmeregionen.
2. Målsettingen er å gi kunnskap gjennom kurs og samtalegrupper. Vi deler opp i tre grupper; foreldre, søsken og de som innehar diagnose. Målet er å gi kunnskap og å styrke de forskjellige rollene slik at hverdagen blir lettere. Likeledes er det et mål å skape kontakt mellom de ulike gruppene, og at deltakerne får nye bekjentskaper slik at de kan samtale og utveksle erfaringer. At dette foregår i egen hjemmeregion er av stor viktighet.
3. Målgruppen er foreldre, de med diagnose og søsken til disse.
4. Betydningen er stor. Siden dette er første gang vi skal ha familiesamling i regionen vil dette bety at deltakerne får møte og bli kjent med andre i “nært miljø”, det er både geografisk og på andre måter store forskjeller på region i nord og på andre regioner i vårt langstrakte land, blant annet kan man si at det å lage medlemmsmøter her er omtrent umulig fordi avstandene er så store. Det blir for langt å reise og for dyrt for de fleste. Dette er derfor første gang størstedelen av medlemmene får delta på et arrangement. Det å sitte å føle seg alene med det en har å stri med er ikke godt, og med en slik samling vil en oppnå at deltakerne kan få et annet perspektiv på hverdagen med at de får nye bekjentskaper og de blir styrket på at de ikke er alene. De får kunnskaper om tema gjennom kursing og gjennom samtale med hverandre og med fagperson (vi skal ha med psykolog).


5. Vi er igang med planleggingen og har hatt forhåndssamtale med psykolog og med kurssted, og rammene rundt arrangementet er på plass.

Arrangementet er avtalt som et samarbeid mellom fylkes- og lokal-ledd i organisasjon. Når vi har avklart hvorvidt finansieringen går i orden, blir det gjordt avtale med kurssted og medhjelpere (vi planlegger å benytte elever fra bla lærerskole og helsefagarbeiderklasse samt barne- og ungdommsarbeidere. Samlingen er planlagt lagt til vårparten 09, sannsynligvis i april, men dato er ikke fastsatt fordi vi må ha finansieringen i orden før vi gjør faste avtaler. Arrangementet skal avikles over en helg, fredag til søndag. Fagplan/program skal godkjennes av funksjonshemmedes studieforbund. Arrangementet skal annonseres gjennom organisasjonens hjemmeside, gjennom invitasjon til det enkelte medlem og gjennom medlemmsbladet. Siden Nordland fylkeslag er landets nordligste i denne organisasjon, har vi bestemt at medlemmer i Troms og Finnmark også skal få muligheten til å delta på dette arrangementet. Så snart vi ha fått avklart den økonomiske

situasjonen vil vi fordele de forskjellige oppgaver mellom lokal- og fylkesledd, og de forskjellige styremedlemmer

vil da sette igang å få faste avtaler med de forskjellige aktørene. Vi håper sterkt at søknaden får ei positiv behandling slik at også medlemmene her i nord kan få delta på et arrangement i egen region.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0491.pdf

Sluttrapportsammendrag

I 2008 søkte Norsk Tourette Forening, Nordland fylkeslag om midler fra Helse og Rehabilitering til en familiesamling for familier med barn med TS og deres søsken i Nordland, Troms og Finnmark. Bakgrunn for søknaden var behovet for flere samlinger for barn med TS, deres søsken og foreldre, og at det aldri hadde vært arrangert slike samlinger i denne regionen tidligere. Målsettingen med en slik samling var å gi kunnskap om TS og mulige ledsagende tilstander gjennom forelesninger, og å gi deltakerne muligheter for å utveksle erfaringer, ideer og utfordringer gjennom arbeid og samtaler i grupper. Mange foreldre, barn med TS og søsken føler seg alene med utfordringene i hverdagen, og har derfor et stort behov for å møtes, bli kjent og dele erfaringer. Invitasjoner ble sendt ut til medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark. Målgruppen var familier med barn med TS i alderen 8 – 12 år, og deres søsken over 10 år. Da vi hadde ledige plasser etter at påmeldingsfristen var utløpt, ble det også åpnet for deltakelse fra familier fra andre deler av landet.
Samlingen ble arrangert den 2. – 4.oktober 2009 ved Sulitjelma Hotell, i Fauske kommune i Nordland. 10 familier deltok på samlingen – 10 barn med TS, 4 søsken og 17 foreldre. Forelesere ved samlingen var Gerd Strand – leder ved Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Kristen Hagen – psykolog, NTNU i Trondheim og Aud Mork Bredesen – leder for Oslo og Akershus fylkeslag av Norsk Tourette Forening.
Familiesamlingen var delt opp i forelesinger, gruppearbeid/-samtaler og sosialt samvær for foreldrene. Tema for forelesningene var; Hva er Tourettes syndrom? og Familiearbeid. For barna var dagene delt opp i gruppesamtaler, aktiviteter ute og inne (aktivitetsløype med GPS, basseng, bingo, GuitarHero og film) og sosialt samvær. Gerd Strand og Aud M. Bredesen ledet gruppesamtalene med barna. For å ivareta barna under aktivitetene hadde vi med oss 5 assistenter, bl.a. fra barnevernspedagogutdanningene i Bodø og Harstad. I tillegg var tre personer fra styret i Nordland fylkeslag med som ledere for samlingen.
Tilbakemeldingene fra foreldrene var konstruktive og svært positive. Hvis det var noe de gjerne skulle ønsket annerledes, så var det å ha enda mer tid, å få enda mere kunnskap om tiltak og flere lignende samlinger. Tilbakemeldingene fra barna var også positive. Hvis det var noe de skulle ønsket seg annerledes, så var det et større basseng.

Prosjektleder/forsker

Ingeborg Strupstad

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Familiesamling
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2009: kr 164 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.09.2009
Status
Avsluttet