Fargerik idrett i Vadsø

Sluttrapport

Bakgrunn

Vadsø kommune har mange bosatte flyktninger samt et statlig mottak for asylsøkere. 10% av innbyggerne i Vadsø er innvandrere. Få innvandrerjenter i Vadsø deltar i idrettslivet. VTF trenger å jobbe med å beholde barn og unge i klubben. VTF fikk høsten 2013 midler via Norges håndballforbund for å gjennomføre samtaler med aktuelle samarbeidspartnere med sikte på å utforme et inkluderingsprosjekt. VTF ønsker å: – bidra til trivsel og fellesskap for barn og unge – skape gode aktivitetsvaner – være en støttespiller til det offentlige, – rekruttere og beholde barn og unge i sine idretter Minimum 10 % av medlemmene i VTF er innvandrere (ca. 40 stk) -øke andelen innvandrere på åpen hall -alle 1. og 2. klassinger deltar på Idrettsskolen -egen aktivitetsskole for innvandrerjenter -arr. 4 aktivitetsuke i ferien -innvandrerjenter i alle treningsgruppene -etablere samarbeidsforum

Oppsummering

Prosjektet har vært en stor suksess. Klubben har fått mange nye medlemmer og så godt som alle treningsgruppene har minoritetsspråklige deltakere. Allidretten for minoritetsjenter som ble etablert i prosjektet forsetter med frivillige instruktører i 2018. Flere av våre minoritetsjenter har tatt kurs som barneidrettsinstruktører og treningskompiser og de bidrar nå som trenere i klubben. Trenere og ledere i klubben har økt sin inkluderingskompetanse og har nå en større forståelse for at inkludering av barn og unge fra andre kulturer krever litt mer arbeid. Klubben er en foregangsklubb i nord.

Prosjektgjennomføring

Åpen hall 1 t/u for førskolebarn i følge med foreldre ukentlig fra oktober til mai. VTF legger til rette for lek og aktivitet i Vadsøhallen på ettermiddagstid. Idrettsskole 1t/u inntil 4 ganger pr. uke 30-40 barn pr gang. Til sammen ca. 150 barn i 1. og 2. klasse. Arrangeres i samarbeid med SFO på Vadsø barneskole. Aktivitetsskole for innvandrerjenter fra 13-18 år. VTF stiller med instruktør. Gjennomføres på ettermiddagstid 1t/u fra september til juni. Grunnleggende opplæring i VTF sine idretter håndball, turn og friidrett. På sikt skal alle jentene over i VTF sine ordinære idrettsgrupper. Aktivitetsskole i ferien. Arrangeres min 4. ganger i løpet av perioden. Aktiviteter vil være, håndball, friidrett, turer i skog og mark m.m. Informasjonsmøter på alle skoler og barnehager i byen ang prosjektet årlig. Mottaket og flyktningetjenesten informerer jevnlig sine brukere om viktigheten av deltakelse i frivillig lag og foreninger med tanke på integrering og språkopplæring. Etablere samarbeidsforum med tanke på integrering i idretten i Vadsø (invitere lag og foreninger) Prosjektmøter hvert kvartal med vurdering av fremdrift og gjennomføring.

Resultater

• Vi har øke deltakelsen blant småbarnsfamilier med innvandrerbakgrunn på Åpen hall-arrangementene fra dagens antall på 0-1 familie pr. gang til 7-8 familier pr. gang. • Over 80% av alle elever på 1. og 2. trinn ved Vadsø barneskole har delta på VTF-Idrettsskole • VTF har innvandrerjenter i så godt som alle treningsgruppene i håndball, turn og friidrett. • VTF har arrangerer aktivitetsuker i skolens ferier både sommer og vinter. • Det er etablert en egen aktivitetsskole for innvandrerjenter i alderen 13-18 år. Denne videreføres i 2018 • Vi har ikke klart å etablere at samarbeidsforum med andre lag og foreninger, men det er i kommunen på gang et arbeid med å utarbeide en ny frivillighetspolitikk der inkludering i idretten blir et eget tema.Prosjekt Fargerik idrett i vadsø har vært en viktig pådriver med tanke på å få dette arbeidet i gang. Prosjektets mål er langt på vei nådd. Klubben har pr i dag 21,3 % aktive innvandrere og tiltakene som ble startet i prosjektet forsetter i 2018.

Antall personer i målgruppen

100

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Fargerik idrett .pdf

Prosjektleder/forsker

Lise Aanesen

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Fargerik idrett i Vadsø
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 240 000, 2016: kr 240 000, 2017: kr 150 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
26.06.2017
Status
Avsluttet