Film Klinefelters syndrom

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er et stort behov for informasjon om Klinefelters Syndrom hos pasienter, pårørende, skolepersonell og helsepersonell. KS forveksles ofte hos barn og unge med ADHD og er en tilstand som er svært underdiagnostisert. Kunnskap vil bidra til at riktig diagnose kan stilles på et langt tidligere tidspunkt. I dag oppdages KS ofte først ved voksen alder ved fertilitetsproblemer. For de som er rammet, som ofte har lese og skrivevansker, vil en kort film informere om tilstanden på svært effektiv måte.

Målsetting

Prosjektet skal formidle kunnskap om hva Klinefelters syndrom er, hvordan det er å leve med KS og hvordan den behandles. Målgruppen skal bli mer trygge på egen situasjon. Øke sjansen for at foreldre/skole gjenkjenner de viktigste symptomene, slik at en kan be om utredning.

Målgruppe

Primærmålgruppen er pasienter, pårørende, skole og helsepersonell.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Produksjonen av filmen vil følge en fremdriftsplan med milepæler for manusutvikling, produksjon og ferdigstilling. Denne prosessen vil strekke seg fra august 2018 – november 2019. Vi vil sette ned en faggruppe som består av både fageksperter, brukerrepresentanter og filmens produsent. Faggruppen kommer med føringer for innholdet i filmen og vil godkjenne manus som regissøren utarbeider. Det avholdes normalt 2 – 3 møter i faggruppen før filmselskapet kan starte sin produksjonsprosess. Filmselskapet utarbeider videre et utkast til filmen som forevises faggruppen for innspill. Etter en runde med justeringer og endelig godkjenning ferdigstilles filmen. Filmen overleveres oss og vi har full disposisjonsrett over videre bruk av filmene. Vi vil benytte filmene ute på informasjonsoppdrag, dele den med våre samarbeidspartnere og ikke minst gjøre den tilgjengelig for et større publikum gjennom spredning i sosiale medier/reklamefrie dager. Etter en periode med bruk av filmen vil vi samle erfaringene og tallmaterialet knyttet til visninger i sosiale medier m.m. Vi vil deretter gjennomføre en grundig evaluering av prosjektet

Fremdriftsplan

Oppstartsmøte, møte med faggruppe, research og manusutvikling: August – Oktober 2018 Opptak : November 2018 – Februar 2019 Redigering: Mars – April 2019 Filmer til gjennomsyn hos faggruppe og påfølgende ferdigstilling av filmer: Mai 2019 Lansering av filmen: August 2019 Evaluering av filmen: November 2019

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Produksjonen av filmen fulgte fremdriftsplanen for manusutvikling, produksjon og ferdigstilling. Prosessen strekte seg fra august 2018 – mai 2019. En faggruppen som besto av en spesialpedagog, brukerrepresentanter og filmens produsent . Produsenten kom med føringer for innholdet i filmene og faggruppen godkjente manus som regissøren utarbeidet. Det ble avholdt 2 møter i faggruppen før filmselskapet startet sin produksjonsprosess. Vi fant aktørene som skulle medvirke i filmene. Filmselskapet utarbeidet videre et utkast til filmene som ble vist til faggruppen for innspill. Etter en runde med justeringer og endelig godkjenning ferdigstiltes filmene. Filmene ble overlevert oss og vi har full disposisjonsrett over videre bruk av filmene.

Antall personer i målgruppen

466500

Oppsummering

Vi vil benytte filmene ute på informasjonsoppdrag, dele den med våre samarbeidspartnere og gjøre den tilgjengelig for et større publikum gjennom spredning i sosiale medier/reklamefrie dager. Etter en periode med bruk av filmen vil vi samle erfaringene og tallmaterialet knyttet til visninger i sosiale medier m.m. Vi vil deretter gjennomføre en grundig evaluering av prosjektet. Filmene vil være en ressurs for vår organisasjon i årene framover.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapportering.pdf

Prosjektleder/forsker

Solveig Irene Larsen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Film Klinefelters syndrom
Organisasjon
Klinefelterforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 703 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring