Familiestyrkende tiltak under soning.

Søknadssammendrag

For Fangers Pårørende (FFP): Familiestyrkende tiltak under soning
Sammendrag

Hvert år opplever mellom 6000 og 9000 barn og unge at en forelder fengsles.Fengsling gjør det vanskelig å opprettholde god kontakt og ivareta gode relasjoner. En fengsling er imidlertid ikke bare en stor belastning under soningen, men kan også medføre at det blir vanskelig å gjenoppta familielivet etter soningen. Rollene i familien er ofte endret, og partenes forventninger til livet etter løslatelse kan være ulike. Å hjelpe familier til å forberede seg på løslatelsen er derfor svært viktig.

Prosjektet er et samarbeid mellom organisasjonen For Fangers Pårørende (FFP) og stiftelsen Wayback. Målsettingen er å styrke relasjonene mellom innsatte og deres pårørende, med et særlig fokus på innsatte og deres barn. Dette tenkes gjennomført ved å tilby familieterapi til innsatte og deres pårørende, og å tilby innsatte og deres barn samvær Wayback sitt Barnerom. Familieterapi og tilrettelagt samvær vil være viktige bidrag for å unngå skadede relasjoner eller familieoppløsning som følge av fengsling. Prosjektet har som målsetting å gjøre familiene bedre rustet til å fungere sammen i tiden etter fengselsoppholdet, å sikre barna en god omsorgssituasjon og å styrke grunnlaget for den innsattes reintegrering i samfunnet.

Prosjektets målgruppe er primært innsatte med barn og deres nærmeste familie. Prosjektet vil gjennomføres i Trondheims-regionen og retter seg mot innsatte og pårørende i Trondheim fengsel, Trondheim fengsel avdeling Kongensgate, Trondheim fengsel avdeling Leira og prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med disse fengslene.

Det familieterapeutiske tilbudet tenkes gjennomført både gjennom individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler, ledet av FFPs familieterapeut. Samtalene vil finne sted enten i fengselet, i FFPs lokaler i Trondheim eller i Waybacks barnerom. Individuelle samtaler med pårørende vil foregå i FFPs lokaler i Trondheim. Samtalene kan både gjennomføres underveis i soningen og etter løslatelse.

Prosjektet tilbyr også innsatte og deres barn samvær i tilrettelagte lokaler i Wayback sitt barnerom. Frivillige fra Wayback eller FFPs familieterapeut skal være til stede i huset, og kan delta i samværet dersom dette er ønsket. Gjennom prosjektet vil innsatte også kunne kontakte FFPs familieterapeut for å få hjelp til å forberede samværet.Det å legge til rette for god kontakt og opprettholdelse av familierelasjoner under soning er av sentral betydning for familier som berøres av fengsling og for den innsattes muligheter for en positiv reintegrering i samfunnet. Prosjektet bidrar derfor med viktig bistand på et felt som i dag i for liten grad er ivaretatt av kriminalomsorgen.

Framdriftsplan

1.1.2013 – 1.3.2013: Utarbeide informasjonsflyer om tilbudet. Trykk og distribusjon. Samarbeidsmøter med de aktuelle fengslene og mellom FFP og Wayback.

1.3.2013 – 30.6.2013 Informasjonsmøter for innsatte. Rekruttere brukere til tilbudene (hele året). Gjennomføre familieterapi, samt samvær i Barnerommet. Veiledning av Waybacks frivillige.

1.8.2013 – 31.12.2013: Samarbeidsmøte FFP og Wayback. Møter med fengslene. Veiledning av Waybacks frivillige. Familieterapi og samvær. Gruppesamlinger for familier.

1.1.2014 – 30.6.2014: Samarbeidsmøte FFP og Wayback. Informasjonsmøter for innsatte. Rekruttere brukere til tilbudene (hele året). Gjennomføre familieterapi og samvær. Veiledning av Waybacks frivillige.

1.8.2014 – 31.12.2014: Samarbeidsmøte FFP og Wayback. Møter med fengslene. Veiledning av Waybacks frivillige. Familieterapi og samvær. Gruppesamlinger for familier.

1.1.2015 – 30.6.2015: Samarbeidsmøte FFP og Wayback. Informasjonsmøter for innsatte i de aktuelle i fengslene. Rekruttere brukere til tilbudene (hele året). Familieterapi og samvær. Veiledning av Waybacks frivillige.

1.8.2015 – 31.12.2015: Samarbeidsmøte FFP og Wayback. Veiledning av Waybacks frivillige. Gjennomføre familieterapi og samvær i Barnerommet. Gruppesamlinger for familier.

Egenevaluering av tiltaket. Starte arbeid med å skaffe finansiering av tiltaket etter denne prosjektperiodens slutt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Familiestyrkende tiltak_sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Familiestyrkende tiltak under soning.
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
2013: kr 335 000, 2014: kr 330 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet