Felles start

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Unge kreftrammede har ofte senkomplikasjoner som følge av tøff kreftbehandling, eller trenger rehabilitering i etterkant av gjennomgått behandling. Deltakelse i ordinære treningsgrupper kan være demotiverende da disse ikke tar hensyn til nevnte senkomplikasjoner, noe som kompliseres ytterligere ved at målgruppen kan “se frisk ut”, og da ikke møte tilstrekkelig forståelse for sin situasjon. Felles start er en aktivitetscamp der målgruppen tilbys tilpassede, varierte og spennende aktiviteter i et sosialt miljø med likepersoner, treningsinstruktører, frivillige og andre deltakere fra målgruppen.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet ønsker å (1) avvikle 4-dagers aktivitetscamp for målgruppen, (2) fremme treningsglede gjennom varierte aktiviteter i et sosialt fellesskap, (3) fremme mestring av fysisk aktivitet, og bred deltakelse, ved å nivåtilpasse aktivitetene, (4) få flere i målgruppen til å være fysisk aktive

Målgruppe

Unge kreftrammede mellom 15-35 år. Deltakerne kan være friskmeldt, eller ha kreft. Deltakerne må være selvhjulpne, men alle nivåer av fysisk form er velkomne.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

37

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Frivillige fra hele Sjukt Sprek som selv inngår i målgruppen planlegger type aktiviteter, sosialt program, mm. tidlig i planleggingsfasen. Prosjektleder fra sekretariatet i Ung Kreft koordinerer og følger opp de frivillige og treningsinstruktørene slik at programmet følger profilen til prosjektet. Spørreundersøkelser blir brukt for å kartlegge fysisk form, ønsker og mål blant deltakerne. Aktivitetene tilpasses etter dette av treningsintruktørene. I etterkant av aktivitetscampen sendes det ut spørreskjema til deltakerne på nytt. Disse brukes som utgangspunkt i evalueringen av prosjektet og dets måloppnåelse. I prosjektperioden vil prosjektleder ta ansvar for praktisk organisering, påmelding, informasjonsspredning og dialog med eksterne samarbeidspartnere om Felles start, etc.

Fremdriftsplan for prosjektet

Desember 16: Booking av Kobberhaughytta, bestemme dato, oppnevne prosjektgruppe, førstegangsannonsering av Felles start. Januar 17: Workshop med frivillige, program utformes. Februar 17: Rekruttering starter. Mars 17: påmelding starter (med spørreskjema). Juni 17: påmelding avsluttes, spørreskjema innhentes, program justeres. August 17: Aktivitetscampen Felles start avvikles. Oktober – desember 17: Ny spørreundersøkelse og evalueringsrapport.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Ung Kreft ønsket å arrangere en aktivitetscamp med tilpasset fysisk aktivitet for unge kreftrammede. Målet var å fremme treningsglede, mestring og sosialt samhold. «Sjukt Sprek» er et velfungerende treningstilbud til unge kreftrammede organisert i Ung Kreft. Aktivitetscampen var en måte å tilgjengeliggjøre et liknende tilbud nasjonalt, som et enkeltstående arrangement. Ung Kreft arrangerte en 4-dagers aktivitetscamp for unge kreftrammede som stimulere til treningsglede gjennom varierte aktiviteter. Aktivitenene ble gjennom oppholdet tilpasset deltakernes funksjonsnivå. Deltakerne hadde ulike utgangspunkt hvor spennet gikk fra ganske god form, til svært dårlig. Deltakere på aktivitetscampen Felles start var unge kreftrammede mellom 15-35 år som har hatt eller har kreft.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålene har ikke blitt like oppfylt som først planlagt. Deltagerne på campen har allerede en tøff livssituasjon og mye de må forholde seg til. Vi så at det å sende ut et omfattende skjema i forkant, og etterkant av campen lagde mer stress for deltagerne enn de ville få glede av å være med på leiren. Derfor valgte vi å forenkle denne delen. Det viktigste for oss var at de skulle få en positiv opplevelse rundt selve campen, og at dette kunne være et pusterom fra hverdagen. Derfor har vi ikke gjort en like omfattende kartleggings av deltagernes form før og etter campen. Vi har derimot erfart etter å ha observert og snakket med deltagerne både før, under og etter campen at de har hatt utbytte av den.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

42

Prosjektgjennomføring/Metode

På grunn av færre påmeldte enn vi antallet vi ønsket, søkte vi Extrastiftelsen om å utsette prosjektet et år, og prosjektet ble gjennomført sommeren 2018. Det var en god beslutning, fordi med mer tid og ressurser til annonseringen klarte vi å nå langt flere enn vi gjorde i 2017. Vi booket vi et nytt leirsted. Brennabu leirsted tilbyr i tillegg mange aktiviteter, slik at vi ikke trengte å arrangere dette selv, men heller kunne plukke ut ønskede aktiviteter. Sammen med frivillige satte prosjektkoordinator et spennende program for aktivitetscampen. Frivillige bidro godt til å sikre sosiale aktiviteter på kvelden, og det å være sosiale-agenter generelt i løpet av dagene. Ut i fra de aktivitetene Brennabu tilbød så vi det ikke hensiktsmessig å vite hvilken form deltagerne var i i forkant. De ulike aktivitetene kunne tilpasses, og vi ønsket ikke å skremme bort deltagerne ved at de måtte svare på mange personlige spørsmål. Ønsket vårt var heller å se på mestring i etterkant.

Resultater og resultatvurdering

Felles Start 2019 ble en veldig vellykket aktivitescamp, med gode tilbakemeldinger. Campen ble arrangert 4 dager i slutten av juli 2018 på Brennabu leirsted i Valdres. Det ble et variert program, med en god blanding av utfordringer, mestring og glede. Vi delte oss opp i ulike grupper og hadde flere aktiviteter hver dag. Vi prøvde oss på zipline, bueskyting, fatbike, fjelltur og kanopadling. Det var viktig for oss å ha et variert program hvor alle kunne oppleve mestring. Ved å arrangere en aktivitescamp for denne målgruppen er det også viktig å ha gode pauser for at deltagerne skal kunne lade opp batteriene. Det deltok totalt 39 deltagere med et spenn på 15 – 35 år. Vi er en stor målgruppe når det kommer til alder, men vi la til rette for at deltagerne bodde med deltagere på samme alder. Samtidig ser vi at når de har den felles bakgrunnen som de har, så betyr ikke alder så mye så lenge de er unge. Det var med 8 gutter og 31 jenter.

Oppsummering og videre planer

Vi ser tilbake på et vellykket arrangement og hva det gav deltagerne. Vi ønsker å arrangere Felles Start igjen. Pga endringer i planene klarte Ung Kreft å bruke langt mindre enn det det opprinnelig var budsjettert med. Vi håper Extrastiftelsen kan gi oss tillatelse til å videreføre prosjektet til 2019, slik at vi kan bruke resterende midler til enda en Felles Start.

Prosjektleder

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Felles start
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2017: kr 319 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet