Flere innvandrerjenter i idretten

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forskning og erfaringer fra flere prosjekter, viser at barn og unge, og spesielt jenter med innvandrerbakgrunn, er underrepresentert i idretten. Dette er det viktig å gjøre noe med, da fritidsmiljø og frivillige organisasjoner er en sentral del av norsk kultur og samfunnsliv. Om lag 3/4 av norske barn/unge mellom 8 – 18 år deltar på et eller annet tidspunkt i idrettsaktiviteter. På den måten blir idretten en sentral del av norske barns oppvekst og får stor betydning for norske familiers tilhørighet i lokalsamfunnet.

Målsetting

Bidra til at flere barn og unge med innvandrerbakgrunn kommer med i norsk idrett. Vi vil at de på en naturlig måte, skal bli en integrert del av idretten og det lokale fritidsmiljøet der de bor. Vi har spesielt fokus på å få med jentene, da de er svært underrepresentert i idrett og fritidsmiljø

Målgruppe

Barn og unge med innvandrrbakgrunn, med fokus på jenter.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

For å komme i kontakt med barn og familier med innvandrerbakgrunn, vil vi samarbeide med ulike mottaksskoler og flyktningetjenesten i kommunene. Vi har i flere år gjennomført flere lignende, lokale prosjekter, som vi har lykkes svært godt med. At vi har lykkes så bra, er hovedgrunnen til at vi nå ønsker å videreføre og utvide dette prosjektet. Alle lokale prosjekter forankres lokalt i samarbeid med lokale klubber og regioner. Klubben, som er nærmest utøveren, blir det avgjørende ledd i forhold til direktekontakt med barna og deres familier. Sentralleddet ved undertegnede, vil ha et totalansvar og vil etablere samarbeidsgrupper, for å koordinere/samkjøre alle lokale prosjekter, sammen med ansvarlige i de ulike regionene.

Fremdriftsplan

Prosjektet vil ha oppstart i januar 2017 og følge skoleåret frem til utgangen av 2018. Vi vil følge prosjektene tett i hvert miljø og gjennomføre kontinuerlige evalueringer, slik at eventuelle utfordringer/problemer kan fanges opp og rettes/endres/korrigeres umiddelbart. Alle involverte regioner skal tildeles mer og mer ansvar for igangsetting og oppfølging av prosjektene og motivere egne klubber til deltakelse. Viktig med lokal forankring.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er administrert av sentralt ansatt prosjektleder, i samarbeid med regioner og lokale klubber. Regionene og den enkelte klubb har samarbeidet med utvalgte skoler og andre aktuelle medspillere i lokalmiljøet, som kommuner, asylmottak og Frivilligsentraler. Prosjektet startet med et felles møte mellom sentral prosjektleder og prosjektansvarlige i regionene. Her ble søknaden, målsettingene, økonomiske rammer, evalueringer og rapportering diskutert. Videre ble vi enige om fremdriften det første året og la opp en møteplan. Da avstandene er relativt store og ønsket var å jobbe tett sammen, ble vi enige om å gjennomføre mange møter på Skype, i stedet for å møtes for ofte. Dette har fungert svært bra! Etter dette møtet ble samarbeidet mellom den enkelte region og klubb igangsatt.En opplevde en positiv holdning fra klubbene som ble kontaktet. Det ble avtalt klare rammer for mål, gjennomføring og økonomi. Ansvarlig i region knyttet til seg ansvarlige i hver klubb, som videre tok et lokalt ansvar. I mange prosjekter har vi samarbeidet med skoler, noe som har fungert veldig bra. Egne instruktører med gode fagkunnskaper har blitt engasjert og hatt ansvar for selve aktiviteten.

Antall personer i målgruppen

700

Oppsummering

Både NHF sentralt og regionene ser stor verdi i det arbeidet som er gjort. Dette prosjektet har en verdi internt i organisasjonen ved at vi får enda flere barn som koser seg i håndballmiljøet. Men like viktig er den samfunnsmessige delen, at alle blir med og får tilhørighet i det store fritidssamfunnet, som er selve navet i de fleste lokalmiljø. Vi synes dette er et spennende og utfordrende prosjekt, – og det er helt fantastisk at hele organisasjonen samlet viser et felles samfunnsansvar for å nå et felles mål om” Håndball for alle”.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen 2018 EE.pdf

Prosjektleder/forsker

Eva Skei

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Flere innvandrerjenter i idretten
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 250 000, 2018: kr 250 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet