Filmtrilogi mot mobbing

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Elevundersøkelsen fra 2018 viste at 6,1 prosent av elevene i grunnopplæringen svarte at de ble mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Den viste også at det er mest mobbing på barneskolen. Mobbing har alvorlige konsekvenser for de som blir rammet; barn som blir mobbet sliter oftere med å prestere på skolen og får flere alvorlige helserelaterte plager, både fysiske og psykiske. Redd Barna har erfart at lærere etterspør gode filmer som er basert på nyere forskning for å styrke gruppe- og fellesskapsdynamikken i klassene sine, som lærerne kan bruke i det forebyggende arbeidet mot mobbing.

Målsetting for prosjektet

Overordnet målsetting er å bidra til at barn skal trives i skolen, er trygge på hverandre og opplever et inkluderende klassemiljø. Prosjektet skal inspirere elever, lærere, skoleledelse og foreldre til å skape et raust og trygt klassemiljø med tydelige rammer og felles verdier.

Målgruppe

Målgruppe for prosjektet er elever og lærere på 2.-3. trinn i grunnskolen. Filmene skal også kunne vises til elever på 1. trinn og eldre trinn.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Gjennom prosjektet skal vi utvikle tre animasjonsfilmer, samt en lærerveileder som er knyttet til filmene og som gir lærere god innføring i hvordan snakke med barn om mobbing på en måte som bidrar til samhold. Veilederen vil gi innføring i hvordan voksne kan oppdage, håndtere og stoppe mobbing. Den vil basere seg på nyere forskning og på lovendringene i opplæringsloven Kapittel 9A som trådte i kraft 1. august 2017. Gjennom undervisningsopplegget vil vi inspirere klassen – som gruppe – til å verne om hver enkelt elevs rett til en trygg og meningsfull skolehverdag, og vise hvordan vi kan skape felles rammer basert på omsorg, raushet og toleranse. Bivrost Film og Redd Barna vil samarbeide tett gjennom hele prosjektet, og sammen stå ansvarlig for økonomi og prosjektgjennomføring. Animasjonsserien skal produseres av Bivrost Film, mens Redd Barna skal gi faglige innspill underveis. For å sikre god faglig forankring og at filmene skal oppleves som relevante og tidsriktige for barna, skal Redd Barna etablere en tverrfaglig referansegruppe. Redd Barna skal utarbeide lærerveilederen, samt markedsføre og distribuere filmene og veileder til alle landets skoler. Filmtrilogi mot mobbing skal lanseres på NRK Super høsten 2020.

Fremdriftsplan for prosjektet

Foreløpig framdriftsplan for hele produksjonen av Filmtrilogi mot mobbing: Utviklingsfase 1: Desember 2018 – mars 2019 Søknad utvikling NFI: Desember 2018 Utviklingsfase 2: April – oktober 2019 Produksjonssøknad NFI: September 2019 Produksjonsbeslutning: 01. november 2019 Produksjon: Vinter – vår 2019 – 2020 Premiere: Høsten 2020

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

MERK: Denne rapporteringen gjelder for både Den blå hansken.Mobbefilm 2018 HE2-236936 og Filmtrilogi mot mobbing 2019HE2-282417. Prosjektene inngår i prosjektet «Klassevenne – ingen barn skal grue seg til skolen». Deler av støtten fra DAM ble godkjent omdisponert til å finansiere utviklingen av prosjektet i 2018. Dette ble vestlig for at prosjektet kom videre. Selve produksjonsperioden ble lengre enn planlagt. Det har styrket prosjektets innhold men vært en økonomisk utfordring for Bivrost Film. Samarbeidet med Redd Barna har igjen vært svært godt gjennom hele prosjektet. Produksjonen kom på plass når både NRK og NFI gikk inn i prosjektet med finansiering til siste utvikling og produksjon. Solid distribusjon, og gjennomarbeidet skolemateriell, er på plass, detaljer om dette står i sluttrapporten. Serien forteller viktige historier om temaet mobbing og utestengning på en ny måte som gir ettertanke og refleksjon. Målsettingen og bakgrunnen for prosjektet er fulgt opp etter intensjonen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Omfanget av animasjonsserien ble større enn planlagt. Totalt 3 episoder med samlet spilletid på 37 min. Samtaleveiledere og distribusjon har blitt mer omfattende en angitt i søknaden. Serien blir distribuert hos NRK Super/ Skole (med linker til alt materiell). Redd Barnas skolemateriell er fritt tilgjengelig. I tillegg er serien, med tilhørende eget materiell, en viktig del av Bufdirs nettressurs for skolene; «Jeg Vet». Vi treffer målgruppen i de kanalene de, og skolene, bruker daglig. Serien, og materiell, vil være tilgjengelig i mange år framover. Hos NRK Super vil serien være en del av det årlige «BliMe» prosjektet. Midlene i prosjektet har blir brukt etter intensjonen. Frivillighet og brukermedvirkning i prosjektet har vært ivaretatt av Redd Barna og prosjektets eksterne faggruppe/ ekspertgruppe. Det faglige innholdet i filmene har vært kvalitetssikret fra manus til ferdige filmer. Redd Barna har fått svært gode tilbakemeldinger fra brukerne og, NRK er svært fornøyd med serien.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

120000

Prosjektgjennomføring/Metode

Første del av prosjektet, utviklingsfasen, siktet seg inn på målgruppen 0-12 år med research og manusutvikling. Serien fikk først sin nåværende form når NRK og NFI kom inn i prosjektet med både finansiering og distribusjon. Redd Barna og Bivrost Film hadde allerede et langt samarbeid bak seg på flere produksjoner med en svært godt fungerende modell og metode for gjennomføringen av produksjonen. Det ble satt ned en faggruppe av eksperter som fulgte produksjonen fra manus til ferdige filmer. Dette, og brukermedvirkning, ble administrert gjennom Redd Barna. Samarbeid med Bufdir og «Jeg Vet» kom til underveis. Både Bivrost Film og Redd Barna samarbeidet med Salaby/ Gyldendal om dette arbeidet. Bortsett fra forsinkelser, og økte kostnader, grunnet Corona-pandemien forløp gjennomføringen godt. Metoden var god for prosjektet.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektets faggruppe, brukere og alle samarbeidspartnere, er svært tilfreds med resultatet. Både distribusjon og materiell til serien har blitt mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Redd Barnas skolemateriell blir brukt av om lag 1/3 av landets grunnskoler. Redd Barna gjør grundige evalueringer, og brukerundersøkelser, av sitt materiale. Filmene inngår også i Bufdirs skoleportal, «Jeg Vet» og ligger nå også der fritt tilgjengelig for skolene hos Salaby/ Gyldendal. Salaby er en av de mest brukte skoleportalen for grunnskolene i Norge. I år skal Bufdir gjøre en brukerundersøkelse i skolene for «Jeg Vet» både på kvalitet og utbredelse. Prosjektet har fått oppmerksomhet også utenfor Norges grenser. Undervisninigsdirektoratet på Island har laget sin versjon av «Jeg Vet» der «Klassevenner» inngår. Serien har også vært nominert til flere viktige priser for barnefilm/-TV.

Oppsummering og videre planer

Serien er nå tilgjengelig hos NRK Super/ NRK Skole i ti år (i første omgang). Hele trilogien skal være en del av NRK Supers årlige «BlimE» prosjekt. Det vil si filmene vil få et stort publikum hver høst i mange år framover. Alt materiell er nå tilgjengelig hos Redd Barna og «Jeg Vet – på nettressurser som er svært godt kjent for målgruppen. I forbindelse med lanseringen på «Jeg Vet» kjører Bufdir en kampanje, med annonser og filmer, rettet mot lærerne i skolen. Redd Barna og Bivrost Film har planer om videreføring av prosjektet, i første omgang med to nye episoder for å styrke helheten.

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Filmtrilogi mot mobbing
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Bivrost Film & TV AS
Beløp Bevilget
2019: kr 600 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
14.11.2023
Status
Avsluttet