Ferietur for sårbare barn

Ikke alle barn har mulighet til å dra på ferie. Gjennom dette prosjektet fikk barna mulighet til nærkontakt med dyr.

På Langedrag får du virkelig oppleve nærkontakt med dyr!

Mange barn får ikke mulighet til å dra på aktiviteter eller ferieturer på grunn av økonomi, vanskelige familiestuasjoner eller krevende omsorgsoppgaver i familien. Det ville Mental Helse og Home-Start i Moss gjøre noe med.

– Moss kommune har flere lavinntekstfamilier enn mange andre kommuner i landet. Derfor er det ekstra viktig å sørge for at disse barna får muligheten til å oppleve spennende og meningsfulle aktiviteter, forteller prosjektleder Therese Lerstad.

– Barna lyste opp da de fikk komme så tett på dyrene. Dette kommer hele familien til å leve lenge på, fortalte en av mødrene som deltok på denne turen.

Du kan også lese mer om disse prosjektene i Moss Avis og Dagsavisen Moss

Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) besøkte prosjektet sammen med politisk rådgiver i Stiftelsen Dam Stian Amadeus Antonsen (t.v) og Ingvild Vatne fra Home-start Moss. Foto: Mette Eriksen


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Folkehelseprofilen for Moss kommune (2017) vider at andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere i Moss enn i landet forøvrig-Barn av enslige forsørgere, og andelen uføretrygdede i alderen 18-44 år er høyere,og andelen psykiske symptomer /lidelser er større i Moss enn landsgjennomsnittet. Det kan føre til store utfordringer for barna som vokser opp i disse familiene. Barn i fattige familier kan lettere havne utenfor fellesskapet, og familier med slike levekårsutfordringer kan vanligvis ikke prioritere ferier og fritidsaktiviteter for barna sine.

Målsetting

Gi ferieopplevelser for 25 barn med foreldre som ellers ikke ville fått mulighet til å dra på ferie sammen. Styrke foreldrenes mestring og kunnskap når det gjelder å ta med seg barna på ferie- og fritidsaktiviteter senere. Skape gode ferieminner. Nettverksbygging.

Målgruppe

Barn i familier som ikke har ressurser til å organisere ferietur på egenhånd (dårlig økonomi,aleneforeldre,funksjonshemming,psykiske/fysiske helseutfordringer).

Antall personer i målgruppen

25

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet søkes gjennomført med en ferietur med flere ulike aktiviteter som vil foregå utendørs på Langedrag naturpark i nært samspill med dyr og natur. Vi tilrettelegger for vennskap og sosiale relasjoner gjennom felles måltider både inne, og ute rundt leirbålet, gjennom felles aktiviteter som gir mestring og fellesskap. Prosjektet styrker kompetanse og mestring i å planlegge og gjennomføre en ferie for seg og sine barn ved at deltakerne er med på planleggingen av ferien i forkant, og de frivillige er tilgjengelige både i planleggingsfasen og gjennom ferien i form av praktisk hjelp og støtte.

Fremdriftsplan

April: inngå et samarbeide med Mental Helse Moss om rekruttering av deltakere. Mai/ juni: rekruttere deltakere og frivillige. August: invitere deltakere og frivillige til planleggingskveld om turen. September: ferietur til Langedrag naturpark. Oktober: evalueringsmøte November/ desember: rapportering

Sluttrapport

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet var at Folkehelseprofilen for Moss kommune viser at andelen som strever med levekårsutfordringer i Moss er høyere enn i landet forøvrig. Statistikken viser også at det er flere barn av enslige forsørgere, og som har foreldre med psykiske lidelser. Målgruppen vår var barn i Moss som lever i familier som ikke har ressurser til å organisere ferietur på egenhånd. Disse kjennetegnes av svak økonomi, aleneforsørgere, lite nettverk, manglende støtte i hverdagen, foreldre med dårlig fysisk/ psykisk helse. Det er også flere som har ett eller flere barn med nedsatt funksjonsevne. Målet var å gi ferieopplevelser for 25 barn og deres foreldre som ellers ikke ville hatt mulighet til å dra på ferie sammen. Vi hadde et mål å tilrettelegge for at familiene skulle bli kjent med hverandre og således utvide nettverket sitt. I tillegg var det et mål om å styrke foreldrenes mestring og kunnskap når det gjelder å ta med seg barna på ferie.

Oppsummering

Ni av barna som var med hadde nedsatt funksjonsevne, og 22 av barna som var med oss på tur lever i familier der enten mor/ far eller søsken har nedsatt funksjonsevne. I løpet av helgen ble det tydelig for oss at disse barna er en utsatt gruppe og hvor flere hadde omsorgsoppgaver for egne søsken. Barn som pårørende er sårbare barn med store belastninger som ofte ikke får den oppmerksomheten som er nødvendig. Vi ønsker å videreutvikle prosjektet med fokus på barn som har søsken og/ eller foreldre med nedsatt funksjonsevne og tilby samtalegrupper for denne gruppen pårørende.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble gjennomført med en langhelg på Langedrag naturpark i nært samspill med stedets dyr og natur. Samtlige aktiviteter og måltider ble gjennomført i fellesskap slik at familiene fikk god anledning til å bli kjent med hverandre. Familiene deltok på daglig stell av kaniner, hunder og geiter, samt melking, foring og ridning. De eldste funksjonsfriske barna/ ungdommene var på en times ridetur i fjellet. Alle Home-Starts aktiviteter er tuftet på frivillighet. Det var med fem frivillige hjelpere og to ansatte fra Home-Start Familiekontakten. De frivilliges oppgave var å støtte, hjelpe og bistå foreldrene. Det var også de frivilliges oppgave å hjelpe foreldrene med å bistå barna i å delta på de ulike aktivitetene, og ikke minst i bussen på veg til og fra Langedrag. De frivillige deltok dessuten i planleggingen av prosjektet, og hjalp foreldrene med kunnskap om påkledning og å organisere pakking . Rekrutteringen av deltakere ble gjort fra Home-Starts egne brukere, og i samarbeide med Krisesenteret, Frelsesarmeen, Helsestasjonen og gjennom Ergoterapitjenesten i kommunen.

Antall personer i målgruppen

42

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport .pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Folkehelseprofilen for Moss kommune (2017) vider at andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere i Moss enn i landet forøvrig-Barn av enslige forsørgere, og andelen uføretrygdede i alderen 18-44 år er høyere,og andelen psykiske symptomer /lidelser er større i Moss enn landsgjennomsnittet. Det kan føre til store utfordringer for barna som vokser opp i disse familiene. Barn i fattige familier kan lettere havne utenfor fellesskapet, og familier med slike levekårsutfordringer kan vanligvis ikke prioritere ferier og fritidsaktiviteter for barna sine.

Målsetting for prosjektet

Gi ferieopplevelser for 25 barn med foreldre som ellers ikke ville fått mulighet til å dra på ferie sammen. Styrke foreldrenes mestring og kunnskap når det gjelder å ta med seg barna på ferie- og fritidsaktiviteter senere. Skape gode ferieminner. Nettverksbygging.

Målgruppe

Barn i familier som ikke har ressurser til å organisere ferietur på egenhånd (dårlig økonomi,aleneforeldre,funksjonshemming,psykiske/fysiske helseutfordringer).

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

25

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet søkes gjennomført med en ferietur med flere ulike aktiviteter som vil foregå utendørs på Langedrag naturpark i nært samspill med dyr og natur. Vi tilrettelegger for vennskap og sosiale relasjoner gjennom felles måltider både inne, og ute rundt leirbålet, gjennom felles aktiviteter som gir mestring og fellesskap. Prosjektet styrker kompetanse og mestring i å planlegge og gjennomføre en ferie for seg og sine barn ved at deltakerne er med på planleggingen av ferien i forkant, og de frivillige er tilgjengelige både i planleggingsfasen og gjennom ferien i form av praktisk hjelp og støtte.

