Fler som lytter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mental Helse Ungdom gjennomfører i 2016 – 2018 et prosjekt i samarbeid med psykologistudenter og utvalgte kommunehelsetjenester. Studentene får muligheten til å opparbeide seg klinisk erfaring i kommunale lavterskeltjenester som satalepartnere for unge. Vi ser at det er gode muligheter for å bruke samme modell innenfor utdanninger som vernepleie, sykepleie, ergoterapi, sosionomstudiet med flere. Dette vil i så fall gjøre at tilbudet kan tilknyttes til de fleste kommuner med geografisk tilknytning til høyskoler med relevante utdanninger, slik at modellen kan brukes flere steder i landet.

Målsetting

Skape et lavterskeltilbud i samarbeid med kommunehelsetjenestene som baserer seg på frivillig innsats fra studenter. Lavterskeltilbudet skal være et sted hvor ungdom og unge voksne opplever å møte noen som har tid og kompetanse til å prate med dem om ting som er vanskelig.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 15 til 30 som selv mener de har behov for en trygg person å prate med. Tilbudet skal ikke behovsprøves, og er gratis.

Antall personer i målgruppen

140000

Beskrivelse av gjennomføring

Arbeidet med å igangsette avtaler med høyskoler og kommunehelsetjenester er det første som vil skje når prosjektkoordinator ansettes i 100% stilling, vi har alt uttalt interesse fra flere. Videre vil prosjektkoordinators jobb være å samordne de aktuelle høyskoler og kommunale helsetjenester for unge, samt rekruttere studenter til tjenesten. Prosjektkoordinator får også et særskilt ansvar for å sikre at brukerstemmene implementeres lokalt så vel som nasjonalt. I sitt tredje år vil prosjektet være delfinansiert av de deltakende kommunene selv. Hver kommune betaler inn 50 000 kr for å være en del av prosjektet, dermed er summen søkt av ExtraStiftelsen betraktelig lavere for det siste prosjektåret. Slik sikrer vi at prosjektet finansieres ut over prosjektperioden, og vi sikrer at nødvendige utgifter til å planlegge videre drift i samhandling med kommunene faktisk blir planlagt og gjennomført i andre og tredje prosjektår. For å kartlegge effektene tilgangen til et slikt lavterskeltilbud har for psykisk helse hos unge skal prosjektet tilknyttes en forsker som skal gjennomføre forskning ved bruk av kvantitativ og kvalitativ metode.

Fremdriftsplan

September – desember 2018 Kartlegge studieretninger, høyskoler og kommunale tjenester Januar – mai 2019 Avtaleinngåelser med kommunale tjenester/høyskoler Rekruttering av frivillige Forberedelser kvantitativ Samtalerom åpnes Juni – juli 2019 Nedsettelse av fullstendig ressursgruppe Kvantitative undersøkelse August – desember 2019 10 nye samtalerom åpner Forarbeid egenfinansiering 2020 Fler som lytter i full drift Kvalitativ undersøkelse

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Den overordnende modellen for prosjektet har vært å skape et gratis, lavterskel samtaletilbud for unge mellom 15 og 25 år. Gjennom tidlig intervensjon har hensikten vært å tilby unge hjelp før de psykiske helseutfordringene blir for alvorlige. Det har prosjektet gjort gjennom å etablerere samtalerom i samarbeid rundt om i Norge, hvor Mental Helse Ungdom har stått for rekruttering av kommuner og frivillige studenter til å drive samtaletilbudet. Kommunene har stilt med en eller flere faglige veiledere som har hatt det overordnende ansvaret for faglig drift. Prosjektet har hatt brukermedvirkning som overordnet metode og har kontinuerlig under prosjektets gjennomføring tatt utgangspunkt i brukerens behov. Avslutningsvis i prosjektet så vil Nordlandsforskning undersøke hvordan unge brukere erfarer psykologiske lavterskeltilbud som drives av studenter, samt å beskrive hvordan brukerne opplever den hjelpen de får. For utenom å etablerere samarbeid i kommuner som er nærliggende med universiteter som tilbyr psykologstudier har prosjektkoordinator vært i kontakt med 14 kommuner som ikke har tilgang på psykologstudenter for å prøve å nå målet om antall kommuner.

Antall personer i målgruppen

964

Oppsummering

«En som lytter» har gitt målgruppen et tilbud de ellers ikke ville hatt. Pandemien gjorde gjennomføringen utfordrende på forskjellige måter. Men, er det noen gang som slike samtaletilbud har vært viktige – så er det under situasjoner som korona har medført. Nordlandsforsknings undersøkning vil vise graden av betydning slike lavterskel tilbud har for unge i Norge. Resultatene av forskningen, og de erfaringer vi har gjort oss i prosjektet, vil gi oss et godt grunnlag for å etablerere lignende prosjekter og samarbeider i fremtiden.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Flersomlytter_Endelig_PDF.pdf

Prosjektleder/forsker

Mikael Zeiner

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Fler som lytter
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2018: kr 665 000, 2019: kr 865 000, 2020: kr 308 000
Startdato
01.09.2018
Sluttdato
01.04.2021
Status
Under gjennomføring