Fremdriftsplan for prosjektet

April: inngå et samarbeide med Mental Helse Moss om rekruttering av deltakere. Mai/ juni: rekruttere deltakere og frivillige. August: invitere deltakere og frivillige til planleggingskveld om turen. September: ferietur til Langedrag naturpark. Oktober: evalueringsmøte November/ desember: rapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet var at Folkehelseprofilen for Moss kommune viser at andelen som strever med levekårsutfordringer i Moss er høyere enn i landet forøvrig. Statistikken viser også at det er flere barn av enslige forsørgere, og som har foreldre med psykiske lidelser. Målgruppen vår var barn i Moss som lever i familier som ikke har ressurser til å organisere ferietur på egenhånd. Disse kjennetegnes av svak økonomi, aleneforsørgere, lite nettverk, manglende støtte i hverdagen, foreldre med dårlig fysisk/ psykisk helse. Det er også flere som har ett eller flere barn med nedsatt funksjonsevne. Målet var å gi ferieopplevelser for 25 barn og deres foreldre som ellers ikke ville hatt mulighet til å dra på ferie sammen. Vi hadde et mål å tilrettelegge for at familiene skulle bli kjent med hverandre og således utvide nettverket sitt. I tillegg var det et mål om å styrke foreldrenes mestring og kunnskap når det gjelder å ta med seg barna på ferie.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Flere av familiene rapporterte om at de eller barna deres hadde fått en eller flere nye venner i løpet av ferien. Når det gjelder målet om å styrke foreldrenes mestring med hensyn til å ta med seg barna sine på ferie så vi i løpet av turen at dette var et urealistisk mål. Flere av familiene rapporterte at de er sosialt isolerte og at de sjelden kommer seg ut uten hjelp av en ekstra voksen. De ga tilbakemelding om at det at det var frivillige hjelpere med på turen var avgjørende for at de skulle kunne delta, og at dette også gjelder mindre utflukter og aktiviteter.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

42

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført med en langhelg på Langedrag naturpark i nært samspill med stedets dyr og natur. Samtlige aktiviteter og måltider ble gjennomført i fellesskap slik at familiene fikk god anledning til å bli kjent med hverandre. Familiene deltok på daglig stell av kaniner, hunder og geiter, samt melking, foring og ridning. De eldste funksjonsfriske barna/ ungdommene var på en times ridetur i fjellet. Alle Home-Starts aktiviteter er tuftet på frivillighet. Det var med fem frivillige hjelpere og to ansatte fra Home-Start Familiekontakten. De frivilliges oppgave var å støtte, hjelpe og bistå foreldrene. Det var også de frivilliges oppgave å hjelpe foreldrene med å bistå barna i å delta på de ulike aktivitetene, og ikke minst i bussen på veg til og fra Langedrag. De frivillige deltok dessuten i planleggingen av prosjektet, og hjalp foreldrene med kunnskap om påkledning og å organisere pakking . Rekrutteringen av deltakere ble gjort fra Home-Starts egne brukere, og i samarbeide med Krisesenteret, Frelsesarmeen, Helsestasjonen og gjennom Ergoterapitjenesten i kommunen.

Resultater og resultatvurdering

Grunnet stor pågang fra familier i målgruppa valgte vi å bruke av egne midler og tilby 32 barn med foreldre å delta. 7 av familiene hadde innvandrerbakgrunn, 9 av barna hadde nedsatt funksjonsevne, og i flere av familiene var enten barn eller foreldre så syke at de måtte bli hjemme. Familiene hadde ulik kultur- og landbakgrunn. Flere har svake nettverk, er sosialt isolerte og har liten eller ingen støtte i hverdagen. Ved å reise på ferie sammen med andre familier i liknende situasjon ble nye vennskap knyttet og familiene fikk større nettverk. Evalueringsmøtet med pepperkakebaking ble et hyggelig gjensyn. Flere rapporterte om at de/ barna deres hadde fått nye venner i. Flere av familiene rapporterte at de sjelden kommer seg ut uten hjelp av en ekstra voksen, og ga tilbakemelding om at det at det var frivillige hjelpere med på turen var avgjørende for at de skulle kunne delta, og at dette også gjelder mindre utflukter og aktiviteter.

Oppsummering og videre planer

Ni av barna som var med hadde nedsatt funksjonsevne, og 22 av barna som var med oss på tur lever i familier der enten mor/ far eller søsken har nedsatt funksjonsevne. I løpet av helgen ble det tydelig for oss at disse barna er en utsatt gruppe og hvor flere hadde omsorgsoppgaver for egne søsken. Barn som pårørende er sårbare barn med store belastninger som ofte ikke får den oppmerksomheten som er nødvendig. Vi ønsker å videreutvikle prosjektet med fokus på barn som har søsken og/ eller foreldre med nedsatt funksjonsevne og tilby samtalegrupper for denne gruppen pårørende.

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Ferietur for sårbare barn
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2017: kr 90 000
Startdato
01.08.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